Opvang asielzoekers

Informatie over het voornemen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om asielzoekers op te vangen in de gemeente Oldebroek.

Tijdlijn

 • Op 1 juli 2024 overlegden de Commissaris van de Koning, gemeente en COA over de haalbaarheid van de mogelijke komst van het AZC. Lees in de informerende nota (pdf, 87kb) wat uit de onderzoeken naar voren komt en het vervolg.
 • Op 17 mei 2024 heeft de gemeente een brief van het COA (pdf, 611kb) ontvangen. Op 28 mei 2024 is een reactie aan het COA (pdf, 600kb) gestuurd. Lees ook de bijbehorende informerende nota (pdf, 363kb) aan de gemeenteraad.
 • Op 28 maart 2024 heeft de gemeente een brief van het COA (pdf, 181kb) ontvangen. Lees ook de bijbehorende informerende nota (pdf,104kb) aan de gemeenteraad.
 • Op 19 maart 2024 heeft de gemeente een brief naar het COA (pdf, 108kb) gestuurd waarin het college van B&W zijn zorgen uit en verzoekt om op zo kort mogelijke termijn onderzoeksuitkomsten en -conclusies te delen.
 • Op 1 maart 2024 heeft het COA ons een brief met korte update (pdf, 713kb) gestuurd over het ecologische en planologische onderzoek. Lees ook de informerende nota (pdf,109kb) aan de gemeenteraad van 5 maart 2024.
 • Op 13 februari 2024 heeft het COA heeft ons een brief (pdf, 715kb) met de eerste voorlopige uitkomsten van het ecologisch onderzoek gestuurd voor de locatie Bovendwarsweg 83 in onze gemeente. Deze locatie is in beeld voor de opvang van asielzoekers. Lees ook de informerende nota (pdf, 101kb) die op vrijdag 16 februari 2024 naar de gemeenteraad is verstuurd.
 • Het COA licht in deze brief van 22 december 2023 (pdf, 1,7mb) de stand van zaken toe. Het COA geeft aan dat het ecologisch en stikstofonderzoek – vereist vanwege de ligging van de beoogde locatie in Natura 2000 gebied – nog niet is afgerond. Inschatting is dat de resultaten hiervan eind januari 2024 bekend zijn.
 • Op 15 november heeft het college van B&W, met steun vanuit de hele gemeenteraad, een brief aan het COA (pdf, 156kb) gestuurd met het verzoek binnenkort meer duidelijkheid te geven over het plan asielzoekers op te vangen aan de Bovendwarsweg.
 • Op 26 september stuurde meneer Kapteijns, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van het COA, een brief aan de burgemeester (pdf, 279kb) in reactie op uitingen vanuit de gemeenteraad. Hij maakt bezwaar tegen het zonder mededeling of toestemming vooraf opnemen en uitzenden van een gesprek met een telefoniste van het COA. Zij gaf volgens Kapteijns algemene informatie, niet toegespitst op de situatie in Oldebroek. Hij bevestigt dat het COA bij voorkeur samen met gemeenten optrekt bij het realiseren van een azc en ‘zo lang mogelijk (wil) wegblijven’ bij het inzetten van juridische middelen. Concrete plannen voor de Bovendwarsweg Oldebroek bevat de brief niet.
 • Op 5 september is er een petitie aan burgemeester Tanja Haseloop overhandigd door de buurtbewoners van de Bovendwarsweg.
 • Op 30 augustus ontving de gemeenteraad van het college van B&W een informerende nota met een update rondom het verzoek van het COA (pdf, 149kb). In een bijlage van de informerende nota schetst het college van B&W een tijdlijn met betrekking tot het verzoek van het COA (pdf, 104kb).
 • Op 1 augustus vond er een gesprek plaats met het COA. De omwonenden zijn hier op 9 augustus per bewonersbrief (pdf, 280kb) over geïnformeerd.
 • Op 25 juli heeft de burgemeester Tanja Haseloop een interview met de Stentor over het verzoek van het COA. Dit interview heeft de Stentor op 29 juli gepubliceerd.
 • Op 13 juli zijn omwonenden per bewonersbrief (pdf, 446kb) geïnformeerd dat we nog in afwachting zijn van een voorstel van het COA.
 • Op 29 juni vond er een openbare extra raadsvergadering plaats over het voornemen van het COA. Iedereen had de mogelijkheid tot inspreken. Er waren 5 insprekers.
 • Op 20 juni is het COA verzoek in het college van B&W besproken en is de gemeenteraad geïnformeerd. Ook hebben we een bewonersbrief (pdf, 452kb) en persbericht (pdf, 69kb) verstuurd.
 • Op 15 juni liet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) per brief (pdf, 295kb) weten asielzoekers op te willen vangen aan de Bovendwarsweg 83 in Oldebroek. Het COA vraagt de gemeente hieraan mee te werken.

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt ook de beantwoording van schriftelijke vragen I (pdf, 570kb) en beantwoording van schriftelijke vragen II (pdf, 560kb) lezen.

Wat vraag het COA de gemeente precies?

Op dit moment weten we nog niet meer dan wat er in de brief van 15 juni 2023 staat: het COA is continu op zoek naar nieuwe opvangcapaciteit voor asielzoekers. Het terrein aan de Bovendwarsweg is volgens het COA uitermate geschikt voor de opvang van asielzoekers. Het COA verzoekt de gemeente mee te werken en wil in overleg met de gemeente de voorwaarden voor de opvang uitwerken. Dat overleg moet nog starten, het wachten is op een concreet voorstel van het COA. We weten dus nog niet hoeveel asielzoekers, wanneer en hoe deze gehuisvest zouden moeten worden.

Waarom staat de gemeente dit toe?

Er is nog niets besloten en er is formeel nog niets aangevraagd. Als het COA een vergunningsaanvraag zou doen, mag de gemeente alleen ‘ruimtelijk toetsen’: mag wat de aanvrager wil en is het vanuit ruimtelijke oogpunt aanvaardbaar?

Waarom specifiek de locatie Bovendwarsweg 83?

Op deze locatie is al eerder een azc geweest. De eigenaar van het terrein heeft zich bij het COA gemeld en het COA gaat in op zijn aanbod.

Om hoeveel asielzoekers gaat het, per wanneer komen ze, hoe lang en waar komen ze vandaan?

Dat weten we allemaal nog niet. Wat we weten is dat het COA aan de Bovendwarsweg mogelijkheden ziet voor het opvangen van asielzoekers op de plek waar eerder ook al eens een azc was. Het aantal asielzoekers dat het COA hier op wil vangen, is een van de zaken waarover het gemeentebestuur de komende periode met het COA in gesprek wil. Dat geldt ook voor vragen als ‘Per wanneer?’, ‘Voor hoe lang?’ en ‘Waar komen ze vandaan?’.

Als nog niet bekend is of en wanneer er asielzoekers komen, kan het dus nog best een tijd duren?

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er de komende maanden al asielzoekers worden gehuisvest aan de Bovendwarsweg.

Hoe wil het COA de asielzoekers huisvesten en wat moet hiervoor verbouwd worden?

Ook dit weten we nog niet. Wat we wel weten: Op het 7,5 hectare grote terrein aan de Bovendwarsweg 83 staan een hoofdgebouw met voorzieningen en verschillende stacaravans en chalets. Deze worden al langere tijd niet meer gebruikt. Het terrein is op dit moment nog niet geschikt om asielzoekers op te vangen. We weten nog niet wat er eventueel verbouwd moet worden en wanneer dat dan moet gaan gebeuren. Afhankelijk van het precieze (bouw) plan en de in te dienen onderzoeken beziet de gemeente welke vergunning onderdelen het COA moet hebben en aan welke wetten en regels het zich moet houden. De eigenaar mag wel er wel voor zorgen dat het pand en het terrein in een goede staat van onderhoud verkeren en de daarvoor noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (laten) uitvoeren.

Zal de verbouwing tot overlast leiden?

We weten op dit moment nog niet hoe ingrijpend de verbouwing zal zijn of wat erbij komt kijken. Uiteraard worden het COA en zijn aannemer gehouden aan alle regels en richtlijnen die voor iedereen gelden om de verbouwingshinder tot een minimum te beperken.

Komen er (extra) voorzieningen waar onze inwoners ook iets aan hebben?

De gemeente gaat met het COA in overleg over hoe het de opvang van asielzoekers voor zich ziet en wat het allemaal wil gaan regelen voor de inwoners van Oldebroek, bestaand en nieuw. Daar is nu nog niets over bekend.

Wordt er extra politie geregeld?

Indien nodig wordt er extra toezicht en handhaving geregeld. Op dit moment weten we nog niet in hoeverre dat nodig is of gaat zijn.

Neemt Oldebroek niet te veel asielzoekers op? Andere gemeenten kunnen toch ook iets doen?

Heel Nederland (en Europa) heeft met deze asielcrisis te maken. Overal worden gemeenten ‘overvallen’ met dit soort verzoeken. Het zou juist heel opmerkelijk zijn als dat in Oldebroek niet zou gebeuren. Onderdak bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en onheil wordt van álle gemeenten in ons land gevraagd, om niet te zeggen geëist. Aan het gemeentebestuur de taak om de balans te vinden in het verlichten van de asielcrisis, hulp te bieden bij groot menselijk leed en zorg te dragen voor de leefbaarheid en veiligheid van alle inwoners.

Hoe worden inwoners beschermd tegen asielzoekers die zich mogelijk misdragen?

Er is nog geen besluit genomen, er zijn nog geen asielzoekers in gemeente Oldebroek. Als dit aan de orde komt, worden inwoners zoals alle inwoners beschermd tegen misdragingen van anderen. De overgrote meerderheid van asielzoekers gedraagt zich keurig en zorgt niet voor hinder. Met het COA willen we duidelijke afspraken maken over hoe om te gaan met eventuele raddraaiers die voor overlast zorgen.

Het bestrijden van overlast en criminaliteit is altijd al onderwerp van gesprek in het periodieke overleg tussen burgemeester, openbaar ministerie en politie. Daarin maken de drie duidelijke afspraken over hoe om te gaan met mensen die zich niet weten te gedragen, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in Nederland en Oldebroek wonen.

Hoe kunnen we in contact komen met asielzoekers, bijvoorbeeld voor taalles, sport of leuke activiteiten?

Ook dit is nog niet aan de orde. Maar als u iets wilt aanbieden aan of doen met of voor asielzoekers, kunt u te zijner tijd contact opnemen met het COA. Als de opvang hier inderdaad doorgaat en concreter wordt, ontstaan er ongetwijfeld initiatieven vanuit de gemeenschap om de nieuwkomers hartelijk welkom te heten. Daar kunt u zich dan bij aansluiten.

Hoe worden omwonenden en overige inwoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen? Waar kan ik terecht met vragen?

Omwonenden krijgen bij belangrijke informatie zoals een informatiebijeenkomst een brief in de bus. Omwonenden en overige belangstellenden die op de hoogte willen blijven van tussentijdse ontwikkelingen, kunnen zich op de maillijst laten zetten door een mail te sturen naar kcc@oldebroek.nl o.v.v. maillijst azc. Uiteraard kunt u zich ook laten informeren via nieuwsberichten en de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kunt u natuurlijk ook bellen met onze medewerkers van het KCC via 0525 63 82 00.  Houd er rekening mee dat zij op dit moment niet over meer informatie beschikken dan op deze pagina staat. Zodra er meer te melden valt, actualiseren we de informatie op deze pagina. Wilt u meer weten wat het COA doet en hoe het te werk gaat? Kijk op www.coa.nl.