Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 30 mei over?

Donderdag 30 mei begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.

Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

 • Benoeming en beëdiging lid rekenkamer.
  Vanwege een vacature wordt mevrouw A. van Dijken uit Zwolle voorgedragen voor benoeming en beëdiging als lid van de gemeentelijke rekenkamer van Oldebroek.
 • Toelating en beëdiging raadslid.
  De heer J.C. Vroombout (CVO) heeft ontslag genomen als raadslid. Hierdoor ontstaat er een vacature in de gemeenteraad. Onder toepassing van de Kieswet zal deze vacature worden opgevuld door toelating en beëdiging van de heer K. van de Put als raadslid.
 • Benoeming en beëdiging raadscommissielid.
  De fracties maken gebruik van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden om te assisteren bij en kennis te maken met het raads- en fractiewerk. Op verzoek van de fractie van het CVO wordt mevrouw J. Jansen-Hofman voor die fractie benoemd en beëdigd als raadscommissielid.
 • Wijziging samenstelling raadscommissies.
  Als gevolg van de veranderingen in de fractie van het CVO wijzigt de samenstelling van de vaste raadscommissies.

Ter bespreking

 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg (81-83).
  Het plan betreft het bouwen van 12 woningen (type twee-onder-een-kap) en een ontsluitingsweg.

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op ingesteld beroep, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan opnieuw en gewijzigd vast te stellen, om zo een geconstateerd gebrek in het bestemmingsplan te herstellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Verstrekken verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor bouw woning met bijgebouw aan De Soppeweg 9 in Wezep.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 522 e.o. (supermarkt en 7 woningen).
 • Vaststellen beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven.
 • Beschikbaar stellen extra aanvullend krediet van € 4.729.000 voor het project Klimaatbestendig Centrumplan Wezep.
 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2024 inclusief financiële besluitvorming.
 • Beschikbaar stellen van structureel € 171.676,- voor robuust maken Sociaal Team en uitkeringsadministratie.
 • Vaststellen Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2040.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.