Spreekrecht

Als u aantoonbaar belanghebbend of betrokken bent bij een onderwerp op de agenda van een van de raadscommissies, dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Dat gebruik is vrijblijvend en is niet verplicht. Wel zijn er spelregels van toepassing.

Doel spreekrecht

Het spreekrecht is bedoeld om uw mening te geven of bijvoorbeeld uw brief of zienswijze toe te lichten. Uitgezonderd van het spreekrecht zijn de vaste en huishoudelijke punten op de agenda zoals postlijst, verslag vorige vergadering etc.

Doel van een commissievergadering

De Oldebroekse commissievergaderingen zijn er voor om het nemen van besluiten door de gemeenteraad voor te bereiden. Door vraag en antwoord wordt aanvullend op de vergaderstukken informatie uitgewisseld in de vergadering, vooral tussen commissieleden en wethouder of burgemeester. Dit gebeurt ook bij onderwerpen waarbij er geen of nog niet direct sprake is van besluitvorming door de raad.

Het zal niet altijd meteen en in alle gevallen duidelijk zijn hoe door de commissie over een onderwerp wordt gedacht of welk besluit in de raadsvergadering verwacht kan worden. De commissieleden zijn vooral bezig met het vergaren van informatie om tot een standpunt te komen, vaak na overleg in hun eigen fractie. Wel wordt geprobeerd zo veel mogelijk een (eerste) standpunt te noemen.

Aanmelden spreekrecht

Wilt u inspreken in een vergadering van de raadscommissie? Dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 1 werkdag voor de vergadering. Wij vragen u om vooraf de onderstaande spelregels door te nemen.

Uw inspreekbijdrage op papier

Als u een uitgewerkte inspreekbijdrage hebt, dan vragen wij u of u die wilt inleveren voor als bijlage bij het verslag van de vergadering. Het verslag, inclusief de inspreekbijdrage, is openbaar. Als u niet wilt dat uw ingeleverde inspreekbijdrage bijlage bij het verslag wordt, dan kunt u dat aangeven; er is dan alleen de samenvatting in het verslag van uw uitgesproken inspreekbijdrage in de vergadering.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de raadscommissies zijn, op soms een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als inspreker bent u deelnemer aan de vergadering. U komt dus in beeld en uw betoog is hoorbaar, ook achteraf. Overleg met de griffie als u dat niet wilt. U kunt er dan voor kiezen om alleen een inspreekbijdrage te sturen.

Spelregels spreekrecht

  • Een inspreker is belanghebbend / betrokken bij het betreffende onderwerp op de agenda. Op verzoek van de commissie kan een inspreker zijn of haar belang uitleggen en aantonen. De commissie besluit uiteindelijk of van het spreekrecht gebruik gemaakt kan worden, met andere woorden of er inderdaad sprake is van voldoende belang of betrokkenheid bij het onderwerp.
  • De spreektijd is per inspreker maximaal 5 minuten. De commissievoorzitter bewaakt dit. Wilt u hiermee rekening houden bij uw voorbereiding op het spreekrecht. Als er veel insprekers op een onderwerp zijn, kan de spreektijd per inspreker verminderd worden. Als dit het geval is, wordt dat met u overlegd.
  • Tijdens het spreekrecht is er geen gelegenheid om presentaties te geven. De ervaring heeft geleerd dat die niet goed binnen de termijn gehouden kunnen worden.
  • Als u met meerdere en gelijkgestemde personen bij een onderwerp belanghebbend / betrokken bent, is het vriendelijke verzoek om in overleg met de griffie een of twee gezamenlijke woordvoerders af te spreken (dus 1 of 2 insprekers namens een grotere groep); dit om herhaling van standpunten te voorkomen en voor een efficiënt verloop van de vergadering.
  • In geval van het inspreken als gemachtigde namens een belanghebbende of meerdere belanghebbenden, kan door de commissie gevraagd worden om de machtiging aan te tonen.
  • Bij het inspreken gaat het om het onderwerp wat op de agenda staat. Voorkom herhaling van uw inbreng als hetzelfde onderwerp meerdere keren op agenda’s van vergaderingen staat. Uiteraard kunt u wel nieuwe feiten en omstandigheden naar voren brengen.
  • Probeer in uw inspreekbijdrage aanvullend te zijn op wat al bekend is bij de commissie en herhaal bijvoorbeeld geen eerder geschreven brief of zienswijze, maar licht de kern daarvan toe. Waar gaat het u nu precies om?
  • De commissievoorzitter vraagt u bij aanvang van het betreffende agendapunt om aan de vergadertafel te komen zitten en geeft u het woord. Na de eerste ronde van bespreking door de commissie krijgt u gelegenheid voor een korte reactie.
  • Als inspreker richt u zich tot de commissieleden, niet tot de wethouder of burgemeester. Het spreekrecht is niet bedoeld voor discussie tussen u en commissieleden. Wel kunnen de commissieleden vragen ter verduidelijking aan u stellen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Oldebroek, telefoon 0525 63 82 00 of e-mail griffie@oldebroek.nl.