Start uitvoering Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe

Op dinsdag 9 januari 2024 hebben zes bestuurlijke partners de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe ondertekend. Het zijn de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. In deze samenwerkingsagenda zetten zij de koers uit voor de korte en lange termijn. Diverse beleidsopgaven zijn vertaald naar gebiedsgerichte opgaven die de partners in samenwerking uitvoeren. Hiermee draagt de Kop van de Veluwe bij aan de ruimtelijke plannen van de provincie Gelderland.

De gemeenteraad van Nunspeet heeft niet ingestemd met de samenwerkingsagenda. Jan Nathan Rozendaal, burgemeester Elburg, zegt namens de Kop van de Veluwe: “Dit besluit is een teleurstelling voor de andere partners in deze samenwerking. We moeten het standpunt van de gemeenteraad van Nunspeet respecteren. Het gevolg hiervan is dat de vier gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek nu zonder Nunspeet verder gaan op het ingeslagen pad. Daarbij laten we de deur van de samenwerking voor Nunspeet openstaan. Wellicht volgt er in de toekomst alsnog aansluiting door Nunspeet op onze regionale samenwerking.” Ook de provincie Gelderland, partner in de samenwerking Kop van de Veluwe, betreurt het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet. 

De samenwerkende gemeenten in de Kop van de Veluwe willen voor de toekomst de kwaliteit van hun leefomgeving behouden of vergroten. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De agenda gaat over de toekomst van het gebied. Veel plannen voor de kortere termijn staan al vast. Voor de periode daarna moeten we nú gezamenlijk de fundamenten leggen. Ook willen we met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen de ‘vakmensen’ met de juiste kennis en vaardigheden werven en behouden voor onze regio. Alleen dan kunnen we het uiteindelijke doel van deze samenwerkingsagenda bereiken, een regio waarin onze inwoners fijn wonen, werken en samenleven.” 

Speerpunten

Een belangrijk speerpunt in de Kop van de Veluwe is verbetering van de NS-stations. Dan fungeren de stations van Wezep en ’t Harde als hubs voor de forensen richting Zwolle en toeristen/recreanten richting de Veluwe. Minder verkeer op de A28 betekent een verbetering van de bereikbaarheid. Die bereikbaarheid is belangrijk voor de economie van de regio, een ander speerpunt. Zo vormt de nieuwe ontsluiting bij bedrijventerrein H2O een eerste resultaat van de samenwerking. Door opleidingen te laten aansluiten op de behoefte van bedrijven, en het ‘menselijk kapitaal’ hiermee te verbinden krijgt de regionale economie een sterke boost. Heerde werkt aan ontwikkeling van de locatie Horsthoek, gelegen aan de afslag Heerde-Zuid aan de A50. Hier komt een centrum voor circulair bouwen. Ook komt hier een hotel. Ook de gemeente Heerde ontwikkelt een hub ontwikkelen voor verkeersstromen van en naar Zwolle en Apeldoorn.

Versterken energie-infrastructuur

Een ander speerpunt betreft het gezamenlijk optrekken bij de bouw van woningen en het ontwikkelen van bedrijventerreinen. En het wegnemen van de drempels hiervoor. Een voorbeeld hiervan betreft het versterken van de energie-infrastructuur. Ook in de Kop van de Veluwe hebben zowel bedrijven als nieuwe woningbouwprojecten te maken met krapte op het elektriciteitsnet. De bedrijven hebben veel elektriciteit nodig om te verduurzamen. Zij vragen gemeenten en provincie om hulp bij het opstarten van ‘smart energy hubs’. Dit betreft de gewenste investeringen die bedrijven helpen zelf energie op te wekken, en te bewaren (in batterijen). Die energie kan dan weer gedeeld worden met andere bedrijven.