Nadeelcompensatie

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet getreden. Met de komst van deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade die voorheen bekend stond als ‘planschade’ heet onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder. 

Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure. Lees verder hieronder.

Wat is nadeelcompensatie

De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld omdat uw woning minder waard wordt of dat u inkomsten verliest. 

Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden of de strooiwagen van de gemeente raakt per ongeluk uw auto waardoor u schade heeft.

U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden. 

Nadeelcompensatie aanvragen

U kunt ook schriftelijk Nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 275kb)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor vergoeding van nadeelcompensatie onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft schade (u bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten. 
 • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade.
 • De schade moet niet behoren tot het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit van de gemeente.
 • De schade moet niet voorzienbaar zijn. Voorbeeld van wel voorzienbaar is: een ondernemer vestigt zich in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij wist of kon weten dat dit zou gaan gebeuren.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden.
 • U moet al het mogelijke hebben gedaan om het nadeel te voorkomen of te beperken.
 • Er is geen andere regeling op grond waarvan u schadevergoeding kunt krijgen.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 500,-. Bij een positief besluit krijgt u dit bedrag terug, bij een negatief besluit niet.

Aanpak

U heeft nodig:

 • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak of huurovereenkomst of pachtovereenkomst of eventueel contract economische overdracht.
 • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvraag ondersteunen.
 • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden.
   

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. Deze termijn kan verlengd worden tot 1 jaar.

Bezwaar en beroep 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Meer informatie