Versneld Wonen

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Oldebroek loopt de vraag op. Daarom zijn we gestart met het project Versneld Wonen. Hierbij kijken we samen met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en ontwikkelaars naar mogelijkheden om versneld woningen te realiseren.

In oktober en november 2022 hebben we 6 bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden inwoners meedenken over oplossingen om versneld nieuwe woningen te realiseren. De inbreng van deze bijeenkomsten nemen we mee in de uitwerking van het college- en raadsvoorstel om versneld nieuwe woningen te realiseren.

Terugkoppeling

De inbreng van de bewonersbijeenkomsten hebben we samengebracht in de Themapagina Versneld wonen. Deze stond in de huis-aan-huiskrant van 13 december 2022.

Ook hebben we een Samenvatting van de bewonersavonden per kern gemaakt.

Veelgestelde vragen Versneld Wonen

Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over het project Versneld Wonen.

Wat houdt tijdelijk in?

De tijdelijkheid kan te maken hebben met:

  • de duur van een contract van de bewoners of; 
  • met de periode dat de woningen op een bepaalde locatie geplaatst worden: variërend van 10 jaar (via een omgevingsvergunning op grond van het Besluitomgevingsrecht) of 15 jaar (op basis van de crisis en herstelwet). Er wordt dan tijdelijk afgeweken van de huidige bestemming (wanneer geen woonbestemming is) of van het aantal toegestane woningen (bij een woonbestemming).

Om hoeveel woningen gaat het?

Het aantal reacties op sociale huurwoningen (circa 100 reacties per vrijkomende woning) en actief woningzoekenden (meer dan 500) in onze gemeente lopen op, onze verplichting voor het huisvesten van statushouders is verhoogd en veel starters zoeken een betaalbare (koop)woning. We verwachten met de snelle realisatie van 40 tot 60 tijdelijke / extra sociale huur en starterswoningen de huidige druk op de woningmarkt in de gemeente Oldebroek te verlagen. Een woningmarktonderzoek dat op dit moment uitgevoerd wordt gaat nog meer duidelijkheid geven. 

Hoe groot zijn de tijdelijke woningen?

Het gaat voornamelijk om de toenemende vraag van 1- en 2-persoonshuishoudens. We gaan voor deze groep uit van tijdelijke woningen van circa 40 tot 50 m2. 

Is de realisatie van tijdelijke woningen wel sneller dan permanente woningbouw?

De versnelling van realisatie van tijdelijke woningen ten opzichte van permanente woningbouw ligt in de te doorlopen procedures. De bestemming van de grond onder de woningen hoeft niet gewijzigd te worden waardoor er een kortere procedure kan worden gevolgd (een afwijking van het bestemmingsplan). Tegelijkertijd zien we de vraag naar tijdelijke woningen oplopen, wat gevolgen heeft voor levertijden. De tijdige aanleg van de (ondergrondse) infrastructuur heeft ook zeker onze aandacht.

Verplaatsen we met de realisatie van tijdelijke woningen het probleem niet naar later?

De realisatie van tijdelijke woningen kan een snelle (deel)oplossing zijn voor de huidige hoge woningvraag. Dat willen we nu oplossen, zodat alle inwoners zo snel mogelijk prettig kunnen wonen in onze gemeente. Ondertussen werken we hard aan alle woningbouwplannen, zodat het benodigd aantal woningen in 2030 is gerealiseerd. Dat gaat onverminderd door. Het is niet óf / óf, maar én / én.

Mag er wel gebouwd worden in verband met de stikstofproblematiek?

Er mag nog wel gebouwd worden, maar stikstof vormt wel een extra uitdaging bij woningbouw. Bij het bouwen van (tijdelijke) woningen komt namelijk stikstof vrij. Een stikstofberekening helpt om te bepalen of er significante effecten voor een natuurgebied zijn en of op die locatie gebouwd kan worden.

Wat zijn de belemmeringen van Natura2000 gebied?

Dit is afhankelijk van de locatie waar (tijdelijke) woningbouw gerealiseerd wordt. Bij de beoordeling van (voorgestelde) locaties nemen wij dit aspect mee.

Is de realisatie van tijdelijke woningen niet veel duurder dan permanente woningbouw?

Dit hangt mede af van de gekozen materialen, het type bouw en benodigde investeringen.

Hoe zorgen we ervoor dat bewoners voldoende investeren in de woning voor een mooie buurt? En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe inwoners voldoende integreren als ze de woning maar tijdelijk bewonen?

Dat is een gemeenschappelijke opgave voor ons allemaal; huidige bewoners, nieuwe bewoners en woningcorporaties. Dat geldt zowel voor de integratie als voor het mooi en veilig houden van de buurt. Woningcorporaties begeleiden bewoners van sociale huurwoningen hier in.