Afvalwater lozen op riolering

Het is als inwoner of bedrijf niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

Voorwaarden

  • Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente speciale voorwaarden gesteld.
  • Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.
  • Het landelijk beleid is erop gericht dat alle woningen aangesloten zijn op het hoofdriool. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan indien andere mogelijkheden niet voor handen zijn.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. 

Aanpak

U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie