Wezep Oost, Johan Frisoschool

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2016 het bestemmingsplan “Wezep Oost, Locatie Johan Frisoschool” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Wezep Oost, Locatie Johan Frisoschool op 8 november 2016 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool aan de Veluwelaan in Wezep en omvat de regeling voor de woningen en de bijbehorende tuinen en infrastructuur. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Hogere Waarden

Op grond van de Wet Geluidhinder mag het wegverkeersgeluid bij de gevels van nieuw te bouwen (te bestemmen) woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in principe niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevels van de woningen gelegen aan de Veluwelaan bedraagt maximaal 57 decibel. Burgemeester en wethouders hebben op 8 november 2016 besloten een hogere geluidsbelasting toe te staan. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Wezep Oost, Johan Frisoschool.