Bestuursakkoord 2022-2026 'Oldebroek, voor u. Een duidelijke koers.'

In het bestuursakkoord hebben we opgeschreven wat de gemeente in de jaren 2022 tot en met 2026 voor, maar vooral ook samen mét u, wil bereiken.

Beste inwoner van de gemeente Oldebroek,

In de afgelopen bestuursperiode hebben we samen met u veel werk verzet. We hebben ons ingezet voor een nog mooier Oldebroek. In de periode 2022-2026 gaat de gemeente graag weer voor én met u aan de slag voor een nog mooiere gemeente. In maart 2022 kon u naar de stembus gaan en werd duidelijk wat u belangrijk vindt voor de komende jaren. De ChristenUnie, het CDA en de SGP hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een nieuw bestuursakkoord. Wij hebben daarbij gekeken naar onze eigen speerpunten én naar de onderwerpen die andere politieke partijen inbrachten. Wij verwachten hiermee een koers te kiezen, waarin zoveel mogelijk inwoners zich herkennen.

In dit document hebben we opgeschreven wat de gemeente in de jaren 2022 tot en met 2026 voor, maar vooral ook samen mét u, wil bereiken. Want we kunnen het als overheid niet alleen. Samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals bouwen we door aan een sterk en duurzaam Oldebroek. Samen met alle politieke partijen uit de gemeenteraad staan we voor een eerlijk verhaal, brede welvaart en ruimte voor iedereen. Als college en gemeenteraad kunnen we ook in de komende jaren niet zonder u. We gaan daarom opnieuw voor een vruchtbare samenwerking met u!

Wat voor Oldebroek willen we zijn?

We dromen van een Oldebroek waarin voor iedere inwoner en onderneming ruimte is om te groeien en te bloeien. Iedereen kan bijdragen aan het ontwikkelen van onze mooie gemeenschap. Een Oldebroek waar begrip en respect is voor verschillen tussen mensen en kernen. Waar het voor iedereen mogelijk is om op een gelijkwaardige manier mee te doen. We dromen van een Oldebroek waarin het goed wonen, werken en recreëren is, in een groene en landelijke omgeving. We helpen elkaar om van Oldebroek een duurzame, veilige en veerkrachtige samenleving te maken. Daarom maken we keuzes die goed zijn voor toekomstige generaties, met behoud van eigen identiteit. In Oldebroek voelen alle mensen zich veilig, zien we naar elkaar om en gaan we voor gezamenlijkheid. We zorgen voor de kwetsbaren en bouwen verder aan een kansrijke omgeving om te leven en om op te groeien. We stimuleren nieuwe ideeën. Iedereen moet kunnen meepraten en worden gehoord. Wij werken vanuit de kernwaarden betrouwbaar, rechtvaardig, zorgvuldig en hulpvaardig. 

Wat betekent dat?

Passende woonruimte voor u

In onze gemeente wonen en leven mensen in verschillende soorten huishoudens en verschillende situaties. We willen zorgen voor een diversiteit aan koop- en huurwoningen zodat iedere inwoner prettig kan wonen.

We hebben oog voor alle doelgroepen, ongeacht de samenstelling van het huishouden, leeftijd of mogelijke zorgvraag. Er is vooral een grote vraag naar betaalbare en levensloopbestendige woningen. We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft. 2030 gaat verder dan deze bestuursperiode. Toch is dit een realistische stip op de horizon, omdat ambities op de woningmarkt een lange adem vragen. We houden daarbij rekening met de eigen bevolkingsontwikkeling en met extra vraag naar woningen vanuit de groei van de Regio Zwolle. Met het Woonprogramma en de Visie Wonen, Welzijn en Zorg is hier al richting aan gegeven. We weten dat een dergelijke ambitie ook vraagstukken oproept over stedelijke en landschappelijke inpasbaarheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid, wonen met zorg, passende voorzieningen en goede bereikbaarheid. Dit alles vraagt een samenhangende aanpak.

