Nieuwe wijk Oldebroek West 3

In Oldebroek komt een nieuwe wijk: Oldebroek West 3. Deze wijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg.

Informatiebijeenkomst Oldebroek West 3

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Oldebroek West 3. Op dit mo­ment liggen er twee ontwikkelvarianten: “Land­schappelijke Rand” en “Tussen de Slagen”. Deze varianten presenteren wij u graag op woensdag 9 november, waarbij er alle ruimte is voor uw mening en ideeën.

Komt u ook?

U bent van harte uitgenodigd op woensdagavond 9 november 2022 van 18.30 – 20.30 uur in De Zwikmeule (de Talter), Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. Dit is voor­afgaand aan de inwonersavond ‘Versneld Wonen’. Na de bijeenkomst is alles na te lezen in de geactu­aliseerde digitale informatieruimte over Oldebroek West 3. Ook kunt u hier uw opmerkingen en suggesties achterlaten.

Oldebroek West 3

Met een enthousiast ontwerpteam van inwoners, stedenbouwkundigen, gemeente en samenwerkingspartners zijn in de 1e helft van 2021 drie ontwikkelrichtingen voor deze nieuwbouwwijk uitgewerkt.

Deze drie ontwikkelrichtingen zijn in een digitale inforuimte voorgelegd aan de inwoners van Oldebroek. Door middel van een enquête en door het plaatsen van opmerkingen konden inwoners aangeven wat ze ervan vonden en suggesties doen.

Uitkomsten voorgelegd aan college en raad

De drie varianten zijn besproken met het college van B&W en met de gemeenteraad. Ook zijn de resultaten van de enquête en de gemaakte opmerkingen met hen gedeeld. De gemeenteraad heeft vervolgens aangegeven dat zij graag zien dat er minimaal twee varianten voor de ontwikkeling verder worden uitgewerkt. Deze twee varianten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het ontwerpteam. Op 9 november worden de varianten voorgelegd aan inwoners en belangstellenden.

Woningbehoefte

Bij de uitwerking van de varianten bleek dat op het plangebied dat in eigendom is bij de gemeente, maximaal 120 woningen kunnen worden gebouwd. In het Woonprogramma van de gemeente Oldebroek, dat in december 2021 is vastgesteld, is de conclusie dat er in de kern Oldebroek tot 2030 behoefte is aan 190 woningen.

Daarom is besloten om in overleg te gaan met eigenaren van twee aangrenzende percelen om de mogelijkheid te onderzoeken deze percelen in de ontwikkeling te betrekken. Inmiddels is overeenstemming op hoofdlijnen met beide eigenaren. Dit heeft tot gevolg dat het proces voor de ontwikkeling langer duurt.

Zodra er weer meer informatie is over de voortgang van de ontwikkeling delen wij dat op deze pagina.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een mail te sturen naar oldebroekwest3@oldebroek.nl of te bellen met tel. 0525 63 82 00. Of kijk op de digitale informatieruimte voor meer informatie.