Diftar en uw privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van Diftar is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we gebruiken en met welk doel.

Gemeente Oldebroek heeft Aconov, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, opdracht gegeven om de volgende gegevens te verzamelen:

  • Adresgegevens van huishoudens 
  • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
  • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

Klachten en meldingen over de afvalinzameling kunt u bij de servicelijn van Aconov indienen. Klachten of bezwaren over het afvalstoffenbeleid of de afvalstoffenheffing kunt u indienen bij de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente. De gemeente past daarom Diftar toe. Dat maak het noodzakelijk om bovenstaande gegevens te gebruiken. 

Ook Aconov heeft de verplichting om zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens enkel gebruiken voor de afvalinzameling.

Wat kan Aconov voor u doen en met welk doel verzamelen zij gegevens?

Wanneer u contact opneemt met Aconov registeren zij onderstaande gegevens:

  • Naam en/of;
  • Telefoonnummer en/of;
  • E-mailadres.

De verzamelde gegevens worden door ACONOV voor het volgende doeleinde gebruikt:

  • ACONOV beantwoordt uw vragen en behandelt uw klachten en meldingen omtrent de inzameling van uw huishoudelijk afval. Om u van de juiste antwoorden te voorzien heeft de klantenservice inzage in uw adres- en ledigingsgegevens. Om u op de hoogte te houden van uw melding kunt u uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaten.

De verzamelde gegevens worden door de gemeente Oldebroek voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Onze afvalcoaches hebben inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u indien nodig te kunnen helpen bij het nog beter scheiden van uw afval. 
  • Onze BOA’s hebben inzage in deze gegevens om bij misbruik te kunnen beboeten.
  • Onze afdeling belastingen heeft inzage in uw adres- en ledigingsgegevens om u elk jaar van de juiste aanslag afvalstoffenheffing te kunnen voorzien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Oldebroek bewaart uw gegevens niet langer dan 7 jaar.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Oldebroek uitoefenen. Dit betekent onder andere dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt of dat u daartegen bezwaar mag maken. Ook kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit niet in strijd is met de plichten die de gemeente heeft wat betreft het inzamelen van uw afval. 
Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een 'Persoonsgegevensverzoek' indienen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, als u het niet eens bent met dit gebruik van uw persoonlijke gegevens. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Oldebroek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de functionaris opnemen via privacy@oldebroek.nl.

Tot slot

Onze uitgebreide algemene privacyverklaring kunt u vinden op: www.oldebroek.nl/Inwoners/Contact/Over_deze_website/Privacyverklaring.