Bezwaar indienen

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een besluit? En raakt het besluit u persoonlijk? Dan kunt u meestal bezwaar maken. Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan de betrokkene(n) en/of door een publicatie in de huis-aan-huiskrant en op officielebekendmakingen.nl. In de bezwaarclausule onder aan het besluit of in de publicatie staat vermeld wanneer de bezwaartermijn ingaat.

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen.

Bezwaar indienen

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken door een brief te schrijven aan de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Let er wel op dat uw bezwaar aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan een van de voorwaarden, dan kan de gemeente uw bezwaarschrift als niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (verzenddatum of publicatiedatum) van het besluit;
  • in uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom;
  • het bezwaarschrift moet zijn voorzien van uw naam en handtekening (wanneer u online een bezwaar indient is dit uw DigiD).

Beslissing op uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 6 weken. Als dit het geval is, dan stelt de gemeente u daarvan schriftelijk op de hoogte.

Verloop van de procedure

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie komt in principe één keer per maand in een openbare hoorzitting bijeen.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Uw vertegenwoordiger moet door u gemachtigd worden om namens u op te treden. Is uw vertegenwoordiger een advocaat dan is een volmacht niet nodig.

Na de hoorzitting brengt de commissie voor de bezwaarschriften een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of gemeenteraad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag het bestuursorgaan slechts gemotiveerd afwijken.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit, betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen.