Versneld Wonen

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Oldebroek loopt de vraag op. Daarom zijn we gestart met het project Versneld Wonen. Hierbij kijken we samen met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en ontwikkelaars naar mogelijkheden om versneld woningen te realiseren.

In oktober en november 2022 hebben we 6 bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden inwoners meedenken over oplossingen om versneld nieuwe woningen te realiseren. De inbreng van deze bijeenkomsten hebben we meegenomen in de uitwerking van het college- en raadsvoorstel om versneld nieuwe woningen te realiseren.

Behandeling in commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving 22 februari 2023

Op 22 februari heeft de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving zich positief uitgesproken over de 5 sporen om versneld (extra) woningen te realiseren in de gemeente Oldebroek. Na de positieve reactie van de commissie, zijn we meteen gestart met de verdere uitwerking van deze sporen. Lees hieronder wat dit concreet voor elk spoor betekent.

Extra woonruimte op eigen erf

Wat betekent dit dan concreet? Allereerst zijn we aan de slag gegaan met beleidswijzigingen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om extra woonruimte op het eigen erf (spoor 1) te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor het benutten van een bijgebouw of het uitwerken van een verruiming van de bouwmogelijkheden bij woningsplitsing. Daarnaast werken we de (nieuwe) mogelijkheden uit in een helder overzicht, zodat inwoners snel duidelijkheid hebben over wat er wel en niet kan. Ook verkennen we de mogelijkheden voor de zogenaamde ‘één-loket-gedachte’. Hierbij gaat het erom dat inwoners op één plek terecht kunnen met vragen over de mogelijkheden voor dit spoor: extra woonruimte op het erf. Dat er direct duidelijk wordt óf en welke mogelijkheden er zijn.

Tijdelijke woningen

Verder werkt de gemeente de business case voor tijdelijke woningen (spoor 2) in Oldebroek samen uit met woningcorporaties, waarbij de inbreng van omwonenden ook nog wordt gevraagd. Op basis van criteria van bewoners wordt nog nader onderzoek gedaan naar een mogelijke tweede locatie voor tijdelijke woningen, bij voorkeur in Wezep.

We streven ernaar om alle inwoners een passende woning te bieden. Dat geldt ook voor inwoners die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. De tijdelijke woningen zijn sociale huurwoningen. De woningcorporatie realiseert en verhuurt deze woningen. Hierbij is het vertrekpunt van de woningcorporatie altijd een verspreide toewijzing, dus geen clustering van doelgroepen. Die wens hebben inwoners ook uitgesproken tijdens de gehouden bewonersavonden. Het uitgangspunt hierbij is om 30% van de woningen te verhuren aan inwoners die worden gezien als bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) en inwoners die uitstromen uit de zorg. Voor de volledigheid: het gaat hierbij dus niet om asielzoekers. Dat betreft een andere doelgroep. Asielzoekers hebben geen verblijfsvergunning. Zij verblijven niet in reguliere sociale huurwoningen.

Starters en doorstroming

Ondersteuning van starters (spoor 3) kon ook op steun van de raad rekenen, met name ook het CPO in Noordeinde. De initiatiefnemers van het CPO kunnen direct verder aan de slag en de gemeente gaat hen zo goed mogelijk ondersteunen. Voor spoor 4, de doorstroming (van met name oudere inwoners), gaat de gemeente in overleg met vrijwilligersorganisaties. Dit met als insteek om de mogelijkheden te inventariseren om oudere inwoners te ondersteunen bij hun voornemen om te verhuizen vanuit een koopwoning. Daarnaast zullen we juridisch toetsen of een voorrangsregeling voor nieuwbouwprojecten haalbaar is voor inwoners die een grotere koopwoning achterlaten waarin meerdere woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn er inwoners die een dusdanig grote koopwoning achterlaten, dat er meerdere woningen in gerealiseerd kunnen worden. We toetsen of er voor deze inwoners bij nieuwbouwprojecten een voorrangsregeling haalbaar is.

Versnelling reguliere woningbouwprojecten

Waar de inzet van extra medewerkers kan zorgen voor een versnelling van reguliere woningbouwprojecten (spoor 5), zullen we daar ook zeker op inzetten. Ondanks de uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt. Om de procedures rondom woningbouwprojecten te versnellen, kijken we ook naar de mogelijkheden om in gebieden of in kernen meerdere bestemmingsplanwijzigingen in één keer te realiseren.

