Cultuurnota 'Samen naar een breed cultuurbeleid'

Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad unaniem de eerste nota cultuurbeleid voor de gemeente Oldebroek vastgesteld. Via de cultuurnota spreekt de gemeente haar ambities uit voor de komende jaren. Er wordt gewerkt vanuit drie thema’s (cultuur en maatschappelijke opgaven, verbinding en ontmoeting én een aantrekkelijke gemeente) waaruit de waarde van cultuur voor de samenleving blijkt.

De gemeente Oldebroek heeft een culturele rijkdom die we koesteren en waarvan we wensen dat een ieder deze mee kan beleven. Cultuur is van enorm belang voor onze inwoners en de maatschappij in brede zin.

Daarnaast is het beoefenen van cultuur van grote waarde voor de samenleving. Het vergroot de samenhorigheid en zorgt voor het effect dat het resultaat groter is dan de som van de afzonderlijke delen. Juist deze samenwerking tussen mensen, organisaties en verenigingen willen wij versterken, zodat bestaande activiteiten sterk blijven en het aanbod kan verbreden.

Doe actief mee

Wij zijn ervan overtuigd dat er op cultureel gebied veel te winnen is door meer samen te werken, elkaars mogelijkheden te gebruiken en ondersteuning te bieden aan het culturele veld. We willen bovendien dat cultuur toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of talenten.

We dagen jullie uit om actief mee te doen, als beoefenaar of belever. Verwonderen, genieten en ontwikkelen, dat gunnen we iedere inwoner van onze gemeente. De bijdrage voor ons woon- en werkklimaat is daarmee overduidelijk. Het zorgt bovendien voor een aantrekkelijker toeristisch klimaat.

Cultuurnota

Lees meer in de cultuurnota 'Samen naar een breed cultuurbeleid' (pdf, 1.8mb).