Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen, kunt u bezwaar maken. We vragen u om eerst contact op te nemen met de gemeente.

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-beschikking en de aanslag(en) gemeentelijke belastingen kloppen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, vragen wij u te bellen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Wij nemen de aanslag en/of de WOZ-beschikking dan met u door. Wilt u liever persoonlijk uw bezwaar overleggen? Maak dan een afspraak via tel. 0525 63 82 00.

Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen we dat aan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Het bezwaar kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet digitaal of schriftelijk indienen. Het is niet toegestaan om bezwaar te maken via e-mail. Tegen de hoogte van belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. 

Eisen bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in elk geval staan:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening (datum) van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer;
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • de datum en uw handtekening (als u online bezwaar maakt, is uw DigiD de handtekening).

In uw bezwaar kunt u vragen om vóór de uitspraak op het bezwaarschrift te worden gehoord. 

Indienen bezwaarschrift

U kunt uw bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking schriftelijk of online indienen. 

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Let er wel op dat uw bezwaar aan de vermelde eisen voldoet.

Bezwaar en betaling

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. In het bezwaarschrift kunt u verzoeken om uitstel van betaling voor de aanslag waartegen u bezwaar maakt. U moet dan wel het bestreden bedrag of de berekening daarvan in het bezwaarschrift vermelden. U kunt uitstel van betaling krijgen voor het bestreden bedrag, totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als uw bezwaarschrift gegrond is en het aanslagbedrag wordt verminderd krijgt u het teveel betaalde bedrag terugbetaald. Als het bezwaar ongegrond is en de betalingstermijn is inmiddels verstreken bent u rente verschuldigd. Daarover krijgt u dan afzonderlijk bericht.

Is bezwaar maken gratis?

No cure co pay bureaus adverteren met: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u." Het indienen van een bezwaarschrift is echter niet altijd gratis. Deze bezwaarbureau’s die hiermee adverteren willen graag door u ingeschakeld worden voor het indienen van een bezwaarschrift.

Het is belangrijk te weten dat de gemeente het bureau een vergoeding voor zijn werkzaamheden moet betalen als de WOZ-waarde moet worden verlaagd. Deze vergoeding bedraagt € 269,00 tot € 666,- of meer.

In de praktijk komt het erop neer dat, als in een bezwaarprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag OZB oplevert van € 10,45. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag dat kan oplopen tot € 666,- of meer. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk moeten alle belastingbetalers deze extra kosten dus betalen.

Natuurlijk heeft u het recht om gebruik te maken van een no cure no pay bureau. Als u het bezwaarschrift echter zelf indient en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan hoeft de gemeente geen wettelijke kostenvergoeding te betalen. Zo kost het de gemeenschap dus geen extra geld.

Gevolg aanpassen WOZ-waarde

Een aanpassing van de WOZ-waarde heeft ook aanpassing van de aanslag(en) OZB tot gevolg. Een gewijzigde WOZ-waarde geeft de gemeente door aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap.

Termijn en beroep

Het streven van de gemeente is om bezwaarschriften binnen maximaal 6 maanden te beantwoorden. Lukt dat niet, dan krijgt u tijdig bericht over de verwachte afhandeltermijn. Tegen het antwoord op uw bezwaarschrift kunt u eventueel in beroep gaan. Informatie daarover staat in de uitspraak op het bezwaarschrift.