Diftar

In januari 2021 wordt diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening en betaalt u niet langer één vast bedrag.

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. We willen afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. Met de invoering van diftar lopen de kosten minder op. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Vanaf 2021 betaalt u niet langer één vast bedrag voor afvalkosten. Maar, een vast en een variabel deel. Dat variabele deel wordt bepaald door hoe vaak u uw restafval aanbiedt. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betaalt u geen variabele kosten.

Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval en hoe minder u betaalt. Kortom, afval scheiden loont! Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over diftar.

Vraag en Antwoord over diftar

Wat is diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening die u betaalt. U betaalt niet langer één vast bedrag. De afvalstoffenheffing bestaat bij diftar namelijk uit een lager vast basisbedrag en daarnaast per keer dat u uw restafval aanbiedt.

Dus ik heb invloed op mijn afvalkosten?

Ja. Hoe minder vaak u uw grijze container aan straat zet of uw restafvalcontainer wegbrengt naar de restafvalverzamelcontainer, hoe minder u betaalt. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Waarom wil de gemeente diftar invoeren?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen en voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. De landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doestelling luidt: ‘30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.’ Als tussenstap willen we in 2022 terug naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Op dit moment is dat nog 220kg.

Kan dat wel, zoveel minder restafval?

Ja, door goed het afval te scheiden. Het restafval bestaat nu nog uit 60% herbruikbare grondstoffen en hoort daar niet thuis. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Met diftar stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden en restafval te verminderen.

Zijn er voorbeelden van zoveel minder restafval?

Een aantal Oldebroekse inwoners deden in 2019 mee aan de 100-100-100 proef om zo afvalvrij mogelijk te leven. Na 100 dagen kwamen zij omgerekend uit op 53 kg restafval per inwoner per jaar. En dat ten opzichte van de 220 kilogram die inwoners nu gemiddeld per jaar aanbieden.  

Word ik (tussentijds) geïnformeerd over hoe vaak ik mijn container aan de weg gezet heb?

In de afvalapp staat hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Jaarlijks ontvangt u de afvalstoffenrekening, ook hierop staat hoe vaak u restafval heeft aangeboden.

Wat is er goed aan afval scheiden?

Door grondstoffen goed te scheiden kan het afval een tweede leven krijgen. Zo wordt van GFT compost gemaakt, wordt van oud papier nieuw papier gemaakt en wordt het glas weer gebruikt om nieuw glas van te maken.

Waarom moet ik afval scheiden?

In veel gevallen is het beter om de grondstoffen door inwoners zelf te laten scheiden (GFT, oud papier, glas, textiel etc). In andere gevallen is het beter om het door machines te laten doen (zoals plastic, metalen en drankenkartons). Bronscheiding waar het moet en nascheiding waar het kan. Op deze manier krijgen grondstoffen een tweede leven.

Waarom scheiden wij het PMD niet?

Plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD) horen in onze gemeente bij het restafval. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine nagescheiden. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer inwoners thuis PMD scheiden.

Kan de afvalverwerker ook andere grondstoffen nascheiden?

Het blijft wel belangrijk dat u zelf GFT, papier, glas, textiel e.d. gescheiden aanbiedt. Door deze grondstoffen gescheiden aan te bieden, blijven ze schoon en zijn ze goed herbruikbaar. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Is diftar niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Hoeveel ga ik betalen?

Dat ligt aan hoe vaak u restafval aanbiedt. U betaalt namelijk naast een vast basisbedrag, per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hoe minder vaak u uw grijze container aan de straat zet of uw restafval wegbrengt naar de restafvalverzamelcontainer, hoe minder u betaalt. 

Wat zijn de tarieven voor afval?

De exacte tarieven (vastrecht en bedrag per lediging) worden in december 2020 vastgesteld. We verwachten dat de kosten voor meerpersoonshuishoudens de kosten bij 20 keer aanbieden van de container gelijk zijn aan de kosten die zij betalen als we diftar niet invoeren in 2021.

Wat zijn de gevolgen voor huishoudens met een minimuminkomen?

De gevolgen voor elk huishouden zijn gelijk. Dus ook voor huishoudens met een minimuminkomen. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening. Ook met diftar kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Tot welke hoogte bekijken we nog, want ook inwoners met een minimuminkomen willen we stimuleren om restafval te verminderen. Dit wordt in december 2020 vastgesteld door de raad.

Wat zijn de gevolgen voor grote gezinnen?

De gevolgen voor elk huishouden in de gemeente zijn gelijk. Dus ook voor grote gezinnen. Met diftar heeft ieder huishouden invloed op de hoogte van de afvalstoffenrekening. Grote gezinnen hebben normaal gesproken meer afval. Hoe meer restafval men aanbiedt, hoe hoger de rekening.

Hoe weet de gemeente dat ik mijn container aan de weg heb gezet?

Elke restafvalcontainer heeft een chip. Het inzamelvoertuig registreert welke container is geleegd. Om er zeker van te zijn dat de container aan het juiste huishouden is gekoppeld, controleren we dit in de loop van 2020 of de container bij het juiste adres staat. Hierover ontving u in juni/juli 2020 een brief.

Wordt het afval gewogen en afgerekend met de inwoners?

