Diftar

In januari 2021 wordt diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening en betaalt u niet langer één vast bedrag.

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. We willen afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. Met de invoering van diftar lopen de kosten minder op. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Vanaf 2021 betaalt u niet langer één vast bedrag voor afvalkosten. Maar, een vast en een variabel deel. Dat variabele deel wordt bepaald door hoe vaak u uw restafval aanbiedt. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betaalt u geen variabele kosten.

Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval en hoe minder u betaalt. Kortom, afval scheiden loont! Lees hieronder de tarieven afval 2021 en de meest gestelde vragen en antwoorden over diftar.

Tarieven afval 2021

Vast tarief

Het vaste tarief voor afval is € 187,44 per huishouden.

Variabel tarief restafval

U betaalt naast het vaste jaartarief een variabel tarief per aanbieding van restafval.

 • € 8,00 bij een restafvalcontainer aan huis (240 liter)
 • € 1,60 bij een restafval verzamelcontainer waar maximaal 60 liter per aanbieding in past
 • € 0,40 bij een restafval verzamelcontainer waar maximaal 30 liter per aanbieding in past

Geen variabel tarief voor grondstoffen

Voor grondstoffen (GFT, papier en karton) betaalt u géén variabel tarief. Bij de tarieven voor restafval hebben we er rekening mee gehouden dat PMD (plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons) bij het restafval zit.

Uitzondering enkele verzamelcontainers

Er zijn een aantal verzamelcontainers waarbij we het aantal aanbiedingen nog niet kunnen registeren. Deze huishoudens die deze containers gebruiken, betalen in 2021 een afwijkend vast jaartarief. Dat tarief is afgestemd op een gemiddeld aantal aanbiedingen. Voor eenpersoonshuishoudens is het tarief € 251,44 en voor meerpersoonshuishoudens € 307,44. Dit is een tijdelijke situatie. Vanaf 2022 gaan deze huishoudens ook per aanbieding betalen. Inwoners voor wie dit geldt zijn hierover geïnformeerd.

Betaling

In 2021 betaalt u het vaste jaartarief voor 2021. In 2022 betaalt u het vaste jaartarief voor 2022 plus de kosten voor het aantal aanbiedingen restafval in 2021. Zo betaalt u achteraf voor het daadwerkelijke aantal aanbiedingen restafval. Houd er dus rekening mee dat u pas in 2022 betaalt voor de aanbiedingen restafval over het jaar 2021.

Vraag en Antwoord over diftar

Wat is diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening die u betaalt. U betaalt niet langer één vast bedrag. De afvalstoffenheffing bestaat bij diftar namelijk uit een lager vast basisbedrag en daarnaast per keer dat u uw restafval aanbiedt.

Dus ik heb invloed op mijn afvalkosten?

Ja. Hoe minder vaak u uw grijze container aan straat zet of uw restafvalcontainer wegbrengt naar de restafvalverzamelcontainer, hoe minder u betaalt. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Waarom wil de gemeente diftar invoeren?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen en voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. De landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doestelling luidt: ‘30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.’ Als tussenstap willen we in 2022 terug naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Op dit moment is dat nog 220 kg.

Kan dat wel, zoveel minder restafval?

Ja, door goed het afval te scheiden. Het restafval bestaat nu nog uit meer dan 60% herbruikbare grondstoffen en hoort daar niet thuis. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Met diftar stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden en restafval te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk ook goed om zo min mogelijk plastic te kopen en te zorgen dat u verpakkingen goed klein maakt voor u het in de container gooit.

Zijn er voorbeelden van zoveel minder restafval?

Een aantal Oldebroekse inwoners deden in 2019 mee aan de 100-100-100 proef om zo afvalvrij mogelijk te leven. Na 100 dagen kwamen zij omgerekend uit op 53 kg restafval per inwoner per jaar. En dat ten opzichte van de 220 kilogram die inwoners nu gemiddeld per jaar aanbieden.  

