Cameratoezicht

Op sommige plekken in de gemeente Oldebroek hangen camera's. Ze dragen bij aan de veiligheid op straat. Cameratoezicht is één van de maatregelen in onze gemeente die moet zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving. Daarin wordt voortdurend geïnvesteerd en nauw samengewerkt met inwoners, ondernemers en partners. Op deze pagina een nadere toelichting over het hoe en waarom van cameratoezicht.

De burgemeester kan besluiten camera's te plaatsen als een gebied vaak overlast heeft. De camera’s houden de omgeving in de gaten.

Wie gaat er over het gebruik van de camerabeelden?

De politie is eigenaar van de camerabeelden en kan deze bekijken, dit zijn politiegegevens. Inwoners kunnen de beelden niet opvragen of bekijken, dat is aan de politie. De gemeente Oldebroek is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar cameratoezicht.

Wie besluit er over de inzet van camera's?

De gemeente Oldebroek gebruikt cameratoezicht in de openbare ruimte op grond van artikel 151C van de Gemeentewet en artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Cameratoezicht in de openbare ruimte vanuit de gemeente heeft tot doel de handhaving van de openbare orde en veiligheid in een gebied. De besluitvorming over de inzet van publiek cameratoezicht ligt bij de burgemeester in samenspraak met de teamchef van de politie en de Officier van Justitie.

Waar hangen de camera's?

In het gebied Meidoornplein, Meidoornpassage en Clematisstraat in het centrum van Wezep. Het besluit geldt tot 15 december 2027 en is te vinden in het Gemeenteblad - 529470.

Hoe kan ik zien dat er camera's in een straat hangen?

Er worden waarschuwingsborden van het openbaar cameratoezicht geplaatst. Zo is het voor iedereen duidelijk dat hij of zij een gebied betreed waar cameratoezicht aanwezig is. Daarnaast worden de besluiten tot het plaatsen van camera's gepubliceerd op deze website en op www.overheid.nl.

Waarom vindt er cameratoezicht plaats?

Cameratoezicht wordt ingezet om overlast op straat tegen te gaan. De camera’s bieden de politie en gemeente de mogelijkheid om de omgeving goed in de gaten te houden.

Wat wordt er precies bekeken?

Het doel van het cameratoezicht is handhaving van de openbare orde op openbare plaatsen, daarvoor worden de beelden gebruikt. Dat betekent de politie de publieke ruimte zoals de straten bekijkt, maar bijvoorbeeld niet woningen.

Kan ik camerabeelden opvragen of bekijken?

Inwoners kunnen de beelden niet opvragen of bekijken, dat is aan de politie. Bent u slachtoffer van criminaliteit en vermoedt u dat er mogelijk beelden van zijn? Geef dit dan aan bij uw aangifte. Doe dit zo snel mogelijk. Camerabeelden worden in principe gedurende veertien dagen bewaard, tenzij camerabeelden onderdeel vormen van een strafrechtelijk onderzoek. De politie zal camerabeelden alleen opvragen als men het vermoeden heeft dat de beelden daadwerkelijk een meerwaarde hebben in een opsporingsonderzoek.

Is privaat cameratoezicht toegestaan?

Private camera's mogen op de openbare ruimte gericht zijn als dat voor het doel noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bewaken en beveiligen van eigendommen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de handhavende instantie. De AP komt in actie als er veel klachten zijn of de impact erg groot is, zoals bijvoorbeeld bij cameragebruik in sauna's. De gemeente gaat hier niet over. Meer informatie vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

In de gemeente Oldebroek hangen op diverse locaties camera’s om verschillende redenen, voor meerdere doelen en van verschillende eigenaren. Bijvoorbeeld door ondernemers ter bescherming van eigendommen of personeel.

Beleidskader cameratoezicht gemeente Oldebroek

Voor beslissingen om openbaar cameratoezicht in te zetten hanteert de burgemeester afwegingscriteria en wordt er getoetst aan de wettelijke vereisten. De burgemeester maakte gebruik van een vaste gedragslijn. In het beleidskader cameratoezicht gemeente Oldebroek wordt het kader voor het inzetten van cameratoezicht uiteengezet. Bekijk het Beleidskader cameratoezicht.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het openbaar cameratoezicht, neem dan contact op via onze algemene contactgegevens en vraag naar de medewerker Veiligheid.