Wanneer gaan we opnieuw naar het college en de raad?

Het streven is om rond de zomer het beleid voor de kleinschalige woningbouwinitiatieven aangepast te hebben en voor te leggen aan de gemeenteraad. Via een informerende nota aan de gemeenteraad worden de commissie- en raadsleden in het najaar op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitwerking.

Terugkoppeling

Veelgestelde vragen Versneld Wonen

Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over het project Versneld Wonen.

Wat houdt tijdelijk in?

De tijdelijkheid kan te maken hebben met:

  • de duur van een contract van de bewoners of; 
  • met de periode dat de woningen op een bepaalde locatie geplaatst worden: variërend van 10 jaar (via een omgevingsvergunning op grond van het Besluitomgevingsrecht) of 15 jaar (op basis van de crisis en herstelwet). Er wordt dan tijdelijk afgeweken van de huidige bestemming (wanneer geen woonbestemming is) of van het aantal toegestane woningen (bij een woonbestemming).

Om hoeveel woningen gaat het?

Het aantal reacties op sociale huurwoningen (circa 100 reacties per vrijkomende woning) en actief woningzoekenden (meer dan 500) in onze gemeente lopen op, onze verplichting voor het huisvesten van statushouders is verhoogd en veel starters zoeken een betaalbare (koop)woning. We verwachten met de snelle realisatie van 40 tot 60 tijdelijke / extra sociale huur en starterswoningen de huidige druk op de woningmarkt in de gemeente Oldebroek te verlagen. Een woningmarktonderzoek dat op dit moment uitgevoerd wordt gaat nog meer duidelijkheid geven. 

Hoe groot zijn de tijdelijke woningen?

Het gaat voornamelijk om de toenemende vraag van 1- en 2-persoonshuishoudens. We gaan voor deze groep uit van tijdelijke woningen van circa 40 tot 50 m2. 

Is de realisatie van tijdelijke woningen wel sneller dan permanente woningbouw?

De versnelling van realisatie van tijdelijke woningen ten opzichte van permanente woningbouw ligt in de te doorlopen procedures. De bestemming van de grond onder de woningen hoeft niet gewijzigd te worden waardoor er een kortere procedure kan worden gevolgd (een afwijking van het bestemmingsplan). Tegelijkertijd zien we de vraag naar tijdelijke woningen oplopen, wat gevolgen heeft voor levertijden. De tijdige aanleg van de (ondergrondse) infrastructuur heeft ook zeker onze aandacht.

Verplaatsen we met de realisatie van tijdelijke woningen het probleem niet naar later?

De realisatie van tijdelijke woningen kan een snelle (deel)oplossing zijn voor de huidige hoge woningvraag. Dat willen we nu oplossen, zodat alle inwoners zo snel mogelijk prettig kunnen wonen in onze gemeente. Ondertussen werken we hard aan alle woningbouwplannen, zodat het benodigd aantal woningen in 2030 is gerealiseerd. Dat gaat onverminderd door. Het is niet óf / óf, maar én / én.

Mag er wel gebouwd worden in verband met de stikstofproblematiek?

Er mag nog wel gebouwd worden, maar stikstof vormt wel een extra uitdaging bij woningbouw. Bij het bouwen van (tijdelijke) woningen komt namelijk stikstof vrij. Een stikstofberekening helpt om te bepalen of er significante effecten voor een natuurgebied zijn en of op die locatie gebouwd kan worden.

Wat zijn de belemmeringen van Natura2000 gebied?

Dit is afhankelijk van de locatie waar (tijdelijke) woningbouw gerealiseerd wordt. Bij de beoordeling van (voorgestelde) locaties nemen wij dit aspect mee.

Is de realisatie van tijdelijke woningen niet veel duurder dan permanente woningbouw?

Dit hangt mede af van de gekozen materialen, het type bouw en benodigde investeringen.

Hoe zorgen we ervoor dat bewoners voldoende investeren in de woning voor een mooie buurt? En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe inwoners voldoende integreren als ze de woning maar tijdelijk bewonen?

Dat is een gemeenschappelijke opgave voor ons allemaal; huidige bewoners, nieuwe bewoners en woningcorporaties. Dat geldt zowel voor de integratie als voor het mooi en veilig houden van de buurt. Woningcorporaties begeleiden bewoners van sociale huurwoningen hier in.