Nee, het afval wordt niet gewogen. U betaalt voor het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

Verandert er iets in het aanbieden en ophalen van het afval?

Nee, het restafval en de grondstoffen zamelen we op dezelfde manier in. Het kan wel zijn dat het inzamelmoment wijzigt, die informatie staat in de Afvalwijzer app en op www.mijnafvalwijzer.nl. Inwoners die een verzamelcontainer gebruiken, krijgen een pas die registreert hoe vaak zij restafval aanbieden.

Wordt het aanbieden van gft-afval en oud papier ook afgerekend per aanbieding?

Nee, u betaalt naast het vastrecht alleen voor het aanbieden van uw restafval.

Ik gebruik mijn restafvalcontainer niet, krijg ik dan korting?

Als u geen restafval aanbiedt, betaalt u alleen vastrecht.

Wat als ik geen gebruik wil maken van diftar?

Dat is niet mogelijk.

Wat als de buurman/buurvrouw zijn/haar afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U betaalt per keer dat u uw container aan straat zet en niet naar gewicht. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van uw container, spreek degene hier dan op aan. U kunt ook melding maken bij onze BOA.

Mag ik mijn container aanbieden als de klep niet meer dicht kan?

Nee. Bij het aanbieden van de container moet de klep dicht kunnen.

Hoe zwaar mag mijn restafvalcontainer zijn?

Maximaal 80 kilogram, dat is voldoende voor wat er aan normaal huishoudelijk restafval in een container met een dichte deksel mag.

Mijn container is maar voor de helft geleegd, betaal ik dan wel voor een volledige lediging?

Ja. Ook als er afval achterblijft in de container. Tip om dit te voorkomen: stamp de container niet aan en zorg dat wat u in de container gooit niet kan bevriezen.

Ik ruim wel eens zwerfafval op en doe dit in mijn restafvalcontainer, moet ik hier nu voor betalen?

Fijn dat u helpt het zwerfaval op te ruimen! We kunnen geen onderscheid maken tussen uw huishoudelijk afval en zwerfafval in uw container. Als u het zwerfafval op een andere manier kwijt wilt, kunt u contact met ons opnemen over wijkhelden. Zij bieden aan om het zwerfafval gratis bij u op te komen halen.

Kan ik mijn extra restafvalcontainer inleveren?

Ja, dat kan. Daarmee bespaart u de extra kosten voor deze container. Via Aconov kunt u dit regelen via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Kan ik een kleinere container krijgen?

Nee, we bieden één formaat container van 240 liter.

Welk afval hoort in welke container?

Zie de afvalwijzer / afvalapp Afvalwijzer.

Gaat mijn container niet erg stinken of ongedierte aantrekken als ik deze minder vaak aan straat zet?

Het afval dat het meeste gaat stinken is GFT-afval. Biedt dit afval daarom in de GFT-container aan, deze kunt u tweewekelijks aan straat zetten. GFT wordt niet per keer afgerekend.

Wanneer wordt diftar ingevoerd?

Vanaf januari 2021.

Diftar en uw privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van diftar is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Oldebroek heeft Aconov, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, opdracht gegeven om de volgende gegevens te verzamelen:

  • Adresgegevens van huishoudens 
  • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
  • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

Klachten en meldingen over de afvalinzameling kunt u bij de servicelijn van Aconov indienen. Klachten of bezwaren over het afvalstoffenbeleid of de afvalstoffenheffing kunt u indienen bij de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente. De gemeente past daarom diftar toe. Dat maakt het noodzakelijk om bovenstaande gegevens te gebruiken. 

Ook Aconov heeft de verplichting om zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens enkel gebruiken voor de afvalinzameling.

Wat kan Aconov voor u doen en met welk doel verzamelen zij gegevens?

Wanneer u contact opneemt met Aconov registeren zij onderstaande gegevens:

  • Naam en/of;
  • telefoonnummer en/of;
  • e-mailadres.

De verzamelde gegevens worden door ACONOV voor het volgende doeleinde gebruikt:

  • ACONOV beantwoordt uw vragen en behandelt uw klachten en meldingen omtrent de inzameling van uw huishoudelijk afval. Om u van de juiste antwoorden te voorzien heeft de klantenservice inzage in uw adres- en ledigingsgegevens. Om u op de hoogte te houden van uw melding kunt u uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaten.

De verzamelde gegevens worden door de gemeente Oldebroek voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Onze afvalcoaches hebben inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u indien nodig te kunnen helpen bij het nog beter scheiden van uw afval. 
  • Onze BOA’s hebben inzage in deze gegevens om bij misbruik te kunnen beboeten.
  • Onze afdeling belastingen heeft inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u elk jaar van de juiste aanslag afvalstoffenheffing te kunnen voorzien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Oldebroek bewaart uw gegevens niet langer dan 7 jaar.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Oldebroek uitoefenen. Dit betekent onder andere dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt of dat u daartegen bezwaar mag maken. Ook kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit niet in strijd is met de plichten die de gemeente heeft wat betreft het inzamelen van uw afval. Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een 'Persoonsgegevensverzoek' indienen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, als u het niet eens bent met dit gebruik van uw persoonlijke gegevens. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Oldebroek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de functionaris opnemen via privacy@oldebroek.nl.

Tot slot

Lees onze uitgebreide algemene privacyverklaring.