We realiseren ons ook dat, naast het bestaande beleid en behoefte aan nieuwe plekken, wellicht ook erfdeling, gebiedstransformaties of hogere woongebouwen nodig zijn om de ambitie waar te maken. We willen zorgvuldig met de beschikbare ruimte omgaan. Er zijn goede voorbeelden hoe met mooieen slimme ontwerpen toch goede landschappelijke kwaliteit te bereiken is. Als gemeente willen we deze mogelijkheden actief bij u onder de aandacht brengen. Ook kijken we naar het bestaande woningbestand. Zo zijn veel woningen aan te passen aan een (veranderende) woonwens of –vraag. Denk hierbij aan het gebruik van technologische ontwikkelingen om mensen (langer) zelfstandig thuis te laten wonen, woningsplitsing of het plaatsen van een mantelzorgwoning. We zien het als een opdracht om locaties voor woningbouw vast te leggen. Deze grote woonopgave pakken we samen aan met u als inwoner, maar ook met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgpartijen, de provincie, de Kop van de Veluwe/Regio Zwolle en projectontwikkelaars. 

Samen werken aan welzijn

Samen met gezin, familie, vrienden en buren geeft u uw leven vorm, inhoud en kleur. Daarom is het belangrijk dat we werken aan een omgeving waarin onze jeugd gelukkig kan opgroeien en onze ouderen waardig ouder kunnen worden. We creëren kansen voor alle inwoners om te blijven ontwikkelen. Dat noemen we een ‘kansrijke omgeving’. Het gaat daarbij over leren, wonen, leven en ontspanning. We willen graag dat iedereen kan sporten en de Oldebroekse cultuur kan beleven. Preventie zien we als een belangrijk middel.

Naast het realiseren van passende woonruimte, hangt goed leven ook samen met welzijn, zorg en passende ondersteuning. Samen met u, vrijwilligers en professionals werken we aan het welzijn van de inwoners van Oldebroek. We zien dat Covid-19 in de maatschappij heel wat sporen heeft achtergelaten. Aan de ene kant zagen we een samenleving met veerkracht en zelfredzaamheid, waarin mensen naar elkaar omkeken. Aan de andere kant heeft de pandemie mensen in problemen gebracht. We werken aan verbetering, waarbij we extra inzetten op het tegengaan van eenzaamheid en steun aan mantelzorgers. Ook zetten we ons in voor een veilige omgeving voor iedereen: kinderen verdienen een veilige plek om op te groeien. Gezinnen met vragen en problemen kunnen voor ondersteuning terecht bij het Sociaal Team en het CJG waardoor bijvoorbeeld kinderen niet onnodig de dupe worden van relatieproblemen.

Als u een vraag hebt, staat een breed netwerk van vrijwilligers(organisaties) om u heen. Daar zijn we blij mee en trots op. Als gemeente willen we graag dat vrijwilligersorganisaties hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We werken daarom nauw samen en faciliteren het vrijwilligerswerk in onze gemeente. Dit doen we bijvoorbeeld met een gratis vrijwilligersverzekering en financiële ondersteuning van het platform van de samenwerkende organisaties. Als hulp vanuit uw eigen netwerk van gezin, familie en vrijwilligersondersteuning niet genoeg is, is binnen de gemeente professionele ondersteuning beschikbaar. Zowel op het gebied van opvoeden en opgroeien, werk en inkomen, armoede en schulden als maatschappelijke ondersteuning. We werken samen met maatschappelijke initiatieven. Met elkaar zorgen we ervoor dat we de kansen die er zijn ook echt benutten. 