Hoe doen we het als Oldebroekers nu eigenlijk met afval scheiden?

De gemiddelde restafvalcontainer bestaat nu voor meer dan 60% uit grondstoffen zoals oud papier, gft-afval, glas en textiel. Grondstoffen bij het restafval kunnen niet hergebruikt worden voor bijvoorbeeld compost, glas of papier. Ze worden samen met het restafval verbrand. Grondstoffen gescheiden aanbieden is belangrijk voor hergebruik. Minder plastic verpakkingen en andere afvalstoffen kopen is natuurlijk ook belangrijk om de totale afvalberg te verkleinen.

Hoe kan ik zien hoe vaak ik mijn restafval heb aangeboden?

Vanaf 1 januari 2021 kunt u inzien hoe vaak u restafval aanbiedt. Dat kan via de Afvalwijzer app of via www.mijnafvalwijzer.nl. Het gaat dan om hoe vaak u uw grijze restafvalcontainer aan de weg heeft gezet. Of, hoe vaak u restafval in de verzamelcontainer gooit met behulp van uw afvalpas. Jaarlijks ontvangt u de afvalstoffenrekening, ook hierop staat hoe vaak u restafval heeft aangeboden.

Ik heb in een brief een persoonlijke code ontvangen, wat is dit?

U heeft op uw adres een brief met een persoonlijke code ontvangen. Met deze code krijgt u toegang tot uw overzicht van de ledigingen van uw restafvalcontainer. Heeft u vragen over deze code of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.aconov.nl of neem contact op met de helpdesk. Deze is te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 22 24 111.

Wat is er goed aan afval scheiden?

Door grondstoffen goed te scheiden kan het afval een tweede leven krijgen. Zo wordt van GFT compost gemaakt, wordt van oud papier nieuw papier gemaakt en wordt het glas weer gebruikt om nieuw glas van te maken.

Waarom moet ik afval scheiden?

In veel gevallen is het beter om de grondstoffen door inwoners zelf te laten scheiden (GFT, oud papier, glas, textiel etc). In andere gevallen is het beter om het door machines te laten doen (zoals plastic, metalen en drankenkartons). Bronscheiding waar het moet en nascheiding waar het kan. Op deze manier krijgen grondstoffen een tweede leven. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Waarom scheiden wij het PMD niet?

Plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD) horen in onze gemeente bij het restafval. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine nagescheiden. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer inwoners thuis PMD scheiden. In deze video kunt u goed zien hoe uw afval wordt verwerkt. Het PMD gaat hier dus bij het restafval. Steeds meer gemeenten kiezen voor nascheiding omdat de verwerkers grote hoeveelheden thuis gescheiden PMD afkeuren. Het PMD is vervuild of er zitten verkeerde afvalstoffen in de PMD-container. Het wordt dan alsnog verbrand en daarmee stijgen kosten. PMD nascheiden is de goedkoopste oplossing én heeft de beste resultaten voor hergebruik.

Kan de afvalverwerker ook andere grondstoffen nascheiden?

Het blijft wel belangrijk dat u zelf GFT, papier, glas, textiel e.d. gescheiden aanbiedt. Door deze grondstoffen gescheiden aan te bieden, blijven ze schoon en zijn ze goed herbruikbaar. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Is diftar niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Is een extra container voor PMD niet goedkoper voor inwoners?

Nee. De kosten om PMD gescheiden in te zamelen zijn hoger dan het door de afvalverwerker te laten doen. Er is dan namelijk een extra container voor ieder huishouden nodig én de inzamelwagens moeten vaker rijden. Bij het vaststellen van de tarieven wordt er natuurlijk rekening mee gehouden dat het PMD bij het restafval zit. Met diftar wordt het vastrecht lager en betaalt u voor iedere keer dat u restafval aanbiedt.

Hoeveel ga ik betalen?

Dat ligt aan hoe vaak u restafval aanbiedt. U betaalt namelijk naast een vast basisbedrag, per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hoe minder vaak u uw grijze container aan de straat zet of uw restafval wegbrengt naar de restafvalverzamelcontainer, hoe minder u betaalt. 

Wat zijn de tarieven voor afval?

De exacte tarieven (vastrecht en bedrag per lediging) zijn in het kopje Tarieven afval 2021 te vinden. We verwachten dat de kosten voor meerpersoonshuishoudens de kosten bij 20 keer aanbieden van de container gelijk zijn aan de kosten die zij betalen als we diftar niet invoeren in 2021.

Wat zijn de gevolgen voor huishoudens met een minimuminkomen?

De gevolgen voor elk huishouden zijn gelijk. Dus ook voor huishoudens met een minimuminkomen. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening. Ook met diftar kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Tot welke hoogte bekijken we nog, want ook inwoners met een minimuminkomen willen we stimuleren om restafval te verminderen.

Wat zijn de gevolgen voor grote gezinnen?

De gevolgen voor elk huishouden in de gemeente zijn gelijk. Dus ook voor grote gezinnen. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening. Grote gezinnen hebben normaal gesproken meer afval. Hoe meer restafval men aanbiedt, hoe hoger de rekening.

Door een medische indicatie van een gezinslid is er in ons huishouden extra afval. Hoe wordt hier mee omgegaan?

Huishoudens kunnen een extra restafvalcontainer voor medisch afval of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het aantal aanbiedingen van deze container of het gebruikmaken van de medisch afvalpas wordt niet in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen, volstaat een medische indicatie van de huisarts, apotheek, thuiszorg of zorgverlener waarin staat dat er bij de inwoner door medische indicatie medisch afval (incontinentiemiddelen en/of stomamiddelen en/of verbandmiddelen) ontstaat. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u via 0525  63 82 00 of gemeente@oldebroek.nl contact opnemen met de gemeente.

Hoe weet de gemeente dat ik mijn container aan de weg heb gezet?

Elke restafvalcontainer heeft een chip. Het inzamelvoertuig registreert welke container is geleegd. Om er zeker van te zijn dat de container aan het juiste huishouden is gekoppeld, controleren we dit in de loop van 2020 of de container bij het juiste adres staat. Hierover ontving u in juni/juli 2020 een brief.

Wordt het afval gewogen en afgerekend met de inwoners?

Nee, het afval wordt niet gewogen. U betaalt voor het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

Verandert er iets in het aanbieden en ophalen van het afval?

Nee, het restafval en de grondstoffen zamelen we op dezelfde manier in. Het kan wel zijn dat het inzamelmoment wijzigt, die informatie staat in de Afvalwijzer app en op www.mijnafvalwijzer.nl. Inwoners die een verzamelcontainer gebruiken, krijgen een pas die registreert hoe vaak zij restafval aanbieden.

Wordt het aanbieden van gft-afval en oud papier ook afgerekend per aanbieding?

Nee, u betaalt naast het vastrecht alleen voor het aanbieden van uw restafval.

Ik gebruik mijn restafvalcontainer niet, krijg ik dan korting?

Als u geen restafval aanbiedt, betaalt u alleen vastrecht.

Wat als ik geen gebruik wil maken van diftar?

Dat is niet mogelijk.

Wat als de buurman/buurvrouw zijn/haar afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U betaalt per keer dat u uw container aan straat zet en niet naar gewicht. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van uw container, spreek degene hier dan op aan. U kunt ook melding maken bij onze BOA.

Mag ik mijn container aanbieden als de klep niet meer dicht kan?

Nee. Bij het aanbieden van de container moet de klep dicht kunnen.

Hoe zwaar mag mijn restafvalcontainer zijn?

Maximaal 80 kilogram, dat is voldoende voor wat er aan normaal huishoudelijk restafval in een container met een dichte deksel mag.

Mijn container is maar voor de helft geleegd, betaal ik dan wel voor een volledige lediging?

Ja. Ook als er afval achterblijft in de container. Tip om dit te voorkomen: stamp de container niet aan en zorg dat wat u in de container gooit niet kan bevriezen.

Ik ruim wel eens zwerfafval op en doe dit in mijn restafvalcontainer, moet ik hier nu voor betalen?

Fijn dat u helpt het zwerfaval op te ruimen! We kunnen geen onderscheid maken tussen uw huishoudelijk afval en zwerfafval in uw container. Als u het zwerfafval op een andere manier kwijt wilt, kunt u contact met ons opnemen over wijkhelden. Zij bieden aan om het zwerfafval gratis bij u op te komen halen.

Kan ik mijn extra restafvalcontainer inleveren?

Ja, dat kan. Daarmee bespaart u de extra kosten voor deze container. Via Aconov kunt u dit regelen via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Kan ik een kleinere container krijgen?

Nee, we bieden één formaat container van 240 liter.

Welk afval hoort in welke container?

Zie de afvalwijzer / afvalapp Afvalwijzer.

Gaat mijn container niet erg stinken of ongedierte aantrekken als ik deze minder vaak aan straat zet?

Het afval dat het meeste gaat stinken is GFT-afval. Biedt dit afval daarom in de GFT-container aan, deze kunt u tweewekelijks aan straat zetten. GFT wordt niet per keer afgerekend.

Wanneer wordt diftar ingevoerd?

Vanaf januari 2021.

Diftar en uw privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van diftar is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Oldebroek heeft Aconov, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, opdracht gegeven om de volgende gegevens te verzamelen:

 • Adresgegevens van huishoudens 
 • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
 • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

Klachten en meldingen over de afvalinzameling kunt u bij de servicelijn van Aconov indienen. Klachten of bezwaren over het afvalstoffenbeleid of de afvalstoffenheffing kunt u indienen bij de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente. De gemeente past daarom diftar toe. Dat maakt het noodzakelijk om bovenstaande gegevens te gebruiken. 

Ook Aconov heeft de verplichting om zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens enkel gebruiken voor de afvalinzameling.

Wat kan Aconov voor u doen en met welk doel verzamelen zij gegevens?

Wanneer u contact opneemt met Aconov registeren zij onderstaande gegevens:

 • Naam en/of;
 • telefoonnummer en/of;
 • e-mailadres.

De verzamelde gegevens worden door ACONOV voor het volgende doeleinde gebruikt:

 • ACONOV beantwoordt uw vragen en behandelt uw klachten en meldingen omtrent de inzameling van uw huishoudelijk afval. Om u van de juiste antwoorden te voorzien heeft de klantenservice inzage in uw adres- en ledigingsgegevens. Om u op de hoogte te houden van uw melding kunt u uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaten.

De verzamelde gegevens worden door de gemeente Oldebroek voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Onze afvalcoaches hebben inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u indien nodig te kunnen helpen bij het nog beter scheiden van uw afval. 
 • Onze BOA’s hebben inzage in deze gegevens om bij misbruik te kunnen beboeten.
 • Onze afdeling belastingen heeft inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u elk jaar van de juiste aanslag afvalstoffenheffing te kunnen voorzien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Oldebroek bewaart uw gegevens niet langer dan 7 jaar.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Oldebroek uitoefenen. Dit betekent onder andere dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt of dat u daartegen bezwaar mag maken. Ook kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit niet in strijd is met de plichten die de gemeente heeft wat betreft het inzamelen van uw afval. Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een 'Persoonsgegevensverzoek' indienen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, als u het niet eens bent met dit gebruik van uw persoonlijke gegevens. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Oldebroek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de functionaris opnemen via privacy@oldebroek.nl.

Tot slot

Lees onze uitgebreide algemene privacyverklaring.