Bestemmingsplan 'Oldebroek Dorp 2009' gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2011 het bestemmingsplan 'Oldebroek Dorp 2009' gewijzigd vastgesteld. Gelijktijdig zijn de beeldkwaliteitplannen 'Oldebroek Centrum' en 'voormalig jeugdcentrum Atlantis' vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het voornaamste doel van het bestemmingsplan is de actualisatie van de in de kern Oldebroek geldende bestemmingsplannen. De locaties 'Companjen' en 'Beeklaan' (hoek Rustenburgsweg) zijn buiten het plan gelaten aangezien hiervoor recent bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit en de daarbij behorende commentaarnota op de zienswijzen en nota van ambtshalve wijzigingen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de overige genoemde stukken liggen met ingang van 13 juli 2011 gedurende zes weken op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur en op woensdagen tussen 17:00 uur en 20:00 uur voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Oldebroek. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.OB102-VG01. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 'index', 'Oldebroek'. Tenslotte kunt u het bestemmingsplan via onderstaande links in pdf formaat downloaden.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen een gewijzigd vastgesteld onderdeel van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vaststelling beeldkwaliteitplannen 'Oldebroek Centrum' en 'voormalig jeugdcentrum Atlantis'

Voor het woningbouwproject 'Atlantis' aan de Zuiderzeestraatweg nabij nrs. 54 en 56 en de beoogde ruimtelijke ontwikkeling in het centrum van Oldebroek, met inbegrip van de ontwikkelingen aan de Kerkstraat, wordt de gemeentelijke welstandsnota herzien door het vaststellen van beeldkwaliteitplannen. Hierin wordt gemotiveerd welke kwaliteit wordt beoogd en welke toetsingscriteria gelden om deze te bereiken. De beeldkwaliteitplannen zijn gepubliceerd als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Een beeldkwaliteitplan is een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht. Het is wettelijk niet mogelijk om tegen een beleidsregel bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Digitaal raadpleegbaar

Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen. Door op de verbeelding te klikken kunt u de juiste gegevens vinden voor het betreffende perceel. Wij zijn natuurlijk bereid u hiermee op weg te helpen. De bronbestanden zijn hier verkrijgbaar.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan via de onderstaande links op de gebruikelijke wijze downloaden.