Nieuwe wijk Oldebroek West 3

In Oldebroek komt een nieuwe wijk: Oldebroek West 3. Deze wijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg. De komende jaren worden hier circa 215 woningen gerealiseerd.

Het ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling van de wijk mogelijk moet maken, lag van 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt twee ontwikkelvarianten mogelijk, namelijk een variant “Tussen de slagen” en een variant “Woondeal”. Deze varianten houden rekening met de eerder besproken wensen van omwonenden en voldoen aan de gesloten woondeal tussen de regio en provincie. Het bestemmingsplan houdt verder rekening met de 30 versneld te realiseren sociale huurwoningen door Omnia Wonen. De ontwikkelvarianten en het plan voor de versneld te realiseren woningen zijn op 30 augustus 2023 tijdens een informatieavond getoond. Op 9 januari 2024 is het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. 

Woningbehoefte

In het Woonprogramma van de gemeente Oldebroek, dat in december 2021 is vastgesteld, is de conclusie dat er in de kern Oldebroek tot 2030 behoefte is aan 190 woningen. De laatste ontwikkelvarianten sluiten aan op deze behoefte maar ook op de behoefte vanuit de markt. Er is namelijk sprake van veranderende marktomstandigheden wat heeft geleid tot een terugval in de vraag naar middeldure en dure woningen. Deze ontwikkeling wordt ook meegenomen in de laatste varianten.

Verder wordt in de laatste varianten rekening gehouden met versnelling van woningbouw. Zo bieden beide ontwikkelvarianten ruimte voor 30 sociale huurwoningen. Hierover zijn we in gesprek met Omnia Wonen.

Tijdelijke woningen worden permanent

Begin februari 2023 hebben wij omwonenden via een brief geïnformeerd over de voortgang en de beoogde locatie voor de tijdelijke woningen op Oldebroek West 3. Dit voorjaar is het specifieke perceel bij de uitwerking van tijdelijke woningen op de beoogde plek binnen Oldebroek West 3 toch ongeschikt gebleken. We hebben er daarom voor gekozen om de woningen iets verderop binnen Oldebroek West 3 te realiseren, aan de Hagen, en deze als permanente sociale huurwoningen uit te voeren. Omwonenden zijn hierover in juni 2023 per brief geïnformeerd. De insteek is het versneld realiseren van reguliere huurwoningen vooruitlopend op het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure.

Locatie tijdelijke woningen Oldebroek West 3
Afbeelding beoogde locatie sociale huurwoningen aan de Hagen in Oldebroek West 3 (verkaveling wordt nog aangepast).

Passende woning

We streven ernaar om alle inwoners een passende woning te bieden. Dat geldt ook voor inwoners die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. De woningcorporatie bouwt en verhuurt deze woningen. Hierbij is het vertrekpunt van de woningcorporatie altijd een verspreide toewijzing, dus geen clustering van doelgroepen. Die wens hebben inwoners ook uitgesproken tijdens de gehouden bewonersavonden. Het uitgangspunt hierbij is:

  • 70% wordt toegewezen aan woningzoekenden die op de wachtlijst van Omnia Wonen staan
  • 30% van de woningen wordt toe toegewezen aan inwoners die worden gezien als bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) en inwoners die uitstromen uit de zorg. Voor de volledigheid: het gaat hierbij dus niet om asielzoekers. Dat betreft een andere doelgroep. Asielzoekers hebben geen verblijfsvergunning. Zij verblijven niet in reguliere sociale huurwoningen.

Voorkomen van onnodige investeringen

Tijdens de bewonersbijeenkomsten hebben inwoners aandacht gevraagd voor het voorkomen van onnodige investeringen. Het gevoel heerste dat er vaak onnodige investeringen in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur (nutsvoorzieningen, toegangswegen, etc.) en kosten voor het verplaatsen van tijdelijke woningen worden gedaan bij de realisatie van tijdelijke woningen. Daarom hebben we gekozen voor een locatie waar al woningbouw is voorzien (Oldebroek West 3) en waar de infrastructuur dus sowieso al aangelegd wordt.

We bespreken met Omnia Wonen de mogelijkheden voor woningen die versneld gerealiseerd kunnen worden, die op deze locatie permanent kunnen blijven staan en passend zijn in het grotere geheel van Oldebroek West 3. Zowel qua type woningen als uitstraling.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een mail te sturen naar oldebroekwest3@oldebroek.nl of te bellen met tel. 0525 63 82 00.

Bijlagen