Bestemmingsplan Oldebroek, Companjen en ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Vaststelling bestemmingsplan ´Oldebroek, Companjen`

Aanleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek op 28 september 2010 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Oldebroek, Companjen" gewijzigd heeft vastgesteld, één en ander conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en bijbehorende gewaarmerkt bestemmingsplan en bijbehorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een inbreidingslocatie voor woningbouw ter plaatse van de voormalige bedrijfslocatie Companjen aan de Zuiderzeestraatweg (N308) in de kom van de kern Oldebroek. Het plan voorziet in een planologisch en juridisch kader voor:

 1. het oprichten van een appartementencomplex met 15 woningen (huur en koop), waarbij op de begane grondverdieping de mogelijkheid wordt geboden voor maatschappelijke functies;
 2. het oprichten van twee half vrijstaande woningen;
 3. het oprichten van 6 rijtjes woningen;
 4. het oprichten van 4 senioren woningen en;
 5. inrichting van de openbare ruimte (groen, verkeersdoeleinden, et cetera).

Wijzigingen

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het plan gewijzigd vastgesteld in vergelijking tot het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging heeft betrekking op het verder vanaf de Zuiderzeestraatweg projecteren van de voorgevelrooilijn van het geplande appartementencomplex.

Ter inzage legging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 13 oktober 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage op de volgende plaatsen en tijden:

 1. in het gemeentehuis tijdens werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur;
 2. in het dorpskantoor te Wezep tijdens werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Voor de locatie is ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens gedurende de bovengenoemde termijn ter inzage.

Digitaal raadpleegbaar

Het plan is ook digitaal te raadplegen en te verkrijgen. Ten eerste zijn de bestanden te raadplegen via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.OB103-VG01. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder "index, Oldebroek". Ten tweede kunt u de stukken raadplegen via onze website www.oldebroek.nl.

Beroepsmogelijkheid

Voor de beroepsmogelijkheden tegen dit bestemmingsplan geldt, dat:

 1. gedurende de beroepstermijn (13 oktober tot en met 23 november 2010) de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen inzake dit raadsbesluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
  • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijziging in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan; 
  • iedere belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend en; 
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden;
 2. gelijktijdig met het indienen van het beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de ABRvS.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan voor woningbouwproject Companjen

Aanleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken eveneens bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2010 het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het woningbouwproject ´Companjen` ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op een gedeeltelijke herziening van de welstandsnota ten behoeve van een inbreidingslocatie voor woningbouw ter plaatse van de voormalige bedrijfslocatie Companjen aan de Zuiderzeestraatweg (N308) in de kom van de kern Oldebroek.

In het beeldkwaliteitsplan wordt verantwoord op welke wijze het beoogde woningbouwproject architectonische wordt ingepast. Bij deze inpassing is met name aandacht besteed aan de voor - en achtergevel van het appartementengebouw. In het beeldkwaliteitsplan wordt nader gemotiveerd welke kwaliteit wordt beoogd en welke criteria gelden om deze te bereiken.

Ter inzage legging

Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens gelijktijdig met het voor dit project vastgestelde bestemmingsplan ´Oldebroek, Companjen` met ingang van woensdag 13 oktober 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage op de volgende plaatsen en tijden:

 • in het gemeentehuis tijdens werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur;
 • in het dorpskantoor te Wezep tijdens werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Reageren

Het beeldkwaliteitsplan moet wordt beschouwd als een beleidsregel. Wij maken u erop attent dat tegen de vaststelling hiervan geen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Voor eventuele vragen kunt contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. (0525-638248).

Oldebroek, 12 oktober 2010, Burgemeester en wethouders van Oldebroek.