Tevredenheidsonderzoek Wmo

Ieder jaar meet de gemeente Oldebroek de ervaringen van inwoners die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

In juli en augustus 2016 hebben inwoners die gebruik maken van dienstverlening vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of Participatiewet vragenlijsten ontvangen van de gemeente Oldebroek. Ook heeft de gemeente verdiepende telefonische interviews gehouden onder inwoners die gebruik maken van de Wmo. Inwoners zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die zij op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en/of Werk en inkomen ontvangen. Onderstaand vindt u de onderzoeksresultaten:

Voorafgaand aan deze onderzoeken, is er in 2015 een nulmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt onder andere dat het merendeel van de cliënten positief is over de mate waarin de ondersteuning hen helpt bij de zelfredzaamheid en bij het meedoen in de samenleving.

Lees het volledige rapport Nulmeting Wmo 2015 (pdf, 1,93mb).