Privacyverklaring ondermijning

Dit is de privacyverklaring ondermijning van de gemeente Oldebroek. Het verwerken van persoonsgegevens voor de aanpak van ondermijning mag nooit ‘zomaar’. Daar moet een duidelijke noodzaak voor zijn. Tijdens een onderzoek blijft de gemeente Oldebroek in iedere fase beoordelen of die noodzaak (de grondslag) aanwezig is. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wat moet u weten

De grondslag voor de gegevensverwerking staat beschreven in artikel 6, lid 1, onder e, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Meer specifiek is de gegevensverwerking gebaseerd op de algemeen omschreven taken uit de gemeentewet die met name zorgplichten van de burgemeester en het college van B&W bevatten. Daarnaast is een aantal specifieke taken in verband met openbare orde en veiligheid aan de burgemeester toegewezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van de Gemeentewet en de Opiumwet.

AVG

Bij het verwerken van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijning moet de gemeente Oldebroek zich aan alle regels uit de AVG houden. Om daarvoor te zorgen is een aantal regels opgesteld. De belangrijkste zijn:

  • Als een signaal niet voldoet aan een aantal eisen, waaronder de eis dat aan de hand van objectieve criteria van een signaal van ‘ondermijning’ gesproken kan worden, wordt er geen onderzoek gestart. Het signaal wordt opgenomen in de database en wordt na 1 jaar geanonimiseerd.
  • Bij elke fase in het onderzoek wordt getoetst: is het signaal ‘zwaar’ genoeg, is er nog voldoende noodzaak om het onderzoek naar een volgende fase te brengen. Als het antwoord daarop ‘nee’ is, wordt het onderzoek afgebroken.
  • Bij elke fase in het onderzoek wordt getoetst: mag de gemeente specifieke persoonsgegevens opvragen of delen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, worden de persoonsgegevens niet gedeeld en/of worden er niet meer persoonsgegevens opgevraagd.
  • Als een onderzoek voortijdig wordt afgebroken, wordt het onderzoek in een afgeschermde omgeving bewaard en na 1 jaar vernietigd.
  • Als een onderzoek leidt tot een bestuurlijke interventie wordt het dossier gedurende 5 jaar in een afgeschermde omgeving opgeslagen.
  • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op beveiligde omgevingen met zeer beperkte toegang tot aangewezen rollen.

Mijn rechten

Bij de aanpak van ondermijning heeft u dezelfde rechten als bij alle andere gemeentelijke processen. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene privacyverklaring van de gemeente Oldebroek. Uw rechten kunnen worden beperkt als zwaarwegende belangen zich tegen de toekenning van het verzoek verzetten.

Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de aanpak van ondermijning vindt in gemeente Oldebroek geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Er is altijd sprake van een menselijke toets. 

Vragen, klachten of complimenten?

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente Oldebroek, kijk dan op de contactpagina van de gemeente Oldebroek. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@oldebroek.nl.

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Oldebroek, kan dat op de klachtpagina van de gemeente. Daarnaast kunt u een formele privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Privacywet.

De gemeente Oldebroek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via privacy@oldebroek.nl.