Wezep, Stationsweg 51

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan “Wezep, Stationsweg 51”ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van een bouwplan voor een vrijstaande woning mogelijk te maken op een deel van het perceel, plaatselijk bekend Stationsweg 51.

Hogere Waarden

Op grond van de Wet Geluidhinder mag de geluidbelasting door wegverkeer bij de gevels van nieuw te bouwen (te bestemmen) woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in principe niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning gelegen aan de Stationsweg bedraagt maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders hebben voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe gestaan.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 51.