Wezep, Keizersweg 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2018 het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 8 november 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest op het perceel Keizersweg 2 in Wezep (de voormalige locatie van de basisschool De Bron). Het IKC kan niet worden gerealiseerd op de huidige locatie van de basisschool De Bron. Om de IKC goed te kunnen situeren zijn ook de percelen van de speeltuin en de gymzaal nodig. Het IKC voorziet in het huisvesten van twee basisscholen, een kinder- en peuteropvang en een buitenschoolse opvang, met de daarbij behorende voorzieningen. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Oost 2010 worden gewijzigd.

Bijlagen

Bekijk de bijlagen behorend bij bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2.