Visie Woningbouw Noordeinde

In 2021 hebben verschillende inwoners van Noordeinde de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de realisatie van woningbouw in deze kern. Dat varieerde van een seniorenwoning in aansluiting op de bestaande nieuwbouw in Noordeinde tot een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Om deze initiatieven goed te kunnen beoordelen was een ruimtelijk kader nodig. Daarom is er in de afgelopen periode samen met inwoners gewerkt aan een visie voor woningbouw in Noordeinde.

Deze visie bestaat uit een afwegingskader gebaseerd op een kwaliteiten- en belemmeringenkaart. Dit betekent dat er nieuwe kaders zijn vastgesteld om woningbouwplannen in Noordeinde te beoordelen. Met deze visie wil de gemeente woningbouw in Noordeinde realiseren die tevens een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de kern. De Visie Woningbouw Noordeinde wordt bij de actualisatie van de Omgevingsvisie Oldebroek opgenomen.

Inzagetermijn en raadpleegbaar

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 22 maart 2023 gedurende zes weken tot en met dinsdag 2 mei 2023 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De visie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen bezwaar en beroep

De Visie Woningbouw Noordeinde is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de Visie Woningbouw Noordeinde, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De Visie Woningbouw Noordeinde treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dat is op woensdag 22 maart 2023.

Documenten Visie Woningbouw Noordeinde