Vaststelling bestemmingsplan Oldebroek Oude Dijk 2008

Aanleiding

Op 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Oldebroek het bestemmingsplan "Oldebroek Oude Dijk 2008" gewijzigd vastgesteld, één en ander conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Oude Dijk ten noordoosten van de kern Oldebroek en wordt in het noorden begrensd door de Zuiderzeestraatweg, in het oosten en in het zuiden door de Oude Dijk en in het westen door de Mheneweg Zuid en door de erven en terreinen van de woningen en overige functies die gelegen zijn ten zuiden van de Mheneweg Zuid en die tevens vanaf deze weg worden ontsloten.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de verouderde bestemmingsplannen in dit gebied te actualiseren en in één bestemmingsplan onder te brengen. Het plan voorziet ook in de mogelijkheid de kringloopwinkel te vestigen op een perceel, gelegen aan de Elzenweg (ongenummerd). Als gevolg van gewijzigde beleidsinzichten wordt niet langer medewerking verleend aan het oprichten van nieuwe bedrijfswoningen in dit plangebied.

Wijzigingen

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en voortschrijdend inzicht is het plan gewijzigd vastgesteld in vergelijking tot het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen die het betreft zijn opgesomd in:

  1. de nota "Ambtshalve wijzigingen" en;
  2. de commentaarnota "ingediende zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek Oude Dijk 2008".

Voor nadere details wordt naar deze notities verwezen.

Ter inzage legging

Het bestemmingsplan en de stukken liggen met ingang van 24 februari 2010 tot en met 6 april 2010 (zes weken) ter inzage.

Beroepsmogelijkheid

Voor de beroepsmogelijkheden tegen dit bestemmingsplan geldt, dat

  1. gedurende de beroepstermijn (24 februari tot en met 6 april 2010) de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen inzake dit raadsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
    a. iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
    b. iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend en;
    c. iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden
  2. gelijktijdig met het indienen van het beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de ABRS.