We gaan voor een duurzame leefomgeving en duurzame energie

We vinden het belangrijk om in Oldebroek te werken vanuit sociale (ver)binding en maatschappelijk bewustzijn. Dat geldt ook voor onze leefomgeving. We hebben mooie dorpen en kernen en een waardevol buitengebied. We leven met de natuur en houden van wat het gevarieerde landschap ons te bieden heeft. We zijn daar trots op en willen dit delen, koesteren, behouden en versterken. Daarbij luisteren we naar de kennis en inzichten van boeren, natuurbeheerders en andere deskundigen. De huidige stikstofproblematiek stelt ons allemaal voor grote uitdagingen. We gaan sterk inzetten op het programma Vitaal Platteland om te werken aan een duurzame en klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Waarbij we het belang van toekomstige generaties voorop stellen en goed rentmeesterschap nastreven. Ook beschermen we de natuur, het milieu en het klimaat voor zover dat binnen onze invloed ligt. De opening van vliegveld Lelystad vinden we niet acceptabel zolang er geen oplossing gevonden wordt voor de laagvliegroutes en niet in samenhang wordt bekeken met de stikstofproblematiek. We kunnen een duurzame leefomgeving niet in ons eentje ordenen en in balans houden. We vragen daarom ook uw inzicht en inzet, zodat we allemaal een steentje bij kunnen dragen. Van bedrijfsinitiatieven tot particuliere initiatieven, van grootschalig tot kleinschalig.

Op het gebied van afvalverwerking hebben we de afgelopen jaren forse stappen gezet. We werken met optimale afvalscheiding aan hergebruik van kostbare grondstoffen. Diftar is inmiddels ingevoerd. Begin 2023 evalueren we het beleid en komen we zo nodig met vervolgstappen om de afgesproken doelen te halen. De komende jaren staan we voor een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. Daarom is het programma Klimaatneutraal Oldebroek vastgesteld. We willen in 2050 alle benodigde energie duurzaam opwekken en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. We zetten extra in op het opwekken van zonne-energie op daken. De energietransitie is een enorme klus. Het vraagt ook veel van ons netwerk. We doen er als gemeente alles aan dat netbeheerders de knelpunten van het net oplossen en we stimuleren initiatieven om energie op te slaan. Wij faciliteren inwoners en bedrijven bij deze transitie. We doen dat door middel van een aanpak die meer gericht is op uw individuele situatie. We willen namelijk de energiebesparende oplossingen voor u toegankelijker maken.

Aan ondernemers de ruimte

Ondernemers willen we een goed ondernemersklimaat bieden binnen de gemeente Oldebroek. We denken vanuit mogelijkheden en denken graag met u mee. We ontwikkelen daarvoor een ondernemersloket. Daarbij denken we aan álle ondernemers: van zzp-er tot internationale ondernemer, van agrarische ondernemer tot fabrikant of IT-specialist. We stellen de komende bestuursperiode in- en uitbreidingslocaties voor bedrijven vast. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid werken we aan een bloeiende (lokale) economie en arbeidsmarkt waaraan iedereen kan meedoen. Dat noemen we een inclusieve arbeidsmarkt. Omdat de vraagstukken op het gebied van economie verder gaan dan de gemeente Oldebroek, werken we hiervoor nauw samen binnen de Regio Zwolle en met de provincies. Als Regio Zwolle werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt aan de hand van drie programma’s: Human Capital Agenda, Crisis- en herstelaanpak COVID-19 en Arbeidsmarktregio/Werkbedrijf Regio Zwolle. Op die samenwerking zetten we de komende jaren in: alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je zeker verder. De zondag blijft een collectieve dag van rust in Oldebroek: we continueren het beleid van winkelsluiting.  

We willen een betrouwbare partner voor u zijn

Wij vinden het belangrijk dat de verhouding tussen u en ons als overheid gebaseerd is op vertrouwen en openheid. Om dat te laten zien, zijn we transparant, komen we onze beloften na en leggen we duidelijk uit waarom we bepaalde keuzes maken en wat u daaraan hebt. We luisteren naar u, we zeggen wat we doen en waarom we het doen. Of waarom we het juist niet doen. We willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Dat geldt helemaal voor onze jeugd: ook met jullie blijven we graag in gesprek om te horen wat jullie nodig hebben. Niet alleen om je betrokken tevoelen, maar ook om invloed te hebben op onderwerpen dievoor jou belangrijk zijn. Ook voor jullie moet Oldebroek een fijne gemeente zijn waar je uitdagingen aan kunt gaan en je jezelf kunt ontwikkelen.

