Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Inmiddels wordt in de samenleving over nut en noodzaak van deze ‘overloop’ genuanceerder gedacht. Het Ministerie geeft aan te streven naar een opening in november 2021.

Opening uitstellen tot na herindeling luchtruim

De gemeente Oldebroek is tegen de voorgenomen opening van Lelystad Airport, zonder dat er eerst een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de laagvliegroutes voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente en de omliggende Noord-Veluwse gemeenten. Denk hierbij aan gevolgen voor de leefbaarheid, natuur en recreatie. Wij hebben daarom samen met regionale en provinciale partners gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden.

Alternatieve vliegroutes boven Wezep

In het najaar van 2017 kon iedere belanghebbende zijn of haar mening geven over de ontwerp-aansluitroutes voor Lelystad Airport. Naar aanleiding van alle ingekomen reacties vanuit Wezep heeft de Tweede kamer de Minister verzocht om voor de route over Wezep en Hattemerbroek een oplossing te zoeken.

Verkenning mogelijkheden

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) hebben bij de Minister aangegeven mogelijkheden te zien om de route boven Wezep aan te passen. De Minister heeft daarop besloten om samen met LVNL en CLSK en de omringende gemeenten te verkennen op welke wijze een aanpassing van de ligging en het gebruik van de route boven Wezep mogelijk is. Met als doel om minder over bebouwd gebied te vliegen.

Vanaf medio 2018 tot medio 2019 zijn met de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Kampen en Zwolle de mogelijkheden verkend. Dit heeft geleid tot 3 route-alternatieven. De effecten van de verschillende alternatieven zijn in beeld gebracht en toegelicht en besproken met regionale bestuurders en inwoners. De informatie en routes zijn gepubliceerd op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Uitwerking routevariant N* (baan 23)

De betrokken partijen kregen de mogelijkheid om een oordeel te geven over de 3 alternatieve routes. De gemeenten hebben een reactie gegeven zonder een voorkeur uit te spreken. De Minister heeft uiteindelijk zelf een keuze gemaakt. Hierbij is de input uit diverse overleggen zorgvuldig meegewogen om tot het beste resultaat voor de regio als geheel te komen. Die afweging resulteerde erin dat het LVNL en CLSK de zogenoemde routevariant N* voor baanrichting 23 (starten in zuidwestelijke richting) in procedures moeten uitwerken. Hierdoor kan de route bij opening van de luchthaven voor handelsverkeer of zo snel mogelijk daarna gevlogen worden. De route vermijdt bebouwd gebied en vliegt over bestaande geluidsbronnen. Routevariant N* zorgt ervoor dat 6.914 minder mensen overvlogen worden.

Routevariant N baan 23 Lelystad Airport

Routevariant N* past de vertrekroute van baan 23 aan, zodat Wezep niet meer overvlogen wordt. De route van baan 23 loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor en zet daarna de bocht in om tussen Wezep/Hattemerbroek en Hattem over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen. Baan 05 wordt in deze variant niet aangepast en loopt nog steeds over de bebouwde kom van Wezep en Hattemerbroek. Ook voor Noordeinde blijft de situatie onveranderd.

Gemengde gevoelens

De gemeente Oldebroek heeft gemengde gevoelens bij dit eindresultaat van het verkenningsproces. Er is nog veel onzekerheid over wat er precies gaat gebeuren als Lelystad Airport daadwerkelijk wordt geopend, maar het overlegtraject heeft wel geleid tot een aanpassing van de vliegroute over Wezep. Dit geeft een reductie van het aantal gehinderden voor dit gebied, maar wie er precies van profiteert is niet duidelijk, omdat daarover geen exacte gegevens zijn verstrekt. Bovendien zijn de gemeente Oldebroek en de buurgemeenten Hattem en Heerde nog steeds niet verlost van de overlast. Vooral niet omdat meteen na Wezep gaat worden doorgestegen. Dat gaat gepaard met minstens10 dB extra en meer uitstoot. De ‘winst’ van de routeaanpassing wordt zo (grotendeels) teniet gedaan. Wij blijven er bij de Minister en Tweede Kamer dan ook op aandringen dat eerst het hogere luchtruim moet worden herzien zodat inzichtelijk wordt wat de effecten voor onze regio zijn.

Herindeling van het luchtruim

De komende jaren wordt er gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Het luchtruim wordt namelijk steeds intensiever gebruikt, maar de ruimte in de lucht neemt niet toe. De herindeling is nodig om hinder voor de omgeving te beperken en het luchtruim efficiënter te gebruiken. De herindeling is waarschijnlijk niet eerder klaar dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. Hiermee ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om het aantal vliegbewegingen te verhogen. Luchtruimgebruikers en provincies worden nauw bij dit ontwerpproces betrokken. Samen met onze Gelderse partners volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Meer informatie leest u op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Geluidsmetingen

In opdracht van de gemeenteraad verricht Sensornet geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek. De opzet was dat Sensornet een jaar lang de nul-situatie mat voorafgaand aan de opening van Lelystad Airport en vervolgens de nieuwe situatie tot 2 jaar na de opening. De metingen zijn in april 2019 gestart. Door het uitstel van de opening is er een langere periode van nul-meting. Dit geeft straks een goed en betrouwbaar beeld van de situatie vóór de ingebruikname van Lelystad Airport. Vooralsnog is er een contract met Sensornet tot april 2022. De gemeente gaat bekijken of er ruimte is om de metingen door te zetten na deze periode. De geluidsmetingen vinden plaats op 8 locaties langs de vertrekroutes bij Noordeinde, Wezep en Hattemerbroek. De meetdata kunt u vinden op de website van Sensornet. Met de resultaten van de geluidsmetingen kunnen we, wanneer nodig, in gesprek gaan met de Minister. Zie ook het filmpje van Locourant over de start van de geluidsmetingen.

Vragen of klachten

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl. Op www.hoogoverwezep.nl vindt u meer informatie van en over het lokale actiecomité HoogoverWezep.