Toelichting zelfbeheer openbaar groen

1. Zelfbeheer openbaar groen

Als bewoner van de gemeente Oldebroek wilt u natuurlijk dat uw buurt of straat er goed verzorgd bij ligt. Niet altijd voldoet de onderhoudskwaliteit van de groenstrook in uw buurt aan de wensen van u als bewoner. Het kan zijn dat u zelf al het initiatief heeft genomen het groen in uw straat te onderhouden of dat u hier graag in samenwerking met uw buren en de gemeente Oldebroek mee aan de slag wilt gaan. Als gemeente willen wij u graag die mogelijkheid bieden. Samen maken we een plan zodat u de komende jaren aan de slag kunt met het groen in uw buurt. Heeft u bij de gemeente Oldebroek een aanvraag ingediend om een groenstrook te kopen maar is deze aanvraag afgewezen? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor zelfbeheer van openbaar groen. Ook dan gaat de gemeente Oldebroek graag met u aan de slag.

2. Wat is openbaar groen?

Openbaar groen is het groen wat u in uw straat en buurt tegenkomt. Hieronder vallen bomen, laanbeplanting, plantsoenen, bossages, heesters en gazon. De gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat het groen op een basisniveau wordt onderhouden. Niet al het openbaar groen binnen de gemeente voegt groene kwaliteit toe. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms blijft er bij de ontwikkeling van een gebied een stukje grond over dat een groene invulling krijgt maar niet als groen is mee ontworpen. Ook kan het voorkomen dat de mate van onderhoud niet voldoende aansluit bij de wensen van u, als bewoner.

3. Wanneer kunt u een openbare groenstrook in zelfbeheer nemen?

3.1 Groenstructuur

Al het groen in de gemeente komt in aanmerking voor zelfbeheer. In de Groenvisie 2014 (pdf, 18,5 MB) zijn de groene hoofdstructuur en de groene wijkstructuur bepaald. Voor groen in de groene hoofdstructuur gelden strengere voorwaarden.

3.2 Straat of buurt groen

In een straat met meerdere plantsoenen komen alle plantsoenen gezamenlijk in aanmerking. U kunt deze plantsoenen of één grote groenstrook samen met uw buren beheren. De plantsoenen die in aanmerking komen voor zelfbeheer moeten een aaneengesloten of logisch geheel vormen.

3.3 Veiligheid voorop

Voor sommige beplantingstypes is specialistische kennis nodig. De gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat de bewoners beschikken over de juiste vaardigheden en kennis om met openbaar groen aan de slag te gaan. De bomen in de groenstrook, die in zelfbeheer wordt genomen, worden door de gemeente onderhouden. Groenstroken die aan een drukke weg liggen, komen niet in aanmerking voor zelfbeheer.

3.4 Daadwerkelijke eigenaar, de gemeente versus bewoners

Zelfbeheer van openbaar groen kan alleen plaatsvinden door bewoners die aan of nabij het openbare groen wonen. De grond blijft altijd in eigendom van de gemeente Oldebroek. Zowel huurders als bewoners van koopwoningen komen in aanmerking voor zelfbeheer van openbaar groen. Bent u huurder, dan volgt een ander traject waarbij de gemeente met u in gesprek gaat over het plan van aanpak. Zelfbeheer van openbaar groen kan samen met de buren of alleen. In het geval dat een stuk openbaar groen naast een woning is gelegen waarbij andere bewoners niet direct bij betrokken zijn is het mogelijk om deze groenstrook alleen te beheren. Het groen moet nadrukkelijk een openbaar karakter behouden. U mag het groen dus niet als privé tuin gebruiken.

In een straat hoeft niet iedereen mee te doen aan het zelfbeheer. Voorwaarde is dat minimaal zeventig procent van de omwonenden geen bezwaren heeft tegen het voorstel, maar zij hoeven niet allemaal actief mee te werken. Van de zelfbeheerders is één het aanspreekpunt voor de gemeente.

4. Vormen van Zelfbeheer

4.1 Onderhoud

Als het groen in de straat of buurt van voldoende kwaliteit is maar het onderhoud kan extra aandacht gebruiken, dan is het alleen onderhouden van het huidige groen een mogelijkheid.

4.2 Beplanting en Onderhoud

Het is ook mogelijk om gezamenlijk met de gemeente een beplantingsplan te maken voor de groenstroken die in aanmerking komen voor zelfbeheer. De gemeente Oldebroek staat achter initiatieven van u als bewoners. Voor de initiatieven is een basis bedrag beschikbaar voor de beplanting in de groenstrook. Op deze wijze hoeft u zelf geen kosten te maken voor de nieuwe beplanting.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt onderzocht voor welke initiatieven dit jaar budget beschikbaar is. De prioritering van de zelfbeheerprojecten die hiervoor worden aangemeld, gebeurt op basis van jaar van aanleg van het huidige groen. Projecten waarbij de afschrijvingstermijn bijna is bereikt komen als eerste aan bod.

Gezamenlijk met een medewerker van de gemeente en de zelfbeheerder(s) wordt aan de hand van de beplantingslijst gezocht naar de juiste beplanting voor de groenstrook.

Staat de beplanting niet in de lijst dan kan de beplanting alleen op kosten van de zelfbeheerder(s) worden aangeschaft. Uitgangspunt hierbij is dat de bewoners het planten van de beplanting op zich nemen. Tenzij het specialistische werkzaamheden betreft.

4.3 Randvoorwaarden

  • Zelfbeheer kan alleen als de beeldkwaliteit minimaal gelijk is aan - maar liefst hoger dan - de beeldkwaliteit die door de gemeente Oldebroek voor die locatie is vastgesteld;
  • Zelfbeheer mag het verdere beheer van de openbare ruimte niet hinderen;
  • Zelfbeheer moet bijdragen aan een schone en veilige openbare ruimte;
  • Zelfbeheer moet gebeuren in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving;
  • Verwachtingen moeten over en weer helder zijn en worden vastgelegd in een contract;
  • Zelfbeheer krijgt niet het karakter van verlenging van een eigen tuin;
  • Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden gebruikt, ook niet voor luizen, slakken of meeldauw bestrijding;
  • Het plaatsen van objecten/bebouwing (zoals muurtjes, schuren etc.) is niet toegestaan, evenals het gebruik van bestrating materialen, palen, kunststof en grind.