Vergaderingen raadscommissies juni 2024

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’. 

Wat staat er op de agenda?

Raadsbrede commissie P&C-stukken, dinsdag 18 juni 2023, aanvang 20.15 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Oldebroek.
 • Voorstel: wijzigen begroting n.a.v. eerste Bestuursrapportage 2024.
 • Voorstel: vaststellen kaders in Perspectiefnota 2025.
 • Informatief: balans tussen ambitie en financiële mogelijkheden.
 • Voorstel: kennis nemen van jaarstukken 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) H2O (i-Dienst) en indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2025-2028.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 19 juni 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Koemkolkweg 25 en 27 (Oosterwolde).
 • Voorstel: verstrekken verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aanvraag omgevingsvergunning bouw 12 appartementen Zuiderzeestraatweg 145 in Oldebroek.
 • Voorstel: vestigen voorkeursrecht gronden uitbreiding bedrijventerrein nabij H2O.
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, de Brink.
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West 3.
 • Voorstel: geven van advies aanvraag omgevingsvergunning drie woningen nabij Feithenhofsweg 6a in Oldebroek.
 • Voorstel: bekrachtigen voorkeursrecht Oldebroek Oost aanvullend.
 • Voorstel: beschikbaar stellen budget aankoop Zuiderzeestraatweg 207 en 209 inclusief agrarische gronden (Oldebroek).
 • Voorstel: vaststellen Grondprijzennota 2024-2025.
 • Opiniërend: uitgangspuntennota (regionale) Huisvestingsverordening 2024.

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 20 juni 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking: 

 • Voorstel: indienen zienswijze op concept programmabegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) 2025-2028.
 • Voorstel: vaststellen agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Oldebroek.
 • Voorstel: kennis nemen van jaarstukken 2023 en indienen zienswijze op concept programmabegroting 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Informatief: rapportage Sociaal Domein 1e kwartaal 2024.

Zonder bespreking: 

 • Voorstel: vaststellen agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Oldebroek.
 • Voorstel: intrekken verordeningen in verband met Wet elektronische publicaties.
 • Voorstel: verlenen ontslag lid commissie bezwaarschriften.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). 

Uitzending 

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier (uiterlijk dinsdag 18 juni 2024, vóór 12.00 uur).

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de commissievergadering staan

Die mogelijkheid is er tijdens een ‘raadsgesprek’, dit is een afzonderlijk informatiebijeenkomst van de commissie. Dit is voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Inspreken tijdens een raadsgesprek? Meld u dan bij de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt. 

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.