Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u een (bouw)plan heeft, wilt u mogelijk eerst weten wat de gemeente daarvan vindt. U kunt dan een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeente kijkt of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken van het bestemmingplan (principeverzoek). Ook kan de gemeente het plan voorleggen aan de welstandscommissie. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Voordelen vooroverleg

 • De indieningsvereisten zijn beperkt tot de informatie van een uitgewerkt schetsontwerp.
 • U krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of en welke kan van slagen uw plan heeft.
 • De termijn voor het afhandelen van de omgevingsvergunning voor het, eventueel aangepaste, plan is korter.
 • U voorkomt een weigering van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Kosten

Voor het aanvragen van een vooroverleg betaalt u in alle gevallen € 100,-. Dit bedrag betaalt u ook als u het vooroverleg intrekt. Wanneer uw verzoek in behandeling genomen wordt, betaalt u extra kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de inhoud van het vooroverleg. Zie hiervoor de legesverordening 2019. Bijvoorbeeld:

Het tarief voor een aanvraag vooroverleg voor een:

 • bestemmingsplanherziening, is: € 100,-  plus € 1.044,77 (dit is 10% van het bedrag van artikel 2.8.1, namelijk € 10.447,70)
 • uitgebreide procedure, is: € 100,- plus € 840,41 (dit is 10% van het bedrag van artikel 2.3.4.3, namelijk € 8.404,10)
 • binnenplanse- of buitenplanse kleine afwijking, is: € 100,- plus € 88,62 (dit is 20% van het bedrag volgens artikel 2.3.4.1 of artikel 2.3.4.2, namelijk € 443,10)

Aanvraag

Ga naar het Omgevingsloket en dien uw aanvraag voor een vooroverleg in. U volgt daarvoor de instructies binnen het Omgevingsloket. Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een vooroverleg gaat. In plaats van de oranje gekleurde knop 'Indienen' kiest u uit de taakbalk bovenaan voor 'Contact met bevoegd gezag'. Uit het uitklapmenu dat nu zichtbaar wordt, kiest u voor de optie 'Aanvraag/melding openstellen'.

Bijlagen

Uw aanvraag moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • locatie van uw plan
 • situatietekening van de gewenste situatie. Hierop staat (wanneer van toepassing):
  -  het perceel en de bebouwde oppervlakte
  -  de wijze waarop het terrein ontsloten wordt en eventuele parkeerplaatsen
  -  de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  -  het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan
 • schriftelijke toelichting op de gewenste situatie en een motivatie waarom u op deze locatie het plan wilt uitvoeren
 • beschrijving van de bestaande situatie
 • eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken

Reactie op vooroverleg

U ontvangt binnen 8 weken (afhankelijk van de complexiteit) een schriftelijke reactie van de gemeente op uw aanvraag vooroverleg. Hierin staan ook eventuele vervolgstappen beschreven. De reactie op uw vooroverleg heeft geen juridische status.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het vooroverleg omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.