Nieuwsbrief Ondernemers - maart 2024

Lees hier de nieuwsbrief 'Van en voor ondernemers' van maart 2024.

Vooruitkijken

Als ik buiten loop zie ik dat de natuur het voorjaar aan ons laat zien. Sneeuwklokjes bungelen in de wind en de eerste krokussen schieten uit de grond. Binnenkort volgen ook de tulpen en narcissen die een kleurrijke gloed geven aan Oldebroek. Het stemt mij vrolijk, die natuurlijke tekenen van bloei en groei. Van veranderingen en ontwikkelingen. Maar ook van ‘jezelf laten zien’. Opstaan voor jezelf én voor een ander. Want wat mogen we genieten van die voorjaarsbloeiers.

Ik heb het al vaker geschreven, maar als gemeente en regio blijven we ontwikkelen. Niet alleen ‘ons stukje’ Oldebroek en omstreken, maar de wereld verandert in sneltreinvaart. De uitdagingen voor u als ondernemer zijn dan ook groot. Maar deze veranderingen bieden ook kansen. Kansen die we samen, als ondernemers, als collega’s, als gemeente én als regio, kunnen aanpakken.

Ik hoop dat u de kansen, net zoals die mooie voorjaarsbloemen, dit voorjaar mag zien. Zien wat er speelt, bekijken waar u bij kunt aansluiten. Lokaal zijn er veel partijen waar u zich mee kunt verbinden, zoals de bedrijvenkring Oldebroek, de detailhandel verenigingen of een net nieuwe coöperatie in Oosterwolde. U hoeft het dus zeker niet alleen te doen. Vanuit de gemeente Oldebroek zijn we er ook voor u als ondernemer. De gemeente Oldebroek is aangesloten bij Regio Zwolle en bij de Kop van de Veluwe, waarin we onlangs met elkaar een samenwerkingsagenda hebben vastgesteld. Deze agenda  gaat over wonen, werken, infrastructuur en energie. Doelen die we alleen kunnen halen door vooruit te kijken en samen te werken. Maar ook om samen te durven op het gebied van bijvoorbeeld innovatie en circulariteit  

Ik nodig u uit om dit voorjaar extra om u heen te kijken. Om te genieten van de voorjaarsbloemen, maar ook oog te hebben voor elkaar en de kansen die zich voordoen. Laten we kijken wat we aan elkaar hebben en voor elkaar mogen betekenen. Hoe we soms kunnen geven en soms mogen ontvangen. Dan wordt het vast een mooi kleurrijk voorjaar voor ons allemaal!

Liesbeth Vos – van de Weg
Wethouder economie en arbeidsmarkt

Wethouder Liesbeth Vos

Zakelijke agenda

 • 13 maart
  Algemene ledenvergadering BKO (Alleen voor leden BKO)
 • 26 maart
  Meet & Greet van Toeristisch Platform (Visit) Oldebroek
 • 22 mei
  BKO ontbijt (Leden BKO, introducees zijn welkom)

Deze nieuwsbrief maken we samen

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de vele ontwikkelingen die we met elkaar doormaken. Heeft u suggesties voor onderwerpen in deze nieuwsbrief? Deze horen we graag! Mail naar ondernemers@oldebroek.nl.

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks via de gemeente Oldebroek? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via ondernemers@oldebroek.nl. Kijk ook eens op www.oldebroek.nl/ondernemen. Hier vindt u alle informatie die voor u als ondernemer relevant is.

Meet & Greet van Toeristisch Platform (Visit) Oldebroek

Als ondernemers in de gemeente Oldebroek kijken we vooruit. Of u nu werkzaam bent
in het toerisme, de horeca of er op een andere manier belangstelling voor hebt. Met weer
een nieuw toeristisch seizoen voor de deur nodigt het Toeristisch Platform Visit Oldebroek u daarom van harte uit voor een ‘Meet & Greet’ op 26 maart.

Afgelopen jaar hebben we eindelijk de zo gewenste bewegwijzering concreet kunnen maken, maar dat is natuurlijk lang niet alles. Ook delen we graag onze plannen voor het nieuwe toeristische jaar met u, organiseren we een ‘foldermarkt’ en neemt onze spreker u mee voor een kijkje in de toekomst.

