Verkeersplan opstellen

Op deze pagina leest u meer informatie over het opstellen van een verkeersplan bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning of de melding van een evenement.

Verkeersmaatregelen

Gaat u tijdens uw evenement wegen afsluiten, verkeer geleiden, verkeersregelaars plaatsen of heeft uw evenement een hoog bezoekersaantal? Dan moet u een verkeersplan en verkeerstekening meesturen. Hieronder leest u wat er in deze documenten moet staan.

Routekaart

Gaat u een evenement organiseren waarbij de deelnemers een route over de weg moeten volgen? Dan moet u een routekaart bij sluiten met daarop aangegeven de tijdstippen waarop de deelnemers bepaalde punten op de route passeren.

Verkeersplan en verkeerstekening

Evenementen kunnen door hun omvang en inhoud veel invloed hebben op het verkeer. Daarom moet bij evenementen een verkeersplan worden opgesteld, met daarbij ook een verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de bezoekers/deelnemersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

De volgende onderdelen moeten worden ingeleverd bij het afsluiten van wegen en parkeervoorzieningen in verband met een evenement:

 • Verkeersplan
 • Verkeerstekening

Verkeersplan

In het verkeersplan moet u de volgende aspecten uitwerken/beschrijven:

 • Bezoekers/deelnemers evenement
  • Geef aan op welke wijze bezoekers/deelnemers naar het evenement komen (auto, fiets, openbaar vervoer, te voet). Maak hiervan ook een verdeling in percentages;
  • Geef aan of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen wordt gestimuleerd en op welke wijze;
  • Geef de aan- en afvoerroutes aan voor bezoekers/deelnemers/organisatie (bevoorrading);
  • Wenselijk is om voertuigen van fietsers en voetgangers te scheiden zodat menging van deze verkeersstromen voorkomen wordt. 
 • Afsluitingen en omleiding
  • Geef aan of er gebruik gemaakt gaat worden van de rijbaan en/of parkeerruimte;
  • Geef aan welke weg(en) en/of parkeerruimte moeten worden afgesloten voor verkeer en op welke data en tijdstippen (houd rekening met op- en afbouwen);
  • Geef aan hoe de omleidingsroute voor het (doorgaand) verkeer loopt (indien wegen worden afgesloten).
 • Overige verkeersmaatregelen
  • Geef aan op welke wegen overige verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, denk aan:
  • Parkeer- en stopverbod;
  • Éénrichtingsverkeer;
  • Snelheidsbeperking;
  • Bewegwijzering.
  • Geef aan of en op welke wegen de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is (inclusief data en tijden). De organisatie moet zorgdragen voor voldoende verkeersregelaars. De politie bepaalt uiteindelijk in overleg de plaatsen en het aantal verkeersregelaars. Verkeersregelaars dienen, voordat zij kunnen worden aangesteld door de wegbeheerder, een instructie te volgen. De organisatie moet ervoor zorgen dat hun verkeersregelaars de instructie hebben gevolgd en dat de juiste wettelijk verplichte kleding voor verkeersregelaars gedragen wordt. De organisatie dient alle verkeersregelaars te verzekeren tegen risicoaansprakelijkheid. Meer informatie is te vinden op: www.verkeersregelaarsexamen.nl.
 • Parkeren
  • Geef aan welke parkeergelegenheden voor auto’s beschikbaar zijn en hoeveel.
  • Geef de locaties en aantallen aan van de fietsparkeergelegenheden.
 • Calamiteitenroutes en bereikbaarheid hulpdiensten
  • Geef aan wat de calamiteitenroutes zijn van de brandweer, ambulance en politie.
  • Gedurende uw evenement dient u bij straatafsluitingen steeds een vrije doorgang te garanderen, vrij van obstakels over een breedte van 3,5 meter.
 • Verkeersvoorlichting
  • Geef aan hoe deelnemers, bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht worden over stremmingen, parkeerfaciliteiten en andere verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld met vooraankondigingsborden).
  • Geef aan welke informatie wordt gecommuniceerd en van welke communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt.
 • Plaatsen/verwijderen borden
  • Wanneer worden de borden geplaatst en verwijderd?
  • Wie gaat de borden plaatsen?
  • Worden er ook borden geplaatst langs een provinciale weg of Rijksweg? Wanneer dit het geval is: is er ontheffing aangevraagd bij de provincie en/of Rijkswaterstaat?
  • Zijn er ook afzettingen van provinciale wegen of Rijkswegen nodig? Heeft de provincie/Rijkswaterstaat toestemming verleend?
  • Voor diverse verkeersborden en afsluitingen moeten verkeersbesluiten genomen worden, dus de verkeersplannen moeten op tijd ingeleverd worden om aan de termijnen te voldoen. 
 • Kosten plaatsing/verwijdering bebording
  • De kosten van plaatsing en verwijdering van de bebording zijn voor rekening van de aanvrager. 
  • De bebording dient voor de verkeersveiligheid geplaatst te zijn conform en te voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer).
  • Hierin zijn voor de verkeersveiligheid wettelijke eisen gesteld t.a.v. zichtbaarheid van de borden (grootte letters, reflectie van de borden) en o.a. afstand tot de rijbaan en minimale hoogtes van borden. Geplaatste parkeerverwijzingen en overige tekstaanduidingen dienen uitgevoerd te worden volgens de landelijke richtlijnen conform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg – en Waterbouw) publicatie 96b (Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom 96b) en publicatie 265 (Verkeersmaatregelen bij Evenementen) 

Verkeerstekening

Deze tekening moet op een duidelijke ondergrond met duidelijk zichtbaar de straatnamen opgemaakt worden. 

Op de tekening moet in ieder geval staan:

 • Welke wegen worden afgesloten en/of andere verkeersmaatregelen gaan gelden.
 • Op welke locatie welke borden komen te staan.
 • In het geval een weg wordt afgesloten (of een eenrichtingsweg wordt) de omleidingsroute voor het verkeer.
 • De locatie van de in te zetten verkeersregelaars.

Bureaus gespecialiseerd in verkeersplannen kunnen organisaties hierin adviseren. De gemeente of politie maakt zelf geen verkeersplannen voor evenementen. U moet zelf een plan opstellen. De gemeente en de politie toetst deze vervolgens. Hoe beter en zorgvuldiger het verkeersplan is, hoe sneller en eenvoudiger de evenementenaanvraag zal verlopen.