Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Oldebroek wil een gemeente zijn die veilig, bereikbaar en leefbaar is. Daarom stellen we een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) op. Het huidige verkeersbeleid komt uit 2005 en is daarom niet meer actueel. Welke verkeersmaatregelen hebben we nodig en hoe moeten de straten en wegen er uitzien? Dat horen wij ook graag van onze inwoners.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Met het GVVP kan de gemeente bepalen waar zij zich op het gebied van verkeer en vervoer de komende jaren mee bezig gaat houden. Het GVVP vormt de basis om prioriteiten te stellen voor investeringen en brengt ook samenhang in de verschillende onderdelen van het verkeers- en vervoersbeleid en andere beleidsterreinen. Onderdeel van het GVVP is een uitvoeringsprogramma. Daarin staat welke acties de gemeente concreet gaat uitvoeren.

De fiets zal een van de hoofdthema’s worden in GVVP. Naast de fiets krijgen ook andere actuele ontwikkelingen, trends en beleidsuitgangspunten op het gebied van verkeer en vervoer een plek in het plan. Het GVVP moet door de gemeenteraad vastgesteld worden. Dit gebeurt volgens planning eind 2023.

Herziening van het GVVP, geef uw mening

Veilig op de fiets naar school kunnen, auto’s die minder hard rijden, meer oplaadpunten voor je elektrische fiets of auto, meer parkeermogelijkheden en veilige oversteekplaatsen. Dit zijn een aantal zaken die bij u op kunnen komen als u denkt aan  verbeteringen voor verkeer en vervoer. We willen graag onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij de herziening van het verkeers- en vervoersbeleid. We horen dus graag wat u vindt van de huidige bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente.

Online enquéte in maart

Uw mening geven? U kon tot en met donderdag 30 maart 2023 onze 'online enquête Verkeer en Vervoer' invullen. In de enquéte kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: verkeersveiligheid, auto, fiets en voetgangers, OV, innovaties en duurzaamheid en de leefbaarheid. Onder de deelnemers worden 5 VVV-bonnen ter waarde van € 25,- verloot.

Dorpsgesprekken in april

Benieuwd naar de resultaten van de enquête? In april delen wij de eerste resultaten en een toelichting tijdens drie inloopavonden in Oldebroek, Wezep en Oosterwolde. Deze worden gehouden op:

  • Dinsdag 4 april 2023 in Oldebroek (Gemeentehuis, Raadhuisplein 1) van 19.00 tot 21.00 uur.

  • Donderdag 6 april 2023 in Oosterwolde (MFC Hart van Oosterwolde, Sint Nicolaasplein 15) van 19.00 tot 21.00 uur.

  • Woensdag 12 april 2023 in Wezep (MFC De Brinkhof, Mariënrade 3) van 19.00 tot 21.00 uur.

Na dit participatietraject koppelen wij de opbrengsten terug aan de gemeenteraad, zodat zij ook inzicht krijgen in de behoeften die er spelen. 

Actuele verkeersonderwerpen

Op dit moment spelen er op het gebied van verkeer en vervoer diverse onderwerpen. Enkele belangrijke zijn:

  • De verplaatsing van de huidige aansluiting van Wezep/H2O op de A28: hierdoor gaan de verkeersstromen in de kern Wezep wijzigen. Dit project is onlangs gestart en wordt door de aannemer uitgevoerd in opdracht van Provincie Gelderland. De provincie heeft een eigen projectsite: N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28 (gelderland.nl)
  • De verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg: samen met de provincie wordt door een verkeerskundig bureau een beoordeling gedaan en advies gegeven.
  • Het toenemende autobezit en –gebruik: meer en meer zorgt dit voor parkeerproblemen en ongewenst rijgedrag in een aantal woonwijken en kernen.
  • Een nog beter fietsklimaat in de gemeente: dit vereist continue aandacht voor de kwaliteit van fietsroutes/-paden, maar ook voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en stallingsmogelijkheden bij publiektrekkers.