20240301 logo visit oldebroek

Programma

19:00 uur: Inloop en inbreng ‘foldermarkt’
19:30 uur: Start ‘Meet & Greet’ door Henri Meringa en wethouder Beerd Flier
19:45 uur: Inspirerende presentatie over kunstmatige intelligentie door AI-specialist Chris van Vleuten
20:15 uur: Pauze
20:30 uur: Keuze tussen twee workshops: verdieping kunstmatige intelligentie of een presentatie over het doelgroepmodel door Saskia van der Veen – Herbes van Visit Veluwe
Circa 21.15 uur: Toostmoment op het nieuwe toeristische seizoen!

Aanmelden

Graag voor 19 maart via coördinator@visitoldebroek.nl.

Nationale Duurzame Bedrijven Route

Heeft uw bedrijf al stappen gezet op het gebied van duurzaamheid? Meld u zich dan aan bij het platform Nationale Duurzame Bedrijven Route, in samenwerking met het Minsterie van Binnenlandse Zaken. Zo kunt u uw kennis en ervaring delen met ondernemers die ook duurzame stappen willen zetten en nog aan het begin staan.

Zo doet u mee

 • Wie? Elk bedrijf dat duurzame stappen heeft gezet kan meedoen. Denk aan energie besparen, vergroenen, afvalreductie, mobiliteit, circulariteit en meer. Er staan al meer dan 100 bedrijven op de website en wekelijks komen er nieuwe bij.
 • Hoe? Dit kan eenvoudig via www.duurzamebedrijvenroute.nl/aanmelden.
 • Kosten? Meedoen is gratis

20240301 Logo-NDBR

Ondernemersbelactie 2023

Vanuit regio Zwolle is er weer een ondernemersbelactie georganiseerd, ook in gemeente Oldebroek.In oktober en november van 2023 zijn er 64 ondernemers gesproken. Het doel van de belactie is vooral om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de regio. En vooral om af te tasten of er bepaalde problematiek speelt en daar (hulp)maatregelen of instanties aan te koppelen.

Onderwerpen:

 1. Krapte op de arbeidsmarkt
  We zien dat het merendeel van de bedrijven gelijk is gebleven voor wat betreft de hoeveelheid medewerkers. Er zijn evenveel bedrijven gegroeid in het aantal medewerkers als het aantal bedrijven dat gekrompen is. Tegelijk geeft men ook aan dat men denkt dat het veel moeite kost nieuwe werknemers te vinden, i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt. Onze accountmanager werkgevers- en werkzoekendendienstverlening heeft contact opgenomen met deze werkgevers in onze gemeente.
 2. Schuldhulpverlening (Steunmaatregelen Corona)
  25 % van de deelnemers aan het onderzoek heeft steunmaatregelen aangevraagd. Daar weer 25% van moet het deels terugbetalen, de overige 75% heeft het al terugbetaald of hoeft het niet terug te betalen. Er zijn werkgevers die financiële stress ervaren, naar aanleiding van dit signaal zijn doorverwezen naar het financieel spreekuur of ondersteunende dienstverlening (Over Rood/ Regionaal Bureau Zelfstandigen)
 3. Stikstofproblematiek
  Er zijn bedrijven die hier hinder van ondervinden. 17 bedrijven ondervinden hier hinder van en 2 daarvan hebben aangegeven hierover nader contact te wensen met Regio Zwolle.

Er zijn naar aaanleiding van de ondernemerspeiling diverse ondernemers terug gebeld door de accountmanager ondernemers of accountmanager werkzoekenden en werkgeversdienstverlening. Waar nodig zijn afspraken gemaakt over ondersteuning.

Energielabel C voor kantoren: een stap op weg naar duurzaamheid

In deze tijd, waarin de impact van klimaatverandering steeds meer voelbaar wordt, is het streven naar duurzaamheid niet alleen een cruciaal belang maar ook een verplichting vanuit de overheid.

Het energielabel voor C is een verplichting vanuit de overheid sinds 1 januari 2023, om het primair fossiel energiegebruik te verminderen en een duurzame toekomst te waarborgen.

