Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2018

De gemeente heeft in 2013/2014 onderzocht of er mogelijkheden zijn om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief en zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De structuurvisie Permanente bewoning van recreatiewoningen uit 2015 is een uitwerking van dit onderzoek.

Aanpassingen structuurvisie

De structuurvisie uit 2015 bleek niet geheel overeen te komen met het provinciale beleid. Daarom is de structuurvisie op twee punten aangepast. In 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen (2017) opnieuw vastgesteld. Hiermee is de structuurvisie in overeenstemming gebracht met de actuele wet- en regelgeving, waaronder de provinciale verordening. Ook is toen aandacht besteed aan de juridische borging van het fonds waarin de vereveningsbijdragen worden gestort. De paragraaf Beschrijving fondsvorming voor 'bijdragen in ruimtelijke ontwikkeling' uit de structuurvisie is in 2018 geactualiseerd.

Doel structuurvisie

De structuurvisie geeft de randvoorwaarden weer waaronder permanente bewoning wordt toegestaan op park Mulligen en bij solitair gelegen recreatiewoningen (recreatiewoningen die geen deel uitmaken van een park, met uitzondering van park Mulligen). Voorheen waren er geen mogelijkheden om recreatiewoningen te bewonen. Als de structuurvisie geen mogelijkheden biedt voor permanente bewoning, treedt de gemeente handhavend op.

Documenten structuurvisie