Bekendmaking vaststelling bestemmingsplannen Bedrijventerrein Hattemerbroek, eerste en tweede herziening

1. Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2011 de volgende twee bestemmingsplannen heeft vastgesteld.

1. Bedrijventerrein Hattemerbroek, eerste herziening (ongewijzigd vastgesteld);
2. Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening (gewijzigd vastgesteld).

Deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld conform de hierop betrekking hebbende raadsbesluiten en de daarbij behorende stukken.

ad. 1 Bedrijventerrein Hattemerbroek, eerste herziening  

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een tweetal deelgebieden, die zijn gelegen binnen het plangebied Bedrijventerrein Hattemerbroek.

Doel

Het bouw- en bedrijfsrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein is in volle gang. In deze uitvoeringsfase blijkt dat het gewenst is om enkele technische aanpassingen aan het oorspronkelijke plan door te voeren. Het doel van deze partiële bestemmingsplanherziening is het creëren van een planologisch en juridisch kader voor de vervanging van twee waterlopen door IT-riolen (deelgebied 1) en de verlegging van de knik in de nieuwe Rondweg (deelgebied 2).

ad. 2 Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal is gelegen ten noordwesten van Hattemerbroek in de hoek van de Voskuilerdijk en de A28. Het plangebied overlapt gedeeltelijk het huidige bestemmingsplan van het bedrijventerrein en valt gedeeltelijk in het bestemmingsplan "Buitengebied Oldebroek-Zuid".

Doel

Het doel van deze partiële bestemmingsplanherziening is een aanpassing van de verbeelding voor een optimalisatie van de ruimtelijke inrichting van het plangebied richting de Voskuilerdijk.

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening gewijzigd vastgesteld in verband met een gasleiding die in het plangebied is gelegen en waarvoor een adequate bestemmingsplanregeling is opgenomen.

2. Inzagetermijn

De betreffende bestemmingsplannen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage:

1. in het gemeentehuis Oldebroek tijdens werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur en;
2. in het dorpskantoor in Wezep tijdens werkdagen tussen 13.00 - 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 - 20.00 uur.

Digitaal raadpleegbaar

De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen en te verkrijgen via de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.HB101-VG01 en (als pdf) op www.oldebroek.nl.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.HB102-VG01 en (als pdf) op www.oldebroek.nl.

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 'index', 'Oldebroek'.

3. Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegen het gewijzigd vastgestelde onderdeel van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening" kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 11 oktober 2011