In gedrag en houding zijn we integer, rechtvaardig en betrouwbaar. We zijn in denken en doen trouw aan de grondwet en trots op de gemeenschap van Oldebroek. Die trots zullen wij ook tot uitdrukking brengen. Integriteit is meer dan rechtmatig handelen en vraagt om regelmatige reflectie en toerusting van ons allemaal. Waarbij we met respect met elkaar omgaan vanuit de verschillende verantwoordelijkheden die we hebben, dienend aan de inwoners van Oldebroek. Als lokale overheid zijn wij hierop aanspreekbaar en leggen we verantwoording af in de raadszaal. 

Regionale samenwerking

Ook in de regio zijn we een betrouwbare samenwerkingspartner. Wij bundelen onze krachten met andere gemeenten om grote regionale opgaven goed op te kunnen pakken. Dat is een must om als kleine gemeente grote taken uit te kunnen voeren en meer te kunnen bereiken. Daarbij houden we de kosten voor u als inwoner zo laag mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, de arbeidsmarkt en de regionale energiestrategie. We werken samen in die verbanden waarin we voor u als inwoner of ondernemer de meerwaarde zien of waar dat wettelijk verplicht is. We zijn onderdeel van de Regio Zwolle. Daar doen we ons voordeel mee én we leveren onze bijdrage om samen een sterke regio te zijn. Dat doen we samen met de vijf gemeenten binnen de Kop van de Veluwe.

We richten onze pijlen op zaken waar het gaat om strategische bestuurskracht en regionale ontwikkeling. We blijven deelnemen aan andere bestuurlijke samenwerkingsverbanden waar dat moet of zinvol is. Bij de behandeling van de gemeentebegroting kijken we jaarlijks kritisch naar deze inzet. Daarbij focussen we nog meer op onze kerntaken. De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de H2O-gemeenten Hattem en Heerde is gebouwd op een stevig fundament en smaakt naar meer. Waar het nodig is om op grotere schaal samen te werken, richten we ons eerst op de Kop van de Veluwe, waarbij we kritisch zijn op stuurbaarheid, rendement en kosten. 

Veiligheid

We zien het als een kerntaak van de overheid in het algemeen en dus zeker ook van ons, dat iedereen in Oldebroek zich veilig voelt. Waar iedereen veilig kan wonen en veilig kan opgroeien. Vrijheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vinden we heel erg belangrijk. We blijven ons daarom met kracht verweren tegen bijvoorbeeld huiselijk geweld en gebruik of handel in verdovende middelen. Helemaal waar het gaat om designerdrugs of andere middelen die schadelijk zijn voor onze jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling. Jong en oud willen we helpen bij het oplossen van deze problemen. Maar nog liever houden we deze problematiek weg bij iedereen. We zetten ook actief in op de bestrijding van criminaliteit die de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid doelbewust probeert te ondermijnen voor eigen gewin.

Aan verkeersveiligheid besteden we aandacht met een nieuw Verkeers- en vervoersplan. Daarin besteden we in elk geval aandacht aan veiligheid rondom plekken waar veel kinderen zijn. Goede fietspaden horen daar zeker ook bij. Nieuwe wijken richten we veiliger in voor voetgangers en fietsers. Ook blijven we ons inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. We denken daarbij ook vooral aan de Zuiderzeestraatweg, binnen en buiten de bebouwde kom. 

Toerisme en recreatie

Oldebroek heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. Wij willen dat er voor u als inwoner, jong en oud, genoeg te doen en te beleven is en realiseren dat graag samen met u. Daarnaast zijn we ook gastvrij naar toeristen. Met het Actieplan Recreatie en Toerisme 2030 hebben we een goede ontwikkeling ingezet, die we samen met het Toeristisch Platform vast houden en verder gaan brengen. Tegelijkertijd zijn er ook begrenzingen vanuit natuurbeheer, openbare orde en het voorkomen van te grote drukte. De tijd van de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het huidige evenementenbeleid niet is getoetst op werkbaarheid. Die werkbaarheid zal zich de komende tijd moeten bewijzen. Daarom zijn we van plan dit in 2024 te evalueren en te bespreken in de gemeenteraad. 

