Toelichting verkoop openbaar groen

1. Wat is openbaar groen?

Openbaar groen is het groen wat u in uw straat en buurt tegen komt. Hieronder vallen bomen, laanbeplanting, plantsoenen, bosschages, heesters en gazon. Dit groen is in de meeste gevallen in eigendom van de gemeente Oldebroek. Soms ligt er aan het groen een sloot of watergang. Deze grond is vaak in eigendom van het waterschap. De gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat het groen op een basis niveau wordt onderhouden. Niet al het openbaar groen binnen de gemeente voegt groene kwaliteit toe. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms blijft er bij planontwikkeling een stukje grond over dat een groene invulling krijgt maar niet als groen is mee ontworpen. Ook kan het voorkomen dat de mate van onderhoud niet voldoende aansluit bij de wensen van u, als bewoner.

2. Wanneer kunt u een openbare groenstrook kopen?

2.1 Groenstructuur

In de Groenvisie 2014 zijn de groene hoofdstructuur en de groene wijkstructuur bepaald. Het groen in deze structuren is bepalend voor het behoud en het versterken van de identiteit en uitstraling van de dorpen. De kaarten in de Groenvisie zijn leidend bij de verkoop. Uitgangspunt is dat het groen in de groene hoofdstructuur niet wordt verkocht. Groen als onderdeel van de groene wijkstructuur komt vaak wel in aanmerking voor verkoop. Bekijk de Groenvisie (pdf, 18,5 MB).

2.2 Aanwezigheid kabels en leidingen

Niet alleen bovengronds is voor allerlei functies ruimte nodig. Ook ondergronds wordt beslag gelegd op de ruimte. Kabels en leidingen liggen regelmatig door groen. De gemeente gaat pas over tot verkoop van openbaar groen als er overstemming is bereikt met de kabelbeheerder. De kabelbeheerder kan dan mogelijk akkoord met gaan het vestigen van recht van opstal. Indien dit kan zijn de extra notariële - en kadastrale kosten voor rekening van de koper.

Mocht u geen overeenstemming kunnen bereiken met de kabelbeheerder dan komt u mogelijk in aanmerking voor zelfbeheer van openbaar groen. Meer informatie hierover vindt u in de notitie en folder Zelfbeheer van Openbaar Groen.

2.3 Commissie verkoop openbaar groen

Een commissie bestaande uit een beleidsmedewerkers Grondzaken, Stedenbouw en een Groen en Landschap van de gemeente Oldebroek, toetst de aanvraag op mogelijke ontwikkelingen, renovaties en reconstructies waarbij het groen van belang is. Deze commissie bepaalt of de functie van het huidige groen het toelaat de grond uit te geven. De regel zal zijn: verkoop tenzij openbaar of overheidsbelang dit niet toestaat. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld sociale veiligheid, parkeren, ruimtelijke kwaliteit en het waarborgen van uitzichthoeken.

2.4 Daadwerkelijke eigenaar, koop versus huur

Verkoop van gronden kan alleen plaatsvinden aan eigenaren van aanliggende percelen.

  • Wanneer de grond grenst aan een perceel waarvan de bewoner geen eigenaar is, bijvoorbeeld bij huurwoningen, kan de grond alleen worden verkocht aan de verhurende partij zoals de woningbouwvereniging.
  • Wanneer de grond grenst aan meerdere percelen van verschillende eigenaren zal de grond verdeeld moeten worden of moeten de andere eigenaren instemmen met verkoop zodat het te verkopen perceel een aaneengesloten blok blijft of vormt.

2.5 Toetsing bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt de functie en globale inrichting van gronden beschreven. De gemeente Oldebroek wijzigt bij verkoop het bestemmingsplan door middel van een bestemmingsplanontheffing. Het is voor bewoners daarom mogelijk de aangekochte grond meteen voor de functie tuin/erf te gebruiken. Voor het plaatsen van een schutting of een ander bouwwerk blijft een vergunning noodzakelijk.

2.6 Beheer overblijvend groen

Voor de gemeente is het belangrijk dat het overblijvende groen goed te onderhouden blijft.

Hiervoor is het noodzakelijk dat:

  • De perceelgrenzen aaneengesloten/recht zijn zodat er geen ongelijke begrenzing ontstaat die belemmerend is voor een rationeel beheer.
  • Eventuele aanwezige gemeentelijke bomen worden bij verkoop overgedragen in eigendom.
  • Overblijvend openbaar groen voldoet aan de minimale afmetingen. De gemeente heeft (ontwerp-) richtlijnen voor nieuwe ontwerpen, die ook bij het verkoopbeleid gehanteerd worden.
  • Bijvoorbeeld:
Beheergroep Minimale afmeting
Fijne heesters 2m x 2m
Grove heesters 5m x 5m
Gazon 10m x 2m

3. Kosten openbaar groen

Aan het kopen van openbaar groen zijn kosten verbonden. Voor de voorgevelrooilijn is de prijs voor openbaar groen € 65,00 per m² kosten koper en achter de voorgevelrooilijn € 130,00 per m² kosten koper. De grondaanbieding de grondaanbieding geschiedt op basis van “vrij op naam”. Dit betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten worden verrekend in de totale verkoopprijs. Het passeren van de transportakte zal plaatsvinden bij Van der Laan Notariaat in Oldebroek.

Vaak volgen er nog aanpassingen in de openbare ruimte naast de groenstrook. Deze kosten zijn voor de koper van de grond. Dit omdat de gemeente Oldebroek zonder de verkoop deze kosten niet zou maken. In sommige gevallen besluit de gemeente een aanpassing in de openbare ruimte door te voeren die al een tijdje gepland staat maar nog niet is uitgevoerd. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente. Per onderdeel wordt onderzocht voor wie de kosten zijn. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd inclusief een eventuele kostenraming.

4. Andere mogelijkheden met openbaar groen

Het kan voorkomen dat u graag een stuk groen wil kopen maar dat dit niet mogelijk is. In dit geval kunt u samen met uw buren of alleen een plan indienen voor het zelfbeheer van openbaar groen. Samen met u onderzoeken we dan de mogelijkheden. Voor de verschillende opties en voorwaarden willen wij u graag doorverwijzen naar de beleidsnotitie Zelfbeheer Openbaar Groen of de pagina Samen Groen Doen.

5. Initiatief verkoop openbaar groen

Heeft u het bovenstaande goed doorgelezen en heeft u interesse in de koop van een stuk openbaar groen dan kunt een schriftelijk verzoek indienen.

De gemeente Oldebroek voert een semi-actief verkoopbeleid. Dit betekent dat bewoners niet actief worden benaderd voor de verkoop van openbaar groen tenzij een andere aanvraag hier aanleiding toe geeft.