Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 14 maart over?

Donderdag 14 maart begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Ter bespreking

 • Afvalinzameling: toetreding tot Fryslân Miljeu en oprichting regionale inzamelorganisatie Veluwe BV
  Het college van B&W stelt opnieuw aan de gemeenteraad voor om voor de afvalinzameling toe te treden tot de organisatie Fryslân Miljeu – Omrin, samen met andere gemeenten op de Noord-Veluwe. Dit is in eerste instantie voor het huishoudelijk fijn restafval, gft en oud papier en karton. En met mogelijk in de toekomst verdere uitbreiding van de dienstverlening.  

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Verlengen pilot digitaal publicatiebord Oosterwolde.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Meidoornstraat 20 en Berberisstraat 11 (bouw appartementen).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Schiksweg 30.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Parc de Zwijger en Rondweg (bouw appartementen).
 • Vaststellen nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Oldebroek.
 • Benoemen voorzitter en twee leden commissie bezwaarschriften.
 • Verlenen toestemming aangaan gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2024.
 • Wijzigen verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 en verordening Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2020.
 • Vaststellen re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Oldebroek versie 2023.
 • Meegeven van aandachtspunten naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoonnummer 0525 63 82 00, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.