Bijstandsuitkering

Heeft u te weinig inkomen om van te leven en geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering (Participatiewet). Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk werk vindt. U vraagt de bijstandsuitkering aan via werk.nl.

Bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl

Voorwaarden

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent ouder dan 18, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om van te leven. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamelijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Bijstandsuitkering jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u na uw bezoek aan werk.nl rekenen op een zoekperiode van 4 weken voordat u een bijstandsuitkering kunt aanvragen.

Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, ontvangt u uiterlijk 4 weken na uw aanvraag een voorlopig voorschot. Het voorschot is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Als u een bijstandsuitkering toegekend krijgt, staat in de brief informatie over de hoogte van uw uitkering en welke specifieke rechten en plichten op u van toepassing zijn. Deze zaken hangen af van uw persoonlijke situatie en uw mogelijkheden om te werken.

Inkomen zelf houden

De bijstandsuitkering is een aanvulling op uw inkomen. De gemeente kan besluiten tijdelijk (maximaal 6 maanden) een deel van uw inkomen ‘vrij te laten’. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten zelf mag houden en dit niet van uw uitkering af gaat.

Vakantie melden

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u bij de gemeente melden wanneer u op vakantie gaat. U kunt dit doorgeven via tel. 0525 63 82 00. U mag maximaal 28 dagen per jaar aaneengesloten op vakantie in het buitenland. U mag tijdens de jaarwisseling uw vakantiedagen van het ene jaar niet laten aansluiten op de vakantiedagen van het volgende jaar. Als u langer dan 28 dagen op vakantie gaat, wordt uw uitkering stopgezet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen bezwaar maken. Kunt u financieel gezien niet wachten op de beslissing van uw bezwaar? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter. De rechter neemt dan snel een voorlopige beslissing.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen bij de rechtbank in beroep gaan.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijstandsuitkering? Bel dan met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.