Iedereen kan meedoen

Uitsluiting, discriminatie en racisme staan haaks op een inclusieve samenleving. In de gemeente Oldebroek moet iedereen mee kunnen en mogen doen. Om dat te bereiken, gaan we steeds vanuit een positieve grondhouding en met respect voor ieders mening het gesprek met elkaar aan. We hebben gemerkt dat gesprek leidt tot inzicht, begrip en verbinding, hoewel een verschil van mening natuurlijk mag blijven bestaan. Als gemeentebestuur zijn we er voor iedereen en bevorderen we dat ook iedereen zich thuis en veilig voelt in Oldebroek. 

Inwonersparticipatie en Oldebroek voor Mekaar

We blijven inzetten op onze inwoners- en overheidsparticipatie: we betrekken u vroegtijdig bij plannen, beleid en uitvoering en kijken waar en hoe we uw betrokkenheid en inbreng kunnen stimuleren. Daarbij zijn we aan de voorkant duidelijk over de planning en de randvoorwaarden. Op die manier hebben we een helder proces. We zorgen voor een passende invoering van de Omgevingswet. Dit geeft ook kleur aan hoe we doorgaan met Oldebroek voor Mekaar en het dorpsgericht werken. Daarnaast blijven we inzetten op regelmatig overleg met onder andere ondernemersverenigingen, het onderwijs, de diverse platforms en dorpsgroepen en met vertegenwoordigers vanuit het buitengebied. 

U bent tevreden over onze dienstverlening

Het uitgangspunt is natuurlijk dat de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan uw vraag en uw behoefte. De brieven die wij sturen zijn daarom leesbaar en begrijpelijk. Moderne digitale technieken kunnen het leven makkelijker maken. Ze bieden meer mogelijkheden, zodat informatie van de overheid voor iedereen op tijd beschikbaar en helder is. Ook voor mensen zonder computer of internet blijft onze dienstverlening op peil. We verbeteren onze dienstverlening continu. En we maken slim gebruik maken van technologie om comfort, snelheid en inzicht in onze processen te bieden. We voldoen daarbij aan wettelijke vereisten, informatieveiligheid en landelijke afspraken. Tegelijk hanteren we altijd de menselijke maat en is er ook tijd voor een persoonlijk gesprek met een kop koffie, waar dat beter voelt of nodig is. 

Financiën

We zorgen voor een gezonde financiële huishouding. Bij de keuzes die we maken zoeken we de balans tussen ambitie en de financiële mogelijkheden. We houden daarbij rekening met de financiële lasten voor u als inwoner. Bij het vaststellen van de begroting maken we daarin ieder jaar opnieuw een afweging en nieuwe keuzes. Met deze brief willen wij u laten zien hoe wij als coalitiepartijen de komende 4 jaar willen inkleuren. Onze wens is om dit samen met de andere politieke partijen te doen, maar vooral ook met u. 

Bouwt u mee? Oldebroek, voor u.

Met vriendelijke groet, 

Popke Graansma, ChristenUnie Oldebroek

Wilco van der Horst, CDA Oldebroek

Erik Doornwaard, SGP Oldebroek 

Portefeuilleverdeling

Burgemeester - Mw. T. Haseloop - Amsing

 • Openbare orde en veiligheid/wettelijke taken
 • Oldebroek voor Mekaar (OvM)
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Communicatie en participatie inwoners
 • Integrale handhaving

ChristenUnie - Mw. E.G. Vos – van de Weg

 • Wmo
 • Jeugd(hulp)
 • Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Project Wonen, Welzijn, Zorg
 • Gezondheid
 • Subsidies
 • Vluchtelingenbeleid
 • Economie en arbeidsmarktbeleid

SGP - Dhr. B. Engberts

 • Programma Vitaal Platteland
 • Buitengebied en platteland
 • Financiën
 • Beheer openbare ruimte
 • Bedrijfsvoering / ICT
 • Handhaving RO
 • Verkeer en vervoer
 • Grondbedrijf en grondpolitiek

CDA - Dhr. B. Flier

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Milieu (inclusief afval)
 • Sport, cultuur en cultuurhistorie (monumenten)
 • Accommodatiebeleid
 • Economische promotie
 • Toerisme en recreatie
 • Project stikstof

Bestuursakkoord downloaden

U kunt de opgemaakte versie van het Bestuursakkoord 2022 - 2026 (pdf, 9mb) ook downloaden.