Vergaderingen raadscommissies mei 2024

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 15 mei 2024, aanvang 19.30 uur

  • Ter bespreking:
  • Voorstel: vaststellen beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven.
  • Voorstel: beschikbaar stellen extra aanvullend krediet van € 4.729.000,- voor het project Klimaatbestendig Centrumplan Wezep.
  • Voorstel: vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2024 inclusief financiële besluitvorming.

Zonder bespreking:

  • Voorstel: verstrekken verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor bouw woning met bijgebouw aan De Soppeweg 9 in Wezep.
  • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 522 en omstreken (supermarkt en 7 woningen).

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 16 mei 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

  • Voorstel: beschikbaar stellen van structureel €171.676,-  voor robuust maken Sociaal Team en uitkeringsadministratie.
  • Voorstel: vaststellen Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2040.

Zonder bespreking:

  • Voorstel: vaststellen agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Oldebroek.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier (uiterlijk dinsdag 14 mei 2024, vóór 12.00 uur), zie hierna.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de commissievergadering staan

Die mogelijkheid is er tijdens een ‘raadsgesprek’ (= afzonderlijk informatiebijeenkomst van de commissie). Dit is voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken tijdens een raadsgesprek kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via htabak@oldebroek.nl of 0525 63 82 00.