Besluitenlijst 7 november 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 7 november 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 31 oktober 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek

 1. De raad voor te stellen om de 4e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 vast te stellen.
 2. In te stemmen met het concept Raadsbesluit.

Artikelwijziging WMO maatwerkcontracten

 1. Het huidige artikel 12.3 in het programma van eisen Tender 164735 Wmo te laten vervallen en te vervangen voor een nieuw artikel 12.3, ingaande op 1 januari 2024 (bijlage 1).

Belastingverordeningen 2024 en tarief toeristenbelasting

 1. De raad voor te stellen in zijn vergadering van 14 december 2023 vast te stellen: - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Oldebroek 2024 - de Verordening afvalstoffenheffing Oldebroek 2024 - de Verordening riool- en waterzorgheffing Oldebroek 2024 - de Verordening toeristenbelasting Oldebroek 2024 - de Verordening precariobelasting standplaatsen Oldebroek 2024 - de Verordening forensenbelasting Oldebroek 2024 - de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Oldebroek 2024 - de Verordening reclamebelasting Oldebroek 2024.
 2. Het besluit tarief toeristenbelasting 2025 e.v.
 3. De 1e begrotingswijziging 2024.

Beleidsvisie Sociaal Domein 2024 - 2027

 1. De beleidsvisie sociaal domein 2024-2027 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

Grondaankoop Wezep Oost

 • De percelen M 7329, 3135, 7762, 4664 en 3134, totaal 27.018 m2 aan te kopen voor een bedrag van € 1.250.000,- inclusief bijkomende kosten onder voorbehoud van:
  • Uitkomst bodemonderzoek
  • Beschikbaar stellen van de middelen door de raad.
 • De raad voor te stellen:
  • Een bedrag van € 1.250.000,- inclusief bijkomende kosten beschikbaar te stellen van de aankoop van de percelen (30e begrotingswijziging 2023).
  • Een eerste krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een visie voor het gebied Wezep Oost en dit ten laste van Reserve Algemeen Grondexploitatie (RAG) te brengen.

Pilot Buurtgezinnen

 1. De raad voor te stellen om de pilot Buurtgezinnen en de daarmee gepaard gaande kosten van € 95.000,- voor de periode 2024-2026 te dekken uit de reservemiddelen MO/BW.

Rechtmatigheidsverantwoording, normenkader 2023, controleprotocol 2023 en financiële verordening 2023

 1. De controle verordening 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
 2. De financiële verordening 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
 3. De nota M&O beleid 2023 vast te stellen.
 4. Het addendum 2023 intern controleplan vast te stellen
 5. Het controleprotocol 2023 inclusief verantwoordingsgrens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
 6. Het normenkader 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Volwassenfonds 2024- 2027

 1. De samenwerkingsovereenkomst te verlengen met het Volwassenfonds Sport & Cultuur voor het jaar 2024 tot en met 2027.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Vos te machtigen om deze overeenkomst namens het college te ondertekenen.

Voorstel tot afwijken van inkoopbeleid m.b.t. contracten met xxllnc

 1. Toestemming te verlenen om af te wijken van het vigerende inkoopbeleid ten aanzien van de aanbesteding van een WOZ taxatieapplicatie en de uitvoering van WOZ taxatiewerkzaamheden en de contracten met het huidige taxatiebureau te verlengen tot en met 2024.

Werkplan en Uitvoeringsparagraaf Reserve R&T 2024

 1. Het gezamenlijke Werkplan van het Toeristisch Platform Oldebroek en de gemeente voor 2024 vast te stellen.
 2. De Uitvoeringsparagraaf van de Reserve Recreatie en Toerisme voor 2024 ter informatie aan te bieden aan de raad.

Tweede bestuursrapportage 2023

 • De gemeenteraad voor te stellen:
  • Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2023
 • De positieve saldi van € 924.000 (2023), € 385.000 (2024), € 359.000 (2025) en € 259.000 (2026) ten gunste te brengen van de begrotingssaldi 2023-2026 en hiertoe de “28e begrotingswijziging 2023” vast te stellen.
  • De portefeuillehouder te mandateren tot enkele tekstuele wijzigingen.

Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028

 1. Kennis te nemen van de meerkosten voor het afronden van de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028.
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028.
 3. De Kopgroep de opdracht te geven om de uitvoeringsparagraaf 2024 nader uit te werken, inclusief een voorstel voor de benodigde financiële bijdrage per samenwerkingspartner.
 4. De gemeentesecretarissen de opdracht te geven de voorbereidingen te treffen voor de wervingsprocedures van de benodigde functies.

Oldebroekse Inclusie Agenda 2024-2026

 1. De gemeenteraad voor te stellen de Oldebroekse Inclusie Agenda 2024-2026 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad te informeren over het concept Uitvoeringsprogramma Oldebroekse Inclusie Agenda 2024-2026.
 3. In te stemmen met de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Besluit Woo-verzoek de heer Kelderhuis

 1. Om het verzoek van de heer Kelderhuis gedeeltelijk toe te wijzen en de gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken(bijlage 1).