Wat heeft de gemeenteraad besloten op 30 mei 2024?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 30 mei 2024 verschillende besluiten genomen.

Nieuw lid rekenkamer

 • Mevrouw A. van Dijken uit Zwolle is benoemd en beëdigd als lid van de gemeentelijke rekenkamer van Oldebroek.

Nieuw raadslid

 • De heer K. van de Put (CVO) is toegelaten en beëdigd als raadslid in de vacature die was ontstaan door het vertrek van de heer J.C. Vroombout.

Nieuw commissielid

 • Mevrouw J. Jansen-Hofman is benoemd en beëdigd als commissielid voor CVO.

Na bespreking

 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg (81-83)

De raad heeft op voorstel van het college van B&W besloten om dit bestemmingsplan opnieuw en gewijzigd vast te stellen, om zo een door de Raad van State geconstateerd gebrek in het plan te herstellen.
Het besluit is genomen met 14 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, CDA, SGP, VVD en de leden Boer, Deij en Heddema van ABO), en 4 stemmen tegen (de fractie van CVO en het lid Deen van ABO).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad unaniem aangenomen:

 • Verstrekken verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor bouw woning met bijgebouw aan De Soppeweg 9 in Wezep.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 522 e.o. (supermarkt en 7 woningen).
 • Vaststellen beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven.
 • Beschikbaar stellen extra aanvullend krediet van € 4.729.000,- voor het project Klimaatbestendig Centrumplan Wezep.
 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2024 inclusief financiële besluitvorming.
 • Beschikbaar stellen van structureel € 171.676,- voor robuust maken Sociaal Team en uitkeringsadministratie.
 • Vaststellen Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2040.

Meer weten?

Benieuwd wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 30 mei 2024. Of neem contact op met griffier Hans Tabak, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.