Nieuwe functie voor vrijkomende agrarische bebouwing

U wilt graag een andere invulling voor uw vrijgekomen agrarische bebouwing? Of het splitsen van uw karakteristieke of monumentale boerderij? Of het realiseren van een plattelandswoning? Dan kunt u gebruik maken van de Structuurvisie functieverandering Oldebroek 2017.

In de structuurvisie functieverandering Oldebroek 2017 (pdf, 4,7mb) wordt per onderwerp verschillende beleidskaders weergegeven waaraan u moet voldoen. Het betreft de volgende onderwerpen: Functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing (deel 2), Splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen (deel 3) en Plattelandswoning (deel 4).

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Het functieveranderingsbeleid Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) maakt het mogelijk om vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied een nieuwe woon- of werkfunctie te geven.

Insteek bij functieverandering is ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het buitengebied. We willen de kwaliteit van het buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Plannen voor functieverandering naar wonen moeten voldoen aan bepaalde criteria. De criteria zijn te vinden in hoofdstuk 2 toetsingskader van de beleidsnotitie Functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing gemeente Oldebroek 2017 (pdf, 156kb). Hierin is een aantal zaken vastgelegd waaronder het aantal te slopen vierkante meters, energieneutraal bouwen, de (mogelijke) woningcompensatie en de verplichte advisering door een ervenconsulent of landschapsarchitect.

Voor plannen over functieverandering naar werken verwijzen we u naar Streekplanuitwerking Functieverandering Regio Noord-Veluwe (pdf, 1,4mb).

Lees ook

Splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen

In deel 3 van de structuurvisie functieverandering Oldebroek 2017 (pdf, 4,7mb) worden de toetsingskaders beschreven voor het splitsen van een karakteristieke en monumentale boerderijen. Vaak zijn de karakteristieke en monumentale boerderijen te groot en te duur om door één gezin te worden bewoond. Splitsing wordt gezien als een middel om de karakteristieke en monumentale boerderijen te behouden.

Nu is niet elke boerderij in ons buitengebied monumentaal of karakteristiek. Enkele boerderijen in onze gemeente zijn beschermd via de Monumentenwet 1988 of via de gemeentelijke monumentenverordening. Boerderijen die op deze lijsten staan worden aangemerkt als “monumentale boerderijen”.

Karakteristieke boerderijen zijn geen monumenten en hebben ook niet dezelfde status. Tot het moment dat de lijst van karakteristieke boerderijen is vastgesteld, leggen we aanvragen om splitsing voor aan de monumentencommissie. U stelt zelf een rapport op waarin u aantoont dat uw pand karakteristiek is. Daarna bepaalt de monumentencommissie of een pand karakteristiek is.

De karakteristieke of monumentale boerderij (hoofdgebouw) biedt in veel gevallen mogelijkheden om (op de deel) één of maximaal twee extra woningen via een verbouwing te realiseren. Het is niet mogelijk een extra woning te realiseren in een bijgebouw. Splitsing is niet mogelijk als de boerderij eerder is gesplitst. Splitsing is eveneens niet mogelijk wanneer op het perceel nog een agrarische bestemming rust.

Plattelandswoning

In deel 4 van de structuurvisie functieverandering Oldebroek 2017 (pdf, 4,7mb) wordt het beleidskader voor de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning beschreven. Plattelandswoningen zijn woningen die feitelijk als burgerwoning worden gebruikt, maar die voor de wet als bedrijfswoning blijven gelden. Hierdoor worden de activiteiten van omliggende agrarische bedrijven niet extra belemmerd. De bescherming van de plattelandswoning is gelijk aan die van bedrijfswoning behorende bij het agrarische bedrijf.

De plattelandswoning kan een oplossing zijn in situaties waar sprake is van meer dan één bedrijfswoning op een perceel van een agrarisch bedrijf dat in werking is. Of in geval van een agrarisch bedrijf met stallen dat zonder bedrijfswoning wordt verkocht aan een andere agrariër, en waarbij de “huidige agrariër” in de bedrijfswoning wil blijven wonen.

Ter verduidelijking merken we op dat de wet niet van toepassing is op de volgende situaties:

  • de gehele boerderij, die niet meer in gebruik is als agrarisch bedrijf ( zie bovenstaande functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing);
  • een burgerwoning in het landelijk gebied, zonder agrarisch bedrijf (bestemming wonen);
  • een agrarische bedrijfswoning, waarbij een verzoek om herbestemming anders is dan wonen of agrarisch;
  • een bedrijfswoning bij een niet-agrarisch bedrijf.

Proces

Het proces voor functieverandering start in Oldebroek met een gesprek. In dit gesprek kunt u uw wensen toelichten en worden de mogelijkheden bekeken. Ook wordt het behandeltraject met u doorgenomen. Na dit gesprek kunt u bepalen of u verder wilt met uw plan en zo ja hoe u hieraan invulling wilt geven.

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.