Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. De Minister van IenW heeft het plan om Lelystad Airport op 1 april 2020 te openen.

Opening uitstellen tot na herindeling luchtruim

De gemeente Oldebroek is tegen de voorgenomen opening van Lelystad Airport, zonder dat er eerst een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de laagvliegroutes voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente en de omliggende Noord-Veluwse gemeenten. Denk hierbij aan gevolgen voor de leefbaarheid, natuur en recreatie. Wij hebben daarom samen met regionale en provinciale partners gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden.

Alternatieve vliegroutes boven Wezep

In het najaar van 2017 kon iedere belanghebbende zijn of haar mening geven over de ontwerp-aansluitroutes voor Lelystad Airport. Naar aanleiding van alle ingekomen reacties vanuit Wezep heeft de Tweede kamer de Minister verzocht om de route over Wezep te verleggen langs knooppunt Hattemerbroek en snelweg A50.

Verkenning mogelijkheden

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) hebben bij de Minister aangegeven mogelijkheden te zien om de route boven Wezep aan te passen. De Minister heeft daarop besloten om samen met LVNL en CLSK en de omringende gemeenten te verkennen op welke wijze een aanpassing van de ligging en het gebruik van de route boven Wezep mogelijk is. Met als doel om minder over bebouwd gebied te vliegen.

Vanaf medio 2018 tot medio 2019 zijn met de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Kampen en Zwolle de mogelijkheden verkend. Dit heeft geleid tot 3 route-alternatieven. De effecten van de verschillende alternatieven zijn in beeld gebracht en toegelicht en besproken met regionale bestuurders en inwoners. De informatie en routes zijn gepubliceerd op https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/actueel/1323389.aspx.

Uitwerking routevariant N* (baan 23)

De betrokken partijen kregen de mogelijkheid om een oordeel te geven over de 3 alternatieve routes. De gemeenten hebben een reactie gegeven zonder een voorkeur uit te spreken. De Minister heeft uiteindelijk zelf een keuze gemaakt. Hierbij is de input uit diverse overleggen zorgvuldig meegewogen om tot het beste resultaat voor de regio als geheel te komen. Die afweging resulteerde erin dat het LVNL en CLSK de zogenoemde routevariant N* voor baanrichting 23 (starten in zuidwestelijke richting) in procedures moeten uitwerken. Hierdoor kan de route bij opening van de luchthaven voor handelsverkeer of zo snel mogelijk daarna gevlogen worden. De route vermijdt bebouwd gebied en vliegt over bestaande geluidsbronnen. Routevariant N* zorgt ervoor dat 6.914 minder mensen overvlogen worden.

Routevariant N baan 23 Lelystad Airport

Routevariant N* past de vertrekroute van baan 23 aan, zodat Wezep niet meer overvlogen wordt. De route van baan 23 loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor en zet daarna de bocht in om tussen Wezep/Hattemerbroek ten westen en Hattem ten oosten over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen. Baan 05 wordt in deze variant niet aangepast. Omdat deze routevariant alleen baan 23 aanpast en niet zoals in routevariant N ook baan 05, wordt het aangeduid met N*.

Gemengde gevoelens

De gemeente Oldebroek heeft gemengde gevoelens bij dit eindresultaat van het verkenningsproces. Er is nog veel onzekerheid over wat er precies gaat gebeuren als Lelystad Airport daadwerkelijk wordt geopend, maar het overlegtraject heeft wel geleid tot een aanpassing van de vliegroute over Wezep. Dit geeft een aanzienlijke reductie van het aantal gehinderden voor dit gebied. Wij blijven er bij de Minister en Tweede Kamer op aandringen dat eerst het hogere luchtruim moet worden herzien. Pas daarna kan Lelystad Airport worden geopend.

Herindeling van het luchtruim

De komende jaren wordt er gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Het luchtruim wordt namelijk steeds intensiever gebruikt, maar de ruimte in de lucht neemt niet toe. De herindeling is nodig om hinder voor de omgeving te beperken en het luchtruim efficiënter te gebruiken. De herindeling is waarschijnlijk niet eerder klaar dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. Hiermee ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om het aantal vliegbewegingen te verhogen. Luchtruimgebruikers en provincies worden nauw bij dit ontwerpproces betrokken. Samen met onze Gelderse partners volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Meer informatie leest u op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Stuitingsbrief: voorkom verjaring van schade

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Als u, als belanghebbende, van mening bent dat u door dit besluit nadeel ondervindt, bijvoorbeeld door waardevermindering van uw woning of het ongeschikt worden van een locatie, kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na 5 jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als u de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loopt u het risico op verjaring. Hierdoor kunt u een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken.

Om dit te voorkomen heeft de actiegroep Satl-Lelystad (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) een actie opgestart om verjaring te voorkomen door het indienen van een stuitingsbrief om daarmee het recht om later eventueel schade te verhalen veilig te stellen. Een voorbeeld van een stuitingsbrief en meer informatie vindt u op www.satl-lelystad.nl/doen/schade of op www.hoogoverwezep.nl. Zorg dat u de stuitingsbrief vóór 1 april 2020 hebt gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de precieze regeling over de schade en eventuele nadeelcompensatie verwijzen we u naar de website van Rijkswaterstaat.

Geluidsmetingen

In opdracht van de gemeenteraad verricht Sensornet geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek. Sensornet meet de nul-situatie een jaar lang voorafgaand aan de opening van Lelystad Airport en de nieuwe situatie tot 2 jaar na de opening. De geluidsmetingen vinden plaats op 8 locaties langs de vertrekroutes bij Noordeinde, Wezep en Hattemerbroek. De meetdata kunt u vinden op de website van Sensornet. Met de resultaten van de geluidsmetingen kunnen we, wanneer nodig, in gesprek gaan met de Minister. Zie ook het filmpje van Locourant over de start van de geluidsmetingen.

Vragen of klachten

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.alderstafellelystad.nlwww.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl