Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Oldebroek wil een gemeente zijn die veilig, bereikbaar en leefbaar is. Daarom stellen we een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) op. Het huidige verkeersbeleid komt uit 2005 en is daarom niet meer actueel. Welke verkeersmaatregelen hebben we nodig en hoe moeten de straten en wegen er uitzien?

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Met het GVVP kan de gemeente bepalen waar zij zich op het gebied van verkeer en vervoer de komende jaren mee bezig gaat houden. Het GVVP vormt de basis om prioriteiten te stellen voor investeringen en brengt ook samenhang in de verschillende onderdelen van het verkeers- en vervoersbeleid en andere beleidsterreinen. Onderdeel van het GVVP is een uitvoeringsprogramma. Daarin staat welke acties de gemeente concreet gaat uitvoeren.

De fiets zal een van de hoofdthema’s worden in GVVP. Naast de fiets krijgen ook andere actuele ontwikkelingen, trends en beleidsuitgangspunten op het gebied van verkeer en vervoer een plek in het plan. Het GVVP moet door de gemeenteraad vastgesteld worden. Dit gebeurt volgens planning eind 2023.

Resultaten participatietraject en vervolg

We hebben in de eerste helft van 2023 onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bij de herziening van het verkeers- en vervoersbeleid. Om samen met ons na te denken over verbeteringen voor verkeer en vervoer zijn er een online enquête en drie dorpsgesprekken gehouden. In totaal hebben 231 personen de enquête ingevuld. Tijdens de inloopavonden gingen veel opmerkingen over persoonlijke thema’s op specifieke locaties. Alle opgehaalde informatie leest u in de Samenvatting: online enquête en dorpsgesprekken - GVVP 2023 (pdf, 317kb).

Vervolg: raadsgesprek

De opbrengsten uit dit participatietraject worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Hiermee krijgt de raad inzicht in de behoeften die er spelen. Het college van B&W geeft op basis van de opbrengsten ook een eerste aanzet voor de doelen en ambities van het nieuwe GVVP. Hierover gaat het college in gesprek met de gemeenteraad tijdens een raadsgesprek op woensdagavond 6 september 2023. Dit raadsgesprek is openbaar toegankelijk. U bent van harte welkom!

Online enquête in maart

U kon tot en met donderdag 30 maart 2023 de 'online enquête Verkeer en Vervoer' invullen. In de enquête kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: verkeersveiligheid, auto, fiets en voetgangers, OV, innovaties en duurzaamheid en de leefbaarheid. Alle informatie uit de ingevulde enquêtes is verwerkt.

Onder de deelnemers zijn de 5 VVV-bonnen ter waarde van € 25,- verloot, de prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gehad.

Dorpsgesprekken in april

In april 2023 hebben we tijdens drie inloopavonden in Oldebroek, Wezep en Oosterwolde de eerste resultaten uit de enquête laten zien en een toelichting gegeven. Ook de extra informatie die tijdens deze avonden is opgehaald is verwerkt.

Actuele verkeersonderwerpen

Op dit moment spelen er op het gebied van verkeer en vervoer diverse onderwerpen. Enkele belangrijke zijn:

  • De verplaatsing van de huidige aansluiting van Wezep/H2O op de A28: hierdoor gaan de verkeersstromen in de kern Wezep wijzigen. Dit project is onlangs gestart en wordt door de aannemer uitgevoerd in opdracht van Provincie Gelderland. De provincie heeft een eigen projectsite: www.gelderland.nl/H2O.
  • De verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg: samen met de provincie wordt door een verkeerskundig bureau een beoordeling gedaan en advies gegeven.
  • Het toenemende autobezit en –gebruik: meer en meer zorgt dit voor parkeerproblemen en ongewenst rijgedrag in een aantal woonwijken en kernen.
  • Een nog beter fietsklimaat in de gemeente: dit vereist continue aandacht voor de kwaliteit van fietsroutes/-paden, maar ook voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en stallingsmogelijkheden bij publiektrekkers.