Commissie voor de bezwaarschriften

Als u bezwaar maakt wordt uw bezwaarschrift door de gemeente voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Oldebroek.

Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek

De H2O-gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen bij de behandeling van bezwaren. De leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de gemeenten.

Bevoegdheid

De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. De commissie is in deze zaken niet bevoegd.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. De commissie vergadert in principe elke 3 weken in een openbare zitting.

Na de hoorzitting brengt de commissie voor de bezwaarschriften een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.

Binnen 12 weken moet het bestuursorgaan op uw bezwaar hebben beslist. Dit besluit wordt u, tezamen met het advies van de commissie bezwaarschriften, door het betreffende bestuursorgaan toegezonden. De termijn om te beslissen begint te lopen op de dag, nadat de bezwaartermijn is verstreken. De beslistermijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Jaarverslag

Samenstelling commissie

  • Voorzitter: mevrouw mr. L.M.T. Otten
  • Leden: de heer mr. E.F. van der Goot, de heer mr. N.J. Arends, de heer mr. D. Pool, mevrouw mr. I.H. van Dijken en de heer mr. D.J. Rijken