Het energielabel is een beoordelingssysteem dat de energie-efficiëntie van een bedrijfsgebouw aangeeft. Het doel van een energielabel is om bedrijven te informeren over hun energieverbruik en hen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Energie-efficiëntie en kostenbesparing

Het behalen van een energielabel C vereist dat panden, waaronder dus ook kantoorgebouwen, aan specifieke energieprestatienormen moeten voldoen. Dit betekent dat ze energie-efficiënter moeten worden, waardoor het energieverbruik wordt verminderd. Dit resulteert niet alleen in lagere energierekeningen voor eigenaren en gebruikers, maar ook in een aanzienlijke kostenbesparing op de lange termijn. Door het investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het verbeteren van isolatie, het gebruik van energiezuinige lichtsystemen en het
optimaliseren van verwarming en -ventilatiesystemen kunnen kantoorgebouwen hun operationele kosten aanzienlijk verlagen.

Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing op deze verplichting. Bekijk goed of deze van toepassing zijn of raadpleeg de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Duurzaam imago en verantwoordelijkheid

Het behalen van een energielabel C voor je kantoor draagt bij aan het creëren van een duurzaam imago en versterkt de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid wordt niet alleen steeds meer gewaardeerd door werknemers, maar ook door klanten. Door te investeren in energie-efficiëntie en een vanuit een energielabel C te streven naar zelfs label B of A, laat je als gebouweigenaar zien dat je je inzet voor een groenere toekomst en werkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit draagt bij voor een positieve reputatie en een concurrentievoordeel op de markt.

Maak de stap richting duurzaamheid

Het energielabel C voor kantoren is een cruciale stap in de richting van duurzaamheid. Al stopt het daar niet, eisen vanuit de overheid blijven komen. Duurzaamheid stopt niet bij het verkrijgen van een energielabel C. Ook de jaren daarna dien je te blijven investeren in de verduurzaming van je pand. Het bevorderen van energie-efficiëntie, kostenbesparing, het versterken van de marktpositie, het opbouwen van een duurzaam imago en het verminderen van de milieu-impact zijn enkele van de vele voordelen die het label met zich meebrengt. Het is belangrijk dat kantooreigenaren deze kans aangrijpen om de overstap te maken naar een duurzame toekomst en een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Laten we streven naar een wereld waarin energiezuinige kantoren de norm zijn en duurzaamheid centraal staat.

Subsidie voor melkveehouders: ander voer en meer in de wei

Melkveehouders op de Veluwe kunnen vanaf 8 januari 2024 subsidie aanvragen voor het verminderen van hun stikstofuitstoot door koeien ander voer te geven of meer in de wei te laten lopen. Het gaat om een proef van drie jaar waaraan 250 melkveehouders mee kunnen doen.
Lees meer op gelderland.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Wij helpen graag. Neem contact op met de gemeente Oldebroek.

Subsidie voor melkveehouders die willen extensiveren of grondwaterstand verhogen

     Melkveehouderijen in een veenweidegebied of (in de buurt) van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied, kunnen in samenwerkingsverband van 1 tot en met 31 mei een landelijke subsidie aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure op de website van RVO.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Wij helpen graag. Neem contact op met de gemeente Oldebroek.

Bouw mee aan een Gezonde Toekomst: Word Partner van Goed Bezig - JOGG Oldebroek!

In een officiële aankondiging bij Gasterij De Zeuven Heuvels in Wezep hebben acht lokale partners hun toewijding aan Goed Bezig - JOGG Oldebroek verlengd tot 2028. SNS-bank, SKGO, BijdeHandjes, zwembad de Veldkamp, Kwakkel's groente- en fruithandel, Bredewold, Plus van den Hoven, en Loco Media Groep hebben formeel hun betrokkenheid hernieuwd. De introductie van Dickhof Rijwielen als nieuwe partner versterkt deze samenwerking nog verder. Deze gezamenlijke inzet bevordert een gezondere en actievere levensstijl in onze gemeente.

Wilt uw bedrijf ook actief bijdragen aan een gezonder Oldebroek en tegelijkertijd profiteren van goodwill, maatschappelijke bijdrage, aandacht, zichtbaarheid en gezondheid voor medewerkers? Overweeg dan een partnerschap met Goed Bezig - JOGG Oldebroek.
 partners Goed Bezig Oldebroek
Een partnerschap biedt:

 • Goodwill: toon uw maatschappelijke betrokkenheid en versterk het positieve imago van uw bedrijf.
 • Bijdrage aan de maatschappij: draag actief bij aan het bevorderen van een gezonde levensstijl binnen de lokale gemeenschap.
 • Aandacht en zichtbaarheid: profiteer van exposure bij evenementen en communicatiekanalen van Goed Bezig - JOGG Oldebroek.
 • Gezondheid voor medewerkers: stimuleer een gezonde levensstijl onder uw eigen medewerkers, wat kan resulteren in een gezonder en productiever team.

Voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken, neem contact op met Kevin Scholten via: kscholten@oldebroek.nl of 06 5752 2896.

Zesde editie van Better Safe Than Sorry in Mac3Park, Zwolle

Als onderdeel van de actiedag #Echtnietvandaag organiseert Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland dinsdag 2 april 2024 in Mac3Park in Zwolle de zesde editie van ‘Better Safe Than Sorry’, een event waarin het thema cybercriminaliteit centraal staat.

Ondernemers worden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diverse vormen van cybercrime. Een op de vijf ondernemers is inmiddels slachtoffer van een vorm van cybercrime. Op dit congres krijgen zij informatie aangereikt waarmee zij zich hiertegen beter kunnen wapenen. Van wachtwoord-beveiliging tot het doen van aangifte.

Better_Safe_Than_Sorry

Programma en aanmelden

Bekijk en programma en meld je aan via de website van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

De fracties aan het woord

In deze editie van de ondernemersnieuwsbrief geven we de fracties de gelegenheid antwoord te geven op de vraag “Wat zijn uw aandachtspunten bij de uitvoering van de Lokaal Economische Agenda 2023-2026?”

VVD

20240301 VVD fractie met raadscommissieleden Schouten en Van Oene

De VVD is van mening dat de, door de sector zelf aangedragen aandachtspunten, cruciaal zijn.
De VVD wil graag specifiek aandacht voor die punten waar de gemeente, met name de gemeenteraad ook invloed op uit kan oefenen.

De VVD ziet graag uitbreiding, danwel intensivering van contacten met de agrarische sector in combinatie met Provincie, belangen voor boeren, natuurbeheer en toekomst zijn groot.

Het gros van onze ondernemingen hebben 2 tot max 10 werknemers, waardoor zij vaak onevenredig veel tijd en moeite moeten steken in vernieuwende en toekomstbestendige maatregelen.
Dit speelt in meerdere sectoren, waardoor men vaak dure advies bureaus moet inschakelen. Dan denkt de VVD met name hulp bij aan personeelswerving, verduurzaming , vernieuwde regelgeving, marketing, energie problematiek enz.

De VVD wil ook speciale aandacht van de gemeentelijke overheid voor het ondernemersloket en flexibele tijden van onze ambtenaren waar zij contact mee hebben. Ook hechten wij grote waarde aan meer bekendheid hiervan.

Waar ondernemers zich aan strikte regels en tijdbalken moet houden, verwachten we ook van de overheid dat deze zich aan afspraken houdt, en tijdig procedures en besluiten afrond.

De VVD hecht grote waarde aan gemeentelijke toekomstplannen om ondernemers in staat te blijven stellen zich te ontwikkelen en groeien. Wij denken aan beschikbare gronden en vestigingslocaties.

ChristenUnie

20240301 ChristenUnie fractie met raadscommissielid André

Aan ondernemers de ruimte!
In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zeggen we daar het volgende over: “Bedrijven en ondernemers in Oldebroek zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid”.
Daar is ruimte voor nodig en daarom is het van belang dat we stappen maken met het realiseren van nieuwe bedrijfsterreinen, voor de grotere regionaal gerichte bedrijven, maar zeker ook voor de lokale ondernemer met wortels in deze regio.

Ondernemen doe je samen, zorg voor een gezonde, inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd voelt. Een goede bereikbaarheid is van levensbelang en met de realisatie van de nieuwe op- en afrit A28 wordt hierin voorzien.

Verduurzaming is een absolute noodzaak en duurzame opwek willen we stimuleren. Maar dan in combinatie met een Smart Energie Hub, zodat deze energie lokaal weer gebruikt kan worden. Hiermee ondervang je netcongestie en wordt voorkomen dat bedrijven stil komen te staan door een tekort aan energie.

Werk samen aan het bestaansrecht van de agrarische ondernemer om zo te komen tot een toekomst bestendige sector. Faciliteer ondernemers met een up-to-date ondernemersloket en samen ben je sterk, dus blijven investeren in de regio.

Veel ondernemerszin toegewenst!

SGP

SGP fractie met raadscommissieleden Van Putten en Draaijer

De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk.  
 
Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.  
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.  
 
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Gods tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven: de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

CDA

CDA - Vlnr Gertie Scholten Wilco van der Horst

Het CDA wil graag aan alle ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden.

Het CDA Oldebroek stimuleert het organiserend en innovatief vermogen, wij denken mee vanuit mogelijkheden met de ondernemers.

Initiatieven vanuit de ondernemers moeten snel en adequaat behandeld worden door de gemeente. Kansrijke initiatieven zullen actief ondersteund dienen te worden. Bedrijven en werkgelegenheid zijn de kurk, waar de lokale en regionale economie opdrijft.

Het CDA is voorstander van het verder initiëren van een innovatieloket, waar ondernemers bijgestaan worden bij het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

Door samen te werken in de Kop van de Veluwe en Regio Zwolle vergroten we onze slagkracht op het gebied van economische ontwikkeling en bedrijventerreinen.
Het CDA vindt dat de boeren gestimuleerd en gesteund moeten worden om rendabel te blijven onder andere door nevenactiviteiten te ontwikkelen.

Er zijn ook zorgen over een aantal ontwikkelingen, het CDA buigt dit graag om in kansen en uitdagingen. Netcongestie, beschikbare bedrijventerreinen en goed en vakkundig beschikbaar personeel zijn een aantal actuele onderwerpen waar we actief werken aan vernieuwing en verbetering.

ABO

20240301 ABO fractie

“ABO maakt de weg vrij voor Oldebroekse ondernemers”

Vanwege de toenemende verkeersdrukte wil ABO voor inwoners én ondernemers extra inzetten op veilige bereikbaarheid. De bereikbaarheid van bedrijven brengt transportbewegingen met zich mee: van personenauto’s tot zwaardere vrachtwagens . Maar niet alle toe-leidende wegen laten veilig transport toe.

In onze gemeente is bijvoorbeeld de situatie in de kern van Oldebroek voor velen een doorn in het oog. Zwaar verkeer dat elkaar moet passeren heeft nauwelijks ruimte en maakt de aanwezige fietsers vogelvrij. Een erg onveilige verkeerssituatie met veel verkeersongelukken tot gevolg. Ook in het nieuwe gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan komt dat naar voren.

Dat is de reden dat ABO in een motie heeft gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar een Rondweg voor Oldebroek. Goed voor ondernemers en anderen die op een veilige manier door kunnen rijden en het centrumverkeer ontlasten. En goed voor de lokale middenstand dat zal profiteren van een leefbaar en veilig centrum wat aantrekkingskracht zal hebben op het winkelende publiek. ABO zal zich blijvend inzetten om dit perspectief te realiseren.

College van B&W op werkbezoek bij Rhodos Wellness

Op dinsdag 30 januari 2024 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan Rhodos Wellness. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Bernard en Lorenzo Huisman over hun familiebedrijf.

Het bezoek vond plaats in het nieuwe pand van Rhodos Wellness aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. Na de verwoestende brand in 2021 heeft Rhodos tijdelijk een showroom gehad aan de rondweg in Wezep. Nu 2,5 jaar na de brand ontving Rhodos het college weer aan de Zuiderzeestraatweg in een gloednieuw pand.

Rhodos Wellness is al 30 jaar actief in de gemeente Oldebroek. Bernard Huisman begon in 1993 met Rhodos, en richtte zich in eerste instantie op de verhuur van zonnebanken. In de afgelopen 30 jaar is het bedrijf gegroeid tot een groot bedrijf op het gebied van zwembaden, sauna’s, fitnessapparaten, jacuzzi’s, infrarood sauna’s en zonnebanken en hebben ze in de nieuwe showroom 3000m2 tot hun beschikking.

Bernhard, Gea en Lorenzo Huisman zijn blij met het bezoek van het college van B&W en geeft aan: “Na de verwoestende brand in 2021, kregen we gelijk veel medewerking vanuit de samenleving maar ook vanuit de gemeente Oldebroek. Nu ons nieuwe pand klaar is wilden we het graag laten zien aan de burgemeester en wethouders.”

Werkbezoek Rhodos

College op bezoek in uw bedrijf?

Het college van Oldebroek gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen. Voor het college is dit een goede manier om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te laten zien en eventuele wensen of ideeën aan het gemeentebestuur mee te geven. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in een bezoek van het college kunnen zich melden. Dit kan via Bram Horst, Accountmanager Ondernemers: bhorst@oldebroek.nl.