Bestemmingsplan

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast.

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. In een bestemmingsplan vindt u:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • een landkaart
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

Bestemmingsplannen in procedure

Als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien, wordt daarvoor een procedure gevolgd. Hierbij wordt het bestemmingsplan een aantal keer ter inzage gelegd. Hierop kan gereageerd worden. Dit kan schriftelijk, mondeling of via e-mail. Deze bestemmingsplannen in procedure kunt u online bekijken of inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen. Een bestemmingsplan in procedure kan zijn: een voorontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbestemmingsplan of een vastgesteld bestemmingsplan. Een vastgesteld bestemmingsplan is nog niet in werking getreden, omdat er nog beroep ingesteld kan worden. 

Geldende bestemmingsplannen

Geldende bestemmingsplannen zijn bestemmingsplannen die de gemeenteraad heeft vastgesteld, die openbaar bekend zijn gemaakt en die in werking zijn getreden. De geldende bestemmingsplannen kunt u online bekijken of inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen.

Beheersverordening

Een bestemmingsplan moet binnen een periode van 10 jaar opnieuw vastgesteld worden. De gemeente mag gedurende een (kleine) periode geen leges heffen als een bestemmingsplan niet actueel is. Een beheersverordening biedt in dit geval een tijdelijke oplossing tot het bestemmingsplan geactualiseerd is.

Het doel van een beheersverordening is het vastleggen van het bestaande gebruik en de huidige planologische mogelijkheden in het betreffende gebied. Bij een beheersverordening is een kaart opgenomen waarop het exacte verordeningsgebied is aangegeven. De inhoud van een beheersverordening komt overeen met het huidige bestemmingsplan voor het gebied.