Veelgestelde vragen project Grondgebruik

Om u een goed beeld te geven van de inhoud van het project Grondgebruik vindt u op deze pagina een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat wordt bedoeld met gemeentegrond?

Gemeentegrond is grond die bedoeld is voor algemene voorzieningen waar alle bewoners van de gemeente gebruik van kunnen maken. De gemeentegrond kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor wegen, stoepen, parkeergelegenheden maar ook openbare groenvoorzieningen zoals parken en groenstroken. In het project Grondgebruik bedoelen we met gemeentegrond: kleine stroken grond die geen deel uitmaken van een groter geheel (op wijk- en/of buurtniveau) en in eigendom van de gemeente zijn. De stroken grond hebben slechts een beperkte functie en grenzen direct aan een eigen grond van bewoners. Een voorbeeld is restgroen dat niet structuurbepalend is en aan stroken grond die niet belangrijk zijn voor de verkeerssituatie of het straatbeeld. Mogelijk komen deze stroken grond in aanmerking voor verkoop.

Wat is de prijs van de gemeentegrond?

De gemeente Oldebroek werkt met 2 verschillende soorten grondprijzen. Gedurende het project gelden de volgende grondprijzen:

  • De grondprijs voor stroken grond met bebouwingsmogelijkheden bedraagt € 130,- per m².
  • De grondprijs voor stroken grond zonder bebouwingsmogelijkheden bedraagt € 65,- per m².

Naast de grondprijs betaalt u nog andere bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten. In persoonlijke brieven informeren wij u over de totaalprijs.

Kunnen we onderhandelen over de grondprijs?

Dit is niet mogelijk, de grondprijs is vastgesteld door de gemeenteraad. In het kader van de gelijkheid is het niet mogelijk om van de vastgestelde grondprijs af te wijken. De prijs is voor iedereen hetzelfde.

Komt alle gemeentegrond voor verkoop in aanmerking?

Als wij hebben geconstateerd dat u een strook gemeentegrond gebruikt als tuin, onderzoeken wij volgens het gemeentelijke beleid of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen. Wij kijken daarbij bijvoorbeeld naar de kabels en leidingen, de groenstructuur in uw buurt en de verkeersveiligheid. Kan de grond worden verkocht? Dan sturen wij u een koopovereenkomst. Wij proberen u binnen 6 tot 8 weken uitsluitsel te geven over uw aanvraag. In bepaalde gevallen hebben wij hiervoor meer tijd nodig maar dan hoort u dat van ons.

De gemeente heeft het hele blok woningen aangeschreven. Als niet iedereen gemeentegrond wil kopen, wat zijn dan de gevolgen?

Als niet alle bewoners van het blok de gemeentegrond willen kopen, betekent dat niet dat niemand uit het blok gemeentegrond kan kopen. We streven naar een rechte en logische kadastrale grens, maar het is geen doel op zich. We bekijken elke situatie individueel.

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het verkeert op het moment van de aankoop.

Ik huur een woning en wil graag een stuk grond kopen, is dat mogelijk?

Als huurder kunt u geen grond van de gemeente kopen.

Ik huur een strook grond van de gemeente. Wat gebeurt er met deze overeenkomst?

Bestaande huurovereenkomsten blijven in stand.

Wat gebeurt er als ik het grondgebruik niet wil regelen?

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop van de gemeentegrond en geen sprake is van verjaring, dan moet u de grond weer teruggeven aan de gemeente. De grond moet schoon (zonder bestrating, beplanting, etc.) opgeleverd worden. Wij maken persoonlijke afspraken met u over de termijnen en wat in uw geval verwijdert moet worden van de strook gemeentegrond. Wij richten vervolgens de grond in als openbaar groen.

Waarom spreekt de gemeente mij nu pas aan over het gebruik van gemeentegrond?

De gemeente Oldebroek wil elk gebruik van gemeentegrond op een goede manier regelen. Op dit moment zijn niet altijd duidelijke afspraken gemaakt over de grond. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die wel betaald hebben voor eenzelfde strook gemeentegrond of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Het project wordt dorp voor dorp uitgevoerd. U krijgt vanzelf bericht van ons.  

Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?

De gemeente Oldebroek maakt gebruik van de kadastrale kaarten van het Kadaster. Hierop is te zien waar de grens van uw perceel loopt. Door de kadastrale kaarten te vergelijken met een recente luchtfoto is geconstateerd dat u gemeentegrond gebruikt.

De strook grond was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente de grond terug of hier nu nog geld voor vragen?

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Slecht onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van de gemeentegrond. De staat van het onderhoud is geen reden om gemeentegrond zonder toestemming bij uw tuin te trekken. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u hierover een melding openbare ruimte doen.

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond verteld. Wat nu?

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente bemoeit zich hier niet mee. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u gemeentegrond gebruikt.

Ik heb de gemeentegrond al meer dan 20 jaar in gebruik. Ik vind dat ik eigenaar ben geworden op grond van verjaring. Wat nu?

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. In het Burgerlijk Wetboek en rechtelijke uitspraken is de mogelijkheid tot verjaring bepaald. Aan deze regels houdt de gemeente zich. Om een geslaagd beroep te doen op verjaring moet u bewijsmateriaal aanleveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal 20 jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord en ondubbelzinnig in bezit heeft. Er moet sprake zijn van een ondoordringbare erfafscheiding (haag/afrastering) die het stukje grond afsluit van het eigendom van de gemeente waardoor het perceel niet meer toegankelijk is voor derden. Hier geldt het juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus moet u dit ook bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt.

Ik woon nog geen 20 jaar op dit adres. Kan ik nu een beroep doen op de verkrijgende verjaring met een termijn van 10 jaar?

Ook als u nog geen 20 jaar eigenaar bent van uw woning kunt een beroep doen op bevrijdende verjaring, met een termijn van 20 jaar. De verjaring is namelijk gekoppeld aan het perceel en niet aan de eigenaar. Dit betekent dat ook als u nog geen 20 jaar eigenaar bent, u hier wel een beroep op kunt doen.

Wilt u toch een beroep doen op verkrijgende verjaring? Voor deze vorm van verjaring geldt een termijn van 10 jaar en is naast bezit ook te goeder trouw vereist. Hiermee wordt te goeder trouw in juridische zin bedoeld. Er is niet snel sprake van te goeder trouw. Hiervan kan sprake zijn als er een fout is gemaakt in het Kadaster of in de eigendomsakte van de notaris. Is er geen fout gemaakt? Dan had u, volgens de wet, kunnen weten dat de strook gemeentegrond niet bij het perceel hoort en is geen sprake van te goeder trouw.

Moet ik voor de grond betalen als het verjaard is?

De oorspronkelijk eigenaar van de strook gemeentegrond, in dit geval de gemeente Oldebroek, kan in sommige gevallen een schadevergoeding eisen van de nieuwe eigenaar van de grond, u. Dit heeft de Hoge Raad in een belangrijke uitspraak in 2017 bepaald.

Kan mijn buurman het stuk grond dat achter, voor of naast mijn woning ligt van de gemeente kopen?

Dit is eigenlijk niet mogelijk. Wij vinden het niet wenselijk dat bewoners grond kopen die niet direct aan het eigen perceel grenst. Alle situaties worden per geval bekeken. Als meerdere stukken grond grenzen aan een strook gemeentegrond, dan nemen wij contact op met alle bewoners.

Mag ik bouwen op de grond die ik aankoop?

De strook wordt in principe gekocht als tuin. Soms mag u ook bouwen op de grond. U kunt op www.omgevingsloket.nl controleren of u een vergunning nodig heeft voor de bouwwerkzaamheden. Is dit het geval, dan kunt u direct via deze website een vergunning aanvragen. Let op: de grondprijs voor grond waarop u wilt bouwen is hoger.

Ik heb vragen, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met het projectteam Grondgebruik van de gemeente Oldebroek, het projectteam is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag voor het beantwoorden van vragen via 0525 63 82 00. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@oldebroek.nl.