Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. De Minister van IenW heeft het plan om Lelystad Airport op 1 april 2020 te openen.

Gevolgen gemeente Oldebroek

De vertrekroutes voor Lelystad Airport liggen over Wezep en Hattemerbroek (baan 23). Afhankelijk van de windrichting wordt er over Noordeinde gevlogen (baan 05). De routes lopen globaal tussen de kernen Oosterwolde en Zuideinde door. Vliegtuigen kunnen binnen een vastgelegde bandbreedte afwijken van de ‘vlieglijn’, zowel in hoogte als qua route. Zie de kaart met vliegroutes.

De gemeente Oldebroek is tegen de voorgenomen opening van Lelystad Airport, zonder dat er eerst een significante herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de laagvliegroutes voor het woon- en leefklimaat in de gemeente Oldebroek en omliggende Noord-Veluwse gemeenten. Denk hierbij aan gevolgen voor de leefbaarheid, natuur en recreatie. Wij hebben daarom samen met regionale en provinciale partners gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden.

Ontwerp-Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Het ontwerpbesluit van de Minister van IenW tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) lag van 11 januari 2019 tot 21 februari 2019 ter inzage. De gemeente Oldebroek heeft 2 zienswijzen ingediend, namelijk:

Geluidsmetingen

In opdracht van de gemeenteraad verricht Sensornet geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek. Sensornet meet de nul-situatie een jaar lang voorafgaand aan de opening van Lelystad Airport en de nieuwe situatie tot 2 jaar na de opening. De geluidsmetingen vinden plaats op 8 locaties langs de vertrekroutes bij Noordeinde, Wezep en Hattemerbroek. De meetdata kunt u vinden op de website van Sensornet. Met de resultaten van de geluidsmetingen kunnen we, wanneer nodig, in gesprek gaan met de Minister van IenW. Zie ook het filmpje van Locourant over de start van de geluidsmetingen.

Herindeling van het luchtruim

De komende jaren wordt er gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Het luchtruim wordt namelijk steeds intensiever gebruikt, maar de ruimte in de lucht neemt niet toe. De herindeling is nodig om hinder voor de omgeving te beperken en het luchtruim efficiënter te gebruiken. De herindeling is waarschijnlijk niet eerder klaar dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. Hiermee ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om het aantal vliegbewegingen te verhogen. Luchtruimgebruikers en provincies worden nauw bij dit ontwerpproces betrokken. Samen met onze Gelderse partners volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Meer informatie leest u op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Vragen of klachten

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.alderstafellelystad.nlwww.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl