Diftar

Samen werken we aan het hergebruiken van grondstoffen. Aan het kleiner maken van de afvalberg. Voor een leefbare wereld en voor de generaties na ons. Diftar is ingevoerd om deze doelen te behalen.

Wat is diftar?

Diftar is een afkorting van gedifferentieerde tarieven. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. De heffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen hetzelfde bedrag. Vanuit dit vaste deel worden gezamenlijke voorzieningen betaalt, zoals de vuilniswagens en de (ondergrondse) containers.

Het variabele deel wordt bepaald door hoe vaak u uw restafval aanbiedt. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Voor grondstoffen zoals Groente-, Fruit- en Tuinafval en etensresten (GFTe), papier en textiel betaalt u geen variabele kosten.

Waarom diftar?

Diftar stimuleert het scheiden van afval. Veel van wat in ons restafval zit, zijn materialen (grondstoffen) die hergebruikt kunnen worden. Het gescheiden afval kan gerecycled worden, waardoor minder grondstoffen nodig zijn. Zo wordt er van weggegooid textiel nieuw isolatiemateriaal gemaakt en wordt GFTe-afval compost voor de boeren. Diftar is bovendien eerlijker. Mensen die goed hun afval scheiden betalen minder dan degenen die minder goed scheiden.

Restafval wordt verbrand, in tegenstelling tot andere soorten afval. De verbranding zorgt voor CO2-uitstoot. Daarom maakt het Rijk het verbranden steeds duurder. Daarmee wordt restafval steeds duurder. Diftar is dus ook ingevoerd om afvalverwerking betaalbaar te houden voor inwoners.

Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)

Waarom hoef ik geen Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) te scheiden?

Ons motto luidt: bronscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan. Bronscheiding houdt in dat inwoners zelf hun afval scheiden. Nascheiding betekent dat een sorteermachine het afval scheidt.

PMD hoort in onze gemeente bij het restafval en wordt nagescheiden door afvalverwerker Omrin. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer inwoners thuis PMD scheiden. In deze video kunt u goed zien hoe uw afval wordt verwerkt.

Steeds meer gemeenten kiezen voor nascheiding omdat de verwerkers grote hoeveelheden thuis-gescheiden PMD afkeuren. Het PMD is vervuild of er zitten verkeerde afvalstoffen in de PMD-container. Het wordt dan alsnog verbrand en daarmee stijgen de kosten. PMD nascheiden is de goedkoopste oplossing en heeft de beste resultaten voor hergebruik.

Afval scheiden

Welk afval hoort in welke container?

Zie de afvalwijzer / afvalapp Afvalwijzer.

Wat is er goed aan afval scheiden?

Door grondstoffen goed te scheiden kan het afval een tweede leven krijgen. Zo wordt van GFTe compost gemaakt, wordt van oud papier nieuw papier gemaakt en wordt het glas weer gebruikt om nieuw glas van te maken.

Waarom moet ik afval scheiden?

In veel gevallen is het beter om de grondstoffen door inwoners zelf te laten scheiden (GFTe, oud papier, glas, textiel etc). In andere gevallen is het beter om het door machines te laten doen (zoals plastic, metalen en drankenkartons). Bronscheiding waar het moet en nascheiding waar het kan. Op deze manier krijgen grondstoffen een tweede leven. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Kosten

Wat zijn de tarieven voor afval in 2024?

Vast tarief

Het vaste tarief voor afval is € 182,76 per huishouden.

Variabel tarief restafval

U betaalt naast het vaste jaartarief een variabel tarief per aanbieding van restafval.

 • € 8,00 bij een restafvalcontainer aan huis (240 liter)
 • € 1,60 bij een restafval verzamelcontainer waar maximaal 60 liter per aanbieding in past
 • € 0,40 bij een restafval verzamelcontainer waar maximaal 30 liter per aanbieding in past

Bij de tarieven voor restafval hebben we er rekening mee gehouden dat PMD (plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons) bij het restafval zit. U betaalt niet voor het PMD in uw restafvalcontainer.

Hoe werkt de betaling?

In 2024 betaalt u de kosten voor het aantal aanbiedingen restafval in 2023 plus het vaste jaartarief voor 2024. Zo betaalt u achteraf voor het daadwerkelijke aantal aanbiedingen restafval. Houd er dus rekening mee dat u pas in 2025 betaalt voor de aanbiedingen restafval over het jaar 2024.

Is diftar niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Is een extra container voor PMD niet goedkoper voor inwoners?

Nee. De kosten om PMD gescheiden in te zamelen zijn hoger dan het door de afvalverwerker te laten doen. Er is dan namelijk een extra container voor ieder huishouden nodig en de inzamelwagens moeten vaker rijden. Bij het vaststellen van de tarieven wordt er natuurlijk rekening mee gehouden dat het PMD bij het restafval zit. Met diftar wordt het vastrecht lager en betaalt u voor iedere keer dat u restafval aanbiedt.

Hoeveel ga ik betalen?

Dat ligt aan hoe vaak u restafval aanbiedt. U betaalt namelijk naast een vast basisbedrag, per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hoe minder vaak u uw grijze container aan de straat zet of uw restafval wegbrengt naar de restafvalverzamelcontainer, hoe minder u betaalt.

Wordt het aanbieden van GFTe-afval en oud papier ook afgerekend per aanbieding?

Nee, u betaalt naast het vastrecht alleen voor het aanbieden van uw restafval.

Ik gebruik mijn restafvalcontainer niet, krijg ik dan korting?

Als u geen restafval aanbiedt, betaalt u alleen vastrecht.

Mijn restafvalaanbiedingen

Hoe kan ik zien hoe vaak ik mijn restafval heb aangeboden?

Via de Afvalwijzer app of via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u zien hoe vaak u restafval hebt aangeboden. Het gaat dan om hoe vaak u uw grijze restafvalcontainer aan de weg heeft gezet. Of, hoe vaak u restafval in de verzamelcontainer doet. Jaarlijks ontvangt u de afvalstoffenrekening, ook hierop staat hoe vaak u restafval heeft aangeboden.

Ik heb in een brief een persoonlijke code ontvangen, wat is dit?

U heeft op uw adres een brief met een persoonlijke code ontvangen. Met deze code krijgt u toegang tot uw overzicht van de ledigingen van uw restafvalcontainer. Heeft u vragen over deze code of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.aconov.nl of neem contact op met de helpdesk. Deze is te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 22 24 111.

Hoe weet de gemeente dat ik mijn container aan de weg heb gezet?

Elke restafvalcontainer heeft een chip. Het inzamelvoertuig registreert welke container is geleegd.

Minima en medische indicatie

Wat zijn de gevolgen voor huishoudens met een minimuminkomen?

De gevolgen voor elk huishouden zijn gelijk. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening; dus ook huishoudens met een minimuminkomen. Als u de gemeentelijke afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina over kwijtschelding.

Door een medische indicatie van een gezinslid is er in ons huishouden extra afval. Hoe wordt hier mee omgegaan?

Huishoudens kunnen een extra restafvalcontainer voor medisch afval of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het aantal aanbiedingen van deze container of het gebruikmaken van de medisch afvalpas wordt niet in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen, volstaat een medische indicatie van de huisarts, apotheek, thuiszorg of zorgverlener waarin staat dat er bij de inwoner door medische indicatie medisch afval (incontinentiemiddelen en/of stomamiddelen en/of verbandmiddelen) ontstaat. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u via 0525 63 82 00 of gemeente@oldebroek.nl contact opnemen met de gemeente.

Overige vragen

Wat zijn de gevolgen voor grote gezinnen?

De gevolgen voor elk huishouden in de gemeente zijn gelijk. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening; dus ook grote gezinnen. Grote gezinnen hebben doorgaans meer afval. Hoe meer restafval men aanbiedt, hoe hoger de rekening.

Wordt het afval gewogen en afgerekend met de inwoners?

Nee, het afval wordt niet gewogen. U betaalt voor het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

Wat als de buurman/buurvrouw zijn/haar afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U betaalt per keer dat u uw container aan straat zet en niet naar gewicht. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van uw container, spreek diegene hier dan op aan. U kunt ook melding maken bij onze BOA.

Mag ik mijn container aanbieden als de klep niet meer dicht kan?

Nee. Bij het aanbieden van de container moet de klep dicht kunnen.

Hoe zwaar mag mijn restafvalcontainer zijn?

Maximaal 80 kilogram, dat is voldoende voor wat er aan normaal huishoudelijk restafval in een container met een dichte deksel mag.

Mijn container is maar voor de helft geleegd, betaal ik dan wel voor een volledige lediging?

Ja. Ook als er afval achterblijft in de container. Tip om dit te voorkomen: stamp de container niet aan en zorg dat wat u in de container gooit niet kan bevriezen.

Ik ruim wel eens zwerfafval op en doe dit in mijn restafvalcontainer, moet ik hier nu voor betalen?

Fijn dat u helpt het zwerfafval op te ruimen! U kunt bij ons melden dat u zwerfafval heeft. Wij komen het dan gratis bij u ophalen. U kunt zich ook aanmelden als wijkheld.

Diftar en uw privacy

Hoe wordt uw privacy gewaarborgd?

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van diftar is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Oldebroek heeft Aconov, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, opdracht gegeven om de volgende gegevens te verzamelen:

 • Adresgegevens van huishoudens 
 • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
 • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

Klachten en meldingen over de afvalinzameling kunt u bij de servicelijn van Aconov indienen. Klachten of bezwaren over het afvalstoffenbeleid of de afvalstoffenheffing kunt u indienen bij de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente. De gemeente past daarom diftar toe. Dat maakt het noodzakelijk om bovenstaande gegevens te gebruiken. 

Ook Aconov heeft de verplichting om zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens enkel gebruiken voor de afvalinzameling.

Wat kan Aconov voor u doen en met welk doel verzamelen zij gegevens?

Wanneer u contact opneemt met Aconov registeren zij onderstaande gegevens:

 • Naam en/of;
 • telefoonnummer en/of;
 • e-mailadres.

De verzamelde gegevens worden door Aconov voor het volgende doeleinde gebruikt:

 • Aconov beantwoordt uw vragen en behandelt uw klachten en meldingen omtrent de inzameling van uw huishoudelijk afval. Om u van de juiste antwoorden te voorzien heeft de klantenservice inzage in uw adres- en ledigingsgegevens. Om u op de hoogte te houden van uw melding kunt u uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaten.

De verzamelde gegevens worden door de gemeente Oldebroek voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Onze afvalcoaches hebben inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u indien nodig te kunnen helpen bij het nog beter scheiden van uw afval. 
 • Onze BOA’s hebben inzage in deze gegevens om bij misbruik te kunnen beboeten.
 • Onze afdeling belastingen heeft inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u elk jaar van de juiste aanslag afvalstoffenheffing te kunnen voorzien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Oldebroek bewaart uw gegevens niet langer dan 7 jaar.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Oldebroek uitoefenen. Dit betekent onder andere dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt of dat u daartegen bezwaar mag maken. Ook kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit niet in strijd is met de plichten die de gemeente heeft wat betreft het inzamelen van uw afval. Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een verzoek indienen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, als u het niet eens bent met dit gebruik van uw persoonlijke gegevens. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Oldebroek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de functionaris opnemen via privacy@oldebroek.nl.

Lees onze uitgebreide algemene privacyverklaring.