Rekenkamer

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Oldebroek een onafhankelijke rekenkamer, als opvolger van de rekenkamercommissie.

De inrichting van de rekenkamer is vastgelegd in de Verordening op de gemeentelijke rekenkamer (pdf, 616kb).

Regionale samenwerking

Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Oldebroek samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamer.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer ondersteunt de controlerende rol van de gemeenteraad door onderzoek uit te voeren. Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek zijn zonder politiek oordeel, want dat is aan de gemeenteraad. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid van gemeentelijke beleid en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorbereiding en uitvoering daarvan:

 • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
 • Doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget?
 • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De rekenkamer wil bovendien de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De rekenkamer wil door haar onderzoekswerk bijdragen aan:

 • De kwaliteit van het lokale bestuur;
 • De transparantie van gemeentelijk handelen;
 • De verwerking van de publieke verantwoording daarover.
Samenstelling

De Oldebroekse rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. De gemeenteraad benoemt de voorzitter en leden voor een periode van zes jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor opnieuw zes jaar.

Peter Niemeijer (voorzitter)

Peter Niemeijer voorzitter Rekenkamer

Overige functies:

 • Concerncontroller gemeente Almere

LinkedIn profiel Peter Niemeijer

Michel Bergshoef (lid)

Michel Bergshoef lid Rekenkamer

Overige functies:

 • Lid Rekenkamer gemeente Ede
 • Directeur/eigenaar van "Bergshoef BMA"

LinkedIn-profiel Michel Bergshoef

Annemieke van Dijken (lid)

Annemieke van Dijken Rekenkamer

Overige functies:

 • Strateeg Bedrijfsvoering Gemeente Zwolle

Linkedin-profiel Annemieke van Dijken

Griffier

De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

Werkwijze en onderzoeksplan

De rekenkamer bepaalt zelf de werkwijze en aanpak van onderzoeken. Hiervoor worden een Reglement van orde en een Onderzoeksprotocol vastgesteld.

Onderzoeken zijn meestal evaluaties van beleid: ze kijken terug in de tijd om te leren voor de toekomst. De rekenkamer onderzoekt doorgaans geen incidenten, maar evalueert beleid over een langere periode. Onderzoek kan betrekking hebben op alle gemeentelijke beleidsterreinen en op de bedrijfsvoering van de gemeente. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. De gemeenteraad kan hiervoor suggesties aandragen, die betrokken kunnen worden bij het opstellen van het onderzoeksprogramma. Per jaar kan de rekenkamer 1 à 2 onderzoeken uitvoeren. Zie het Onderzoeksprogramma 2023-2024 (pdf, 261kb).

Jaarverslag

De werkzaamheden van de rekenkamer worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag. Zie het Jaarverslag rekenkamercommissie 2022 (pdf, 425kb).

Onderzoeksrapporten

Elk jaar verschijnen er één of meer onderzoeksrapporten. De rekenkamer is op dit moment bezig met een onderzoek naar ICT-veiligheid en informatiehuishouding. De verwachting is dat dit rapport in het voorjaar van 2024 wordt afgerond. Hieronder vindt u de meest recente rapporten van de voormalige rekenkamercommissie:

Onderstaande rapporten kunt u opvragen bij de griffier via griffie@oldebroek.nl:

 • 2017 - Raad weten met jeugdhulp
 • 2017 - Beheersing grote projecten
 • 2016 - Maatschappelijk vastgoed
 • 2015 - Eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid
 • 2014 - Beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen
 • 2013 - Samenwerkingsverbanden
 • 2012 - Re-integratiebeleid
 • 2012 - Kwaliteit begroting
 • 2011 - Integrale handhaving
 • 2010 - Inhuur derden
 • 2009 - Grip op grondbeleid
 • 2009 - Schriftelijke dienstverlening aan burgers
 • 2007 - Kosten(toerekening) en tarieven gemeentelijke heffingen
 • 2007 - Subsidiebeleid
Wet open overheid (Woo) en de rekenkamer 

Door de Wet open overheid (Woo) maken we steeds meer documenten openbaar. De Woo zorgt voor een meer open en transparante overheid. De rekenkamer van de gemeente Oldebroek is een bestuursorgaan en valt daardoor onder de Woo. Op deze pagina maakt de rekenkamer actief informatie openbaar. Namelijk het onderzoeksprogramma, de jaarverslagen en de onderzoeksrapporten.

Wilt u meer weten over het werk van de rekenkamer?