Conceptverzoek omgevingsvergunning

Wanneer u een (bouw)plan heeft, wilt u mogelijk eerst weten wat de gemeente daarvan vindt. U kunt dan, voorlopend op een formele vergunningsaanvraag, een conceptverzoek omgevingsvergunning aanvragen. Het conceptverzoek is de nieuwe naam voor ‘vooroverleg’ of ‘principeverzoek’.

Wij kijken of het plan past in het omgevingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken van het omgevingsplan. Ook kunnen wij uw plan voorleggen aan de welstandscommissie. Op deze manier weet u bij het indienen van de formele aanvraag wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Voordelen conceptverzoek

 • De indieningsvereisten zijn beperkt tot de informatie van een uitgewerkt schetsontwerp.
 • U krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of en welke kans van slagen uw plan heeft.
 • De termijn voor het afhandelen van de formele aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het, eventueel aangepaste, plan is korter.
 • De kosten voor het conceptverzoek worden, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, in mindering gebracht bij de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning. 
 • U voorkomt een weigering van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Kosten

Voor het aanvragen van een conceptverzoek betaalt u leges. Deze leges bestaan uit:

 • Een basisbedrag van € 135,-
 • 9% van wat een omgevingsvergunning zou kosten. De kosten van een omgevingsvergunning hangen af van uw plan. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt of niet. En als er gebouwd wordt, wat de bouwkosten zijn. Deze bouwkosten moeten worden berekend volgens de tabel achterin de legesverordening 2024. U kunt bij ons navragen wat de leges worden voor het conceptverzoek. 

Aanvraag

U kunt een conceptverzoek aanvragen via het Omgevingsloket

 • Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een conceptverzoek gaat. Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen die via het Omgevingsloket zijn ingediend.
 • Bij stap 7 "Verzoeken indienen" kunt u kiezen voor het indienen als conceptverzoek.

Bijlagen

Uw conceptverzoek moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier (Omgevingsloket)
 • situatietekening van de gewenste situatie. Hierop staat (wanneer van toepassing):
  • het perceel en de bebouwde oppervlakte
  • de wijze waarop het terrein ontsloten wordt en eventuele parkeerplaatsen
  • de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan
 • toelichting met motivatie voor uw plan
 • beschrijving en tekening(en) van de bestaande situatie
 • kostenschatting van de bouwkosten
 • eventueel andere relevante gegevens of rapporten

Reactie op conceptverzoek

Wij streven er naar om het conceptverzoek binnen een termijn van 8 weken te behandelen. Helaas kunnen wij daar op dit moment (nog) niet aan voldoen, vanwege het hoge aantal verzoeken. De behandeltermijn bedraagt gemiddeld genomen ongeveer 4 maanden. In de reactie op uw conceptverzoek staan (afhankelijk van de complexiteit) eventuele vervolgstappen beschreven. De reactie op uw conceptverzoek heeft geen juridische status.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het conceptverzoek omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.