Vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek)

Wanneer u een goed beeld heeft van uw plan(nen) en vooraf wilt weten of de gemeente het plan goedkeurt, dan heeft u de mogelijkheid om een vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek) aan te vragen.

De gemeente kijkt of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken van het bestemmingplan. Ook kan de gemeente het plan voorleggen aan de welstandscommissie. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag Omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Wat is het voordeel van een vooroverleg?

 • U hoeft niet meteen aan alle wettelijke indieningsvereisten te voldoen.
 • U krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of uw plannen wel of niet mogelijk zijn.
 • Op deze manier kunt u een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voorkomen.
 • Het kan ervoor zorgen dat uw aanvraag omgevingsvergunning sneller verloopt.

Hoe vraagt u een vooroverleg aan?

U kunt digitaal of schriftelijk een vooroverleg aanvragen.

Digitaal aanvragen

Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vooroverleg aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Op deze website kiest u voor de oranje knop 'aanvraag/melding'. Eerst vult u het aanvraagformulier in en voegt u de bijlagen toe. Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een vooroverleg gaat. Daarna kiest u uit de taakbalk bovenaan voor 'contact met bevoegd gezag' in plaats van de oranje gekleurde knop 'indienen'. Uit het uitklapmenu dat nu zichtbaar wordt, kiest u voor de optie 'Aanvraag/melding openstellen'.

Schriftelijk aanvragen

U kunt een vooroverleg ook schriftelijk aanvragen. Deze kunt u richten aan het college van B&W van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Bij het aanvragen van een vooroverleg vult u de volgende gegevens in:

 • Uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • De locatie van uw plan
 • Situatietekening van de gewenste situatie. Hierop staat (indien van toepassing):
  -  het perceel en de bebouwde oppervlakte
  -  de wijze waarop het terrein ontsloten wordt en eventuele parkeerplaatsen
  -  de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  -  het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan
 • Een schriftelijke toelichting op de gewenste situatie en een motivatie waarom u op deze locatie het plan wilt uitvoeren
 • Een beschrijving van de bestaande situatie
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken

Reactie op vooroverleg

U ontvangt binnen 8 weken (afhankelijk van de complexiteit) een schriftelijke reactie van de gemeente op uw aanvraag vooroverleg. Hierin staan ook eventuele vervolgstappen beschreven. De reactie op uw vooroverleg heeft geen juridische status.

Wat kost een vooroverleg?

Voor het aanvragen van een vooroverleg betaalt u in alle gevallen € 244,35. Dit bedrag betaalt u ook als u het vooroverleg intrekt. Wanneer uw verzoek in behandeling genomen wordt, betaalt u extra kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de inhoud van het vooroverleg. Zie hiervoor de legesverordening 2018. Bijvoorbeeld:

Het tarief voor een aanvraag vooroverleg voor een:

 • bestemmingsplanherziening, is: € 244,35 plus € 769,83 (dit is 10% van het bedrag van artikel 2.8.1, namelijk € 7.698,30)
 • uitgebreide procedure, is: € 244,35 plus € 619,25 (dit is 10% van het bedrag van artikel 2.3.4.3, namelijk € 6.192,50)
 • binnenplanse- of buitenplanse kleine afwijking, is: € 244,35 plus € 65,30 (dit is 20% van het bedrag volgens artikel 2.3.4.1 of artikel 2.3.4.2, namelijk € 326,50)

Dient u binnen 26 weken na de reactie van de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning in? Dan wordt een gedeelte van de betaalde leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het vooroverleg omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht