Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u een (bouw)plan heeft, wilt u mogelijk eerst weten wat de gemeente daarvan vindt. U kunt dan, voorlopend op een formele vergunningsaanvraag, een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. Een andere naam voor een vooroverleg is ook wel principeverzoek.

De gemeente kijkt of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet; of er kan worden afgeweken van het bestemmingplan. Ook kan de gemeente het plan voorleggen aan de welstandscommissie. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Let op: vanaf 11 september 2023 geen behandeling van nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of - wijziging

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom neemt de gemeente vanaf 11 september 2023 geen nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of - wijziging in behandeling.

Voordelen vooroverleg

 • De indieningsvereisten zijn beperkt tot de informatie van een uitgewerkt schetsontwerp.
 • U krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of en welke kans van slagen uw plan heeft.
 • De termijn voor het afhandelen van de omgevingsvergunning voor het, eventueel aangepaste, plan is korter.
 • U voorkomt een weigering van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Kosten

Voor het aanvragen van een vooroverleg betaalt u in alle gevallen € 125,00. Dit bedrag betaalt u ook als u het vooroverleg intrekt. Afhankelijk van de door u gevraagde beoordeling, betaalt u extra kosten. Bijvoorbeeld het tarief voor een aanvraag vooroverleg voor een:

 • bouwactiviteit en/of binnenplanse- of buitenplanse kleine afwijking is: € 125,00 plus € 406,15 (en eventueel plus € 49,50 als ook een welstandsadvies nodig is);
 • bouwactiviteit en/of planologische afwijking uitgebreid procedure is: € 125,00 plus € 884,30.
 • bestemmingsplanwijziging is: € 125,00,- plus € 884,30.

Zie ook de legesverordening 2023.

Aanvraag

U kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. Volg daar de instructies. Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een vooroverleg gaat. In plaats van de oranje gekleurde knop 'Indienen' kiest u uit de taakbalk bovenaan voor 'Contact met bevoegd gezag'. In het uitklapmenu dat nu zichtbaar wordt, kiest u voor de optie 'Aanvraag/melding openstellen'. Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen die via het Omgevingsloket zijn ingediend.

Naar het Omgevingsloket

Bijlagen

Uw aanvraag moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • volledig ingevuld formulier (Omgevingsloket)
 • situatietekening van de gewenste situatie. Hierop staat (wanneer van toepassing):
  • het perceel en de bebouwde oppervlakte
  • de wijze waarop het terrein ontsloten wordt en eventuele parkeerplaatsen
  • de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan
 • schriftelijke toelichting met motivatie voor uw plan
 • beschrijving en tekening(en) van de bestaande situatie
 • eventueel andere relevante gegevens of rapporten

Reactie op vooroverleg

De gemeente streeft er naar om het vooroverleg binnen een termijn van 8 weken te behandelen. Helaas kunnen wij daar op dit moment niet aan voldoen, vanwege het hoge aantal verzoeken. Gemiddeld genomen bedraagt de behandeltermijn op dit moment circa 4 maanden. In de reactie op uw vooroverleg staan (afhankelijk van de complexiteit) eventuele vervolgstappen beschreven. De reactie op uw vooroverleg heeft geen juridische status.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het vooroverleg omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.