Bijstandsuitkering

Heeft u te weinig inkomen om van te leven en geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering (Participatiewet). Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk werk vindt.

Bijstandsuitkering aanvragen

Voorwaarden

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent ouder dan 18, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U staat ingeschreven als werkzoekende op werk.nl
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om van te leven. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamelijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Bijstandsuitkering jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan doet u een melding voor bijstand. Vanwege uw leeftijd kunt u niet direct een aanvraag doen. De aanvraag wordt eerst als melding geregistreerd. Na de melding geldt een zoekperiode van 4 weken. Dit houdt in dat u tijdens deze 4 weken eerst naar een opleiding of werk zoekt. Als dit niet lukt, dan kunt u daarna een bijstandskering aanvragen.

Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, ontvangt u uiterlijk 4 weken na uw aanvraag een voorlopig voorschot. Het voorschot is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Als u een bijstandsuitkering toegekend krijgt, staat in de brief informatie over de hoogte van uw uitkering en welke specifieke rechten en plichten op u van toepassing zijn. Deze zaken hangen af van uw persoonlijke situatie en uw mogelijkheden om te werken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen bezwaar maken. Kunt u financieel gezien niet wachten op de beslissing van uw bezwaar? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter. De rechter neemt dan snel een voorlopige beslissing.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen bij de rechtbank in beroep gaan.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijstandsuitkering? Bel dan met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Inkomen zelf houden

De bijstandsuitkering is een aanvulling op uw inkomen. De gemeente kan besluiten tijdelijk een deel van uw inkomen ‘vrij te laten’. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten zelf mag houden en dit niet van uw uitkering af gaat. Uw inkomensconsulent kan u hierover informeren.

Vakantie melden

U mag maximaal 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland voor bijvoorbeeld vakantie of familiebezoek zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Het maakt niet uit of u de vakantieweken in één keer opneemt of in gedeelten, maar u mag de vakantieweken niet achter elkaar in december en januari opnemen. De dag waarop u vertrekt naar het buitenland telt overigens niet mee. Meld uw vakantie uiterlijk 2 weken voor vertrek aan de gemeente via het formulier ‘Melding verblijf buitenland’. Dit formulier kunt u opvragen bij uw inkomensconsulent.

Gaat u op vakantie in Nederland? Dan wordt deze periode niet afgetrokken van de maximale vakantieduur van 4 weken. Echter als u de arbeidsplicht of participatieplicht heeft mag de vakantie in Nederland uw kansen op werk niet belemmeren. Als u voor langer dan één week buiten de gemeente bent, maar wel in Nederland blijft, moet u dit wel zo snel mogelijk melden bij uw werkcoach.