Uw gegevens in de basisregistratie personen

De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Oldebroek.

Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. Ook organisaties als de belastingdienst en pensioenfondsen kunnen gebruik maken van uw gegevens. U hoeft dus niet bij elke instantie apart uw gegevens door te geven.

Privacy

Uw gegevens worden goed beschermd met een elektronisch beveiligd netwerk. Ook kan niet iedereen zomaar uw persoonlijke gegevens bij de gemeente opvragen. In de wet BRP en in het Reglement gegevensverstrekkingen BRP is vastgelegd wie welke gegevens mogen raadplegen, wie dat niet mogen en wie dat onder bepaalde voorwaarden mogen doen. De gemeente verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

Er kunnen bijzondere redenen zijn waarom u uw persoonsgegevens geheim wilt houden voor bepaalde instanties. Dit kan bijvoorbeeld als u lastiggevallen wordt. U heeft hier recht op. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen.

Wie wel?

Sommige instanties hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Zij worden ‘afnemers’ genoemd. Voor hen kunnen uw gegevens niet geheim gehouden worden. Denk onder andere aan:

  • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
  • de sociale verzekeringsbank
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders
  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke instanties wel bevoegd zijn om uw gegevens te raadplegen. Ook de gemeente kan instanties aanwijzen die uw gegevens wel mogen raadplegen. Dit is vastgelegd in het Reglement gegevensverstrekkingen BRP.

Wanneer uw verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens is goedgekeurd, wordt dit in de BRP geregistreerd. Als een instantie of particulier, die geen ‘afnemer’ is, verzoekt om verstrekking van uw gegevens, wordt dit in principe geweigerd.

Uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier kunnen worden verkregen en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. U kunt dan eventueel bezwaar maken.

Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

U kunt online een verzoek tot geheimhouding indienen.

Overzicht verstrekte gegevens

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan bij het KCC in het gemeentehuis in Oldebroek een overzicht opvragen. Dit kan ook schriftelijk aangevraagd worden. Stuurt u bij een schriftelijk verzoek wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Ook als u aan de balie een overzicht opvraagt moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht, kosteloos, thuisgestuurd.

Inzagerecht

Wilt u weten welke gegevens over u in de BRP vermeld staan, dan kunt u een schriftelijk of mondeling verzoek tot inzage doen. Hierbij kunt u ook informatie over de oorsprong van de vermelde gegevens krijgen.

Juistheid van uw gegevens

Het is belangrijk dat de over u opgenomen gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met het KCC via tel. 0